English version of this page

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda er oppnevnt av universitetsstyret og behandler skikkethetssaker ved behov.

Saksfelt

Reglene om skikkethetsvurdering gjelder for studenter i lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. Skikkethetsnemnda behandler saker hvor det er begrunnet tvil om en student er skikket for yrket.

Medlemmer

Leder Trine Waaktaar, professor ved Psykologisk institutt og visedekan for studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Faglig studieleder

Gerke (Gerard) Doetjes, førsteamanuensis og undervisningsleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Representanter for praksisfeltet

Elisabeth Tveito Johnsen, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet

Liv Mathiesen, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Representanter for faglærerne

Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet

Anne Rønneberg, avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet

Studentrepresentanter

Frida Rasmussen (lektorprogrammet)

Adrian Leander Skagen (masterstudiet i rettsvitenskap)

Ekstern representant Advokat Christian F. Galtung, Kluge Advokatfirma AS

Møter

Skikkethetsnemnda har ikke faste møter, men behandler saker ved behov.

Kontakt

Leder for skikkethetsnemnda, Trine Waaktaar.

Publisert 15. apr. 2010 10:39 - Sist endret 21. mars 2022 12:23