Funksjonsbeskrivelse for UiOs Utdanningskomité

1. Komiteens formål

Formålet med Utdanningskomiteen er å bidra til utvikling av kvalitet i UiOs utdanninger og til at ambisjoner for utdanningsvirksomheten utvikles og realiseres. Komiteen skal være et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen skal være et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

2. Arbeidsområde

Utdanningskomiteens arbeidsområde omfatter all utdanning som UiO tilbyr i første og andre syklus, samt etter- og videreutdanning. Komiteen skal særlig diskutere og fremme spørsmål av strategisk og tverrgående karakter for fakultetene. Eksempler på slike tverrgående tema er aktuelle utdanningspolitiske spørsmål, utdanningsledelse, tiltak for økt studiekvalitet, felles regler og retningslinjer på UiO. Utdanningskomiteen og Læringsmiljøutvalget ved UiO kan ha fellesmøter om de enkeltsaker som er av interesse for begge organ.

3. Sammensetning

a) 1 representant fra rektoratet. Representanten er komiteens leder.
b) 1 representant fra hvert fakultet; dekan, studiedekan eller tilsvarende funksjon
c) 3 representanter fra studentene oppnevnt av Studentparlamentet. To studentrepresentanter oppnevnes for to studieår om gangen, mens den siste velges for ett studieår om gangen, slik at det velges to hvert år.
d) 1 representant fra Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP).
e) 1 representant fra Universitetsbiblioteket (UB).

Utdanningskomiteen kan invitere særlig sakkyndige der det er relevant for diskusjonen. Komiteen kan danne ad-hoc arbeidsgrupper ved behov. Sekretariatet ivaretas av Avdelingsdirektør ved Avdeling for fagstøtte.

4. Arbeidsform og saksgang

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ. Råd fra Utdanningskomiteen skal være del av forberedelsen av utdanningsaker som behandles i UiOs organer. Temaer for idé – og erfaringsutveksling meldes inn til komiteens sekretær av komiteen selv.

Komiteen har hvert semester 2-3 møter. Leder fastsetter dato og tema for ett semester om gangen. Møtene forberedes av sekretær i samarbeid med komiteens leder og aktuelle fakulteter.


Vedtatt av rektor på fullmakt 10.12.2014

Publisert 9. juni 2016 14:26 - Sist endret 9. juni 2016 14:27