Møte 3/2017 – Utdanningskomiteen

Sak 1 og 2 behandles med både Læringsmiljøutvalget og Utdanningskomitéen til stede.

Del 1 Diskusjonssaker

1. Rapport fra "Si fra-systemet" for studenter ved UiO 2016

Læringsmiljøutvalget skal i henhold til Universitets- og høyskolelovens (UH-loven) § 4-3, tredje ledd «holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet». Vedlagte rapport er sammenstilling av fakultetenes egne rapporter om læringsmiljøsaker i 2016, og de enkelte fakultetenes rapporter er med som vedlegg til rapporten.

Rapporten legges frem for LMU og Utdanningskomitéen i felles møtedel.

Vedlegg:

2. Kvalitetsmeldinga

Universitetsstyret fikk 14. mars en orienteringssak om regjeringens tiltak i kvalitetsmeldingen og status for disse ved UiO. Styresaken legges ved her som grunnlag for diskusjon i Utdanningskomitéen og Læringsmiljøutvalget om videre oppfølging ved UiO.

Saken legges frem for LMU og Utdanningskomitéen i felles møtedel.

Vedlegg:

3. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

4. Orientering om status vedrørende arbeidet med etablering av en koordinerende enhet/Senter for læring og utdanning

Presentasjon ved Berit Karseth

5. Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO

Utdanningskomitéen opprettet 14. juni 2016 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO. Arbeidsgruppen mener at institusjonsansvar og saksansvar for skikkethetssaker må finnes så nært studieprogrammet som mulig, og anbefaler derfor UiO å velge lokal organiseringsmodell. De foreslår også at det etableres et skikkethetsnettverk og at rollen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger skilles fra rollen som leder for skikkethetsnemnda ved UiO.

Vedlegg:

6. Opptak av internasjonale bachelorstudenter

Vedlegg:

7. Tilrettelegging for studentutvalgene ved UiO

På forrige møte i Utdanningskomitéen var det enighet om at de administrative sidene av saken følges opp i dialog med studieledernettverket og USIT. Det vil i møtet gis en status om dette arbeidet.

Studiedekanene fikk i samme møte i oppdrag å undersøke dagens praksis, og vurdere hvor langt fakultetene ønsker å gå i forhold til å imøtekomme studentenes ønske om å regelfeste en minstestandard. Vi ber i møtet om tilbakemelding fra fakultetene på følgende punkter:

  1. lønn
  2. representasjon i fakultetsstyrene
  3. kontaktpunkter/møter mellom SU og fakultetsledelsen og hyppigheten av dem.

8. NOKUTs underviserundersøkelse 2017

NOKUT ønsker å gjennomføre en fullskala «Underviserundersøkelse» for alle vitenskapelige ansatte. Målet med undersøkelsen er å få fram et representativt bilde av de vitenskapelige ansattes vurderinger av kvalitet i norsk høyere utdanning. Undeviserundersøkelsen skal bidra til å fylle ut det bildet studentene gav av utdanningskvaliteten gjennom Studiebarometeret.

UiO må vurdere om man ønsker å delta i undersøkelsen, og vi ber om fakultetenes innspill til denne vurderingen. Dersom UiO deltar i undersøkelsen, oppfordrer vi fakultetene til å formidle informasjon om undersøkelsen til sine egne undervisere.

Vedlegg:

  1. Notat «Underviserundersøkelsen 2017» av 17. mars 2017 fra Avdeling for fagstøtte til Utdanningskomitéen.
  2. E-post «NOKUTs Underviserundersøkelse 2017 - Forespørsel om oversending av epostadresser og bakgrunnsinformasjon for vitenskapelig ansatte» av 24. februar 2017 fra NOKUT ved Marie-Louise Damen til kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen, ved UiO er det Jonny Roar Sundnes.

Del 2 Informasjonssaker

9. Sluttrapport for digital eksamen

UiOs mål med dette prosjektet har vært å gjøre eksamen papirløs for studenten, administratoren og fagansvarlig / sensor, og prosjektet har bidratt til at UiO kan nå dette målet ved å levere «tjenesten digital eksamen» til UiOs fakulteter. Tjenesten har muliggjort digital gjennomføring for studentene av de hyppigst brukte vurderingsformene, samt digitalisert hovedprosessene for vitenskapelig og administrativt ansatte før, under og etter en eksamen. I 2017 er det estimert at ca. 45 000 kandidater vil gjennomføre digital skoleeksamen ved UiO fordelt på alle digitale eksamenssystemene ved UiO. Dette er en markant økning fra 2014 da ca. 6 200 kandidater gjennomførte digital eksamen.

Vedlegg:

10. Studietilsynsforskriften

NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Den nye forskriften kommer som følge av tidligere endringer i universitets- og høyskoleloven og i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Ved UiO medfører dette behov for å gjennomgå og vurdere behovet for justeringer i følgende dokumenter:

  • Rutinene for etablering av studietilbud
  • Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten

  • Normalreglene om programrådenes ansvar

Utdanningskomitéen vil få sak om studietilsynsforskriften og den videre oppfølgingen ved UiO på møtet 19. mai.

Vedlegg:

11. Årsmelding fra Den sentrale klagenemnda 2016

Årsmeldingen ble godkjent i Klagenemndas møte 20. februar 2017, og forelegges for Utdanningskomitéen til orientering.

Vedlegg:

12. Årsrapport. Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) 2016

Vedlegg:

13. Eventuelt

Publisert 12. sep. 2016 10:48 - Sist endret 28. mars 2017 11:36