Referat LMU møte 23.04.19

Til stede

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU)
  • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)
  • Prodekan studier Knut Mørken (MN)

Vara

  • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

  • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
  • Leder av SiO Helse
  • Tilretteleggingsfeltet (Studieavdelingen)

Fra administrasjonen

seniorrådgiver Ellen Tefre, og seniorrådgiver Mette Torp Christensen (sekretær), Seksjon for studiekvalitet.

Saker

Godkjenning av referat fra forrige møte Godkjent

Godkjenning av dagsorden Godkjent

O-Sak 24/19 Orientering om Si- fra –systemet og statistikk for 2018

v Ellen Tefre, seksjon for studiekvalitet, studieavdelingen

Si fra-mottakene tar inn flere saker som kommer i muntlige sammenhenger der studenter har tatt opp saker som saksbehandler mener bør behandles av si fra-systemet for at saken trenger å følges opp etter si fra systemets prosedyrer. Mediefokus har hatt en effekt på studentene ved OD på å melde inn saker, de har i løpet av 2018/19 fått inn 3 varslingssaker i rødt, og tar sakene på største alvor. Alt i alt: har det vært en økning i klager, nedgang i varsler. Sifra systemet fungerer etter intensjonen og fører ofte med seg kultur/- og holdningsendringer på hele fakultetet, og et generelt løft av slike saker i læringsmiljøet.Det varierer fra fakultet til fakultet hvor stor prosenten er for bruk av si fra systemet. LMU mener det er viktig å sammenholde resultatene fra si fra systemet med andre undersøkelser studentene svarer på.

Presentasjon om si-fra-rapporten 

O-sak 25/19 Orientering om nytt meldeskjema for si-fra-saker

Det er nedsatt et robotiseringsprosjekt som har til hensikt å forenkle innmelding av si-frasaker og få en mer automatisert ruting av saker til fakultetenes sifra-mottak (saksbehandlere). I stedet for tre (sortert etter sakens alvorlighetsgrad) som er dagens ordning, skal det lages ett skjema for innmelding av alle si fra-saker uavhengig av alvorlighetsgrad. Alle saker som meldes inn på det nye skjemaet vil bli kryptert. Skjemaet vil tas i bruk fra og med høsten 2019.

 

O-sak 26/19 orientering om SiO Helses nye senter, og omvisning på senteret

V/Direktør for SiO helse Trond  Morten Trondsen

Trondsen orienterte om det nye bygget, dets funksjonalitet og innretning. Bygget er lagt opp til at det skal være mulig å skape fleksible tilbud til studentene både på dag- og kveldstid. Det satses på digitale løsninger og å få til en heldigital pasientreise. Bygget rommer også kapasitet til vekst og utvikling av tilbud i årene framover. Tannhelsetjenesten har fått plass i det nye bygget så nå er alle Sios helsetilbud samlet på ett sted.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2019 12:11 - Sist endret 10. jan. 2020 09:47