Referat fra møte 3/2017 – Utdanningskomiteen

Til stede

Ordinære medlemmer

 • Ragnhild Hennum, prorektor og leder
 • Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JF
 • Ingrid Os, studiedekan MED
 • Eirik Welo, studiedekan HF
 • Solveig Kristensen, studiedekan MN
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder for FUP
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Ingvild Leren Stensrud, Studentparlamentet
 • Mirela Cacan, Studentparlamentet
 • Ruben Haugland, Studentparlamentet

Forfall

 • Linda Therese Johnsen, USIT/ DML
 • Amer Sehic, studiedekan OD

Fra LMU

 • Ragnhild Hennum, prorektor og leder
 • Ingvild Leren Stensrud, Studentparlamentet
 • Heidi Bang, studentrepresentant
 • Heidi Rustad, UB (sak 1-4)
 • Elisabeth Mona, HMSB, sekretariatet AMU
 • Marit Elisabeth Sand Solvik, studentombud (gikk under sak 4)
 • Mari Skogheim Møst, studentombud
 • Kristin Heggen, studiedekan MED

Ledelse og sekretariat

 • Ragnhild Hennum, prorektor
 • Julianne Krohn-Hansen, AF
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, AF

Observatører

 • Knut Augedal, USIT/ DML for Linda Therese Johnsen
 • Berit Karseth, leder «Senter for læring og utdanning» (gikk under sak 5)

Øvrige tilhørere

 • Camilla Haugland (sak 4, 5 og 6)
 • Lene Fosshaug, seniorrådgiver AF
 • Ellen Marie Tefre, seniorrådgiver AF (sak 1-5)
 • Hedvig Lie Nygaard, rådgiver AF (gikk under sak 5)

Sakene er referert i den rekkefølgen de ble behandlet

Sak 1 og 2 ble behandlet av i felles møte mellom Læringsmiljøutvalget og Utdanningskomitéen.

Del 1 Diskusjonssaker

1. Rapport fra "Si fra-systemet" for studenter ved UiO 2016

Seniorrådgiver Ellen Marie Tefre presenterte rapporten fra «Si-fra-systemet» for studenter ved UiO for 2016.

Det ble i møtet ytret et ønske om statistikk over antall saker sett i forhold til fakultetenes antall studenter, det vil si en prosentuell fordeling.

Forsinket sensur er ikke meldt inn som noe stort problem, og prorektor Hennum minnet forsamlingen om at vi er pålagt å følge forvaltningslovens frist på 3 uker.

I saker hvor ansatte blir truet av studenter skal vanlig varslerlinje benyttes. Alvorlige tilfeller blir politianmeldt.

Studentombudet meldte om at det er en utfordring studenter ikke kjenner til verken Studentombudet eller Si fra-systemet, og at studenter ikke tør å varsle i redsel for represalier. Det er derfor viktig at studenter får tydelig beskjed om at det er trygt å varsle og at de oppfordres til å si fra dersom det er tale om kritikkverdige forhold

Studentparlamentet stilte spørsmål om ulike sanksjoner i møte med mobbing.

Vedlegg:

2. Kvalitetsmeldinga

Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen presenterte status vedrørende UiOs oppfølging av Kvalitetsmeldinga, jf vedlegg.

Utdanningskomitéen gav sin tilslutning til det foreslåtte utkastet til videre oppfølging av Kvalitetsmeldinga ved UiO og Utdanningskomitéen understreket blant annet at:

Når det gjelder innføring av obligatorisk sensorveiledning er det ønskelig at det ikke settes ned en arbeidsgruppe, men at AF sender ut en tydelig bestilling med tidsfrist og beskjed om at saken på følges opp på fakultets- og instituttnivå.

Når det gjelder merittering av utdanning må valg av videre prosess vedtas i Dekanmøtet. Saken vil behandles og avgjøres av neste rektorat, og dersom det skal nedsettes en komité må denne ha deltagelse på dekannivå. Det er viktig både at saken forankres på et høyt nivå og at den får tilslutning i fagmiljøene. Endelig vedtak i saken er ikke ventet før tidligst mot slutten av 2017.

Det er et ønske om at også de øvrige sakene som fremkommer av Kvalitetsmeldinga følges opp i Utdanningskomitéen.

Utdanningskomitéen vil få sak om videre oppfølging av Kvalitetsmeldinga til sitt neste møte 19. mai.

Vedlegg:

3. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Innkalling og referat ble godkjent.

4. Orientering om status vedrørende arbeidet med etablering av en koordinerende enhet/Senter for læring og utdanning

Berit Karseth presenterte status i arbeidet med å etablere en koordinerende enhet/Senter for læring og utdanning, jf vedlegg.

Legitimitet, tillit, robusthet og ressursbruk er stikkord som er med i vurderingen av modell for den videre organiseringen.

Fra diskusjonen:

 • Det er viktig å avklare hvilke type ressurser man tenker seg inn i senteret og hvordan det skal gjøres, herunder koblingen til fakultetene.
 • Flere fakulteter understreket av tilknytningen til fakultetene må fungere godt, for det er på fakultetene effekten skal tas ut. Skal senteret for eksempel være en støttefunksjon for fakultetene eller skal det drive med strategiutvikling og forskning?
 • Det er viktig at senteret ikke trekker ressurser bort fra studiehverdagen til studentene.
 • FUP fremhevet at de siste årenes økte konsultasjonsvirksomhet med fakultetene har virket forløsende og at utviklingen har vært spennende. SV ved Ingjerd Hoëm fulgte dette opp med at FUP er flinke til å ha kontakt med fagmiljøene, og at de bør ha en sentral rolle i det planlagte senteret og at oppgavene må bestå, om enn i en noe annen form.
 • Berit Karseth understreket at forholdet til det teknologiske også er viktig, og at UiO bør har mer fagdidaktisk forskning. Hun ønsker å bruke senteret til å bygge opp en systematisk kunnskapsbase som blir et positivt kjennetegn ved UiO.

Det er viktig at studiedekanene og dekanene er godt samsnakket før saken sendes videre. Prosessen videre er at saken skal behandles i Dekanmøtet 5. april, IDF-møte 6. april, Universitetsstyret 2. mai, Utdanningskomitéen 19. mai og vedtas av Universitetsstyret 20. juni.

Vedlegg:

5. Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO

Utdanningskomitéen opprettet 14. juni 2016 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO. Resultatene av arbeidsgruppas arbeid ble presentert ved dets leder, studiedekan og leder av Skikkethetsnemnda ved UiO, Kristin Heggen, jf vedlegg.

Arbeidsgruppen mener at institusjonsansvar og saksansvar for skikkethetssaker må lokaliseres så nært studieprogrammet som mulig, og anbefaler derfor UiO å velge en lokal organiseringsmodell. De foreslår også at det etableres et skikkethetsnettverk og at rollen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger skilles fra rollen som leder for skikkethetsnemnda ved UiO.

Fra diskusjonen:

 • Alle fakultetene med unntak av MED støttet konklusjonen til arbeidsgruppa, og fremhevet blant annet at den foreslåtte organiseringen gir en god sammenheng mellom løpende og særskilt skikkethetsvurdering, samt at notatet som ligger til grunn er et godt dokument som gir en solid begrunnelse.
 • MED ved Ingrid Os sa seg i tvil om valget av lokal organisering, blant annet fordi en sentral organisering fungerer bra på HiOA. Hun er bekymret for arbeidsbyrden op fakuletetsnivå, og finner løsningen svært byråkratisk.
 • Studentrepresentantene var splittet i sitt syn på valg av modell.
 • SP ved Ingvild Stensrud fremhevet at uansett hvilken modell som til slutt velges så vil dette gi et viktig løft for UiOs arbeid med skikkethet.

Saken skal behandles av Dekanmøtet, og det arbeides videre med en modell.

Vedlegg:

6. Opptak av internasjonale bachelorstudenter

UiO har siden slutten av 1980-tallet tatt opp ca. 60 internasjonale studenter gjennom et lokalt bacheloropptak (SFB-opptaket, SFB = selvfinansierende bachelorstudenter). Dette har vært gjort i tillegg til opptak til bachelorprogram gjennom Samordna opptak.

SFB-studentene har vært tatt opp til ett år med norskstudier etterfulgt av et ordinært 3-årig bachelorprogram. Norsk trinn 3 må bestås i løpet av det første året for at studenten skal kunne begynne på program. Grunnen til at man har gitt et slikt betinget opptak er at det ikke har vært mulig å få oppholdstillatelse for kun å ta norskkurs.

Det har vært opp til hvert enkelt fakultet om de har ønsket å tilby sine bachelorprogram til denne gruppen søkere. De siste årene har ca. 50 studenter vært tatt opp på HF og MN. De resterende 10 har vært fordelt på MED (helseledelse og helseøkonomi), TF (religion og samfunn) og UV (pedagogikk).

Universitetet i Oslo mottok i februar 2017 et brev fra KD (2017/2296) hvor institusjonene ble gjort oppmerksom på at opptaket av selvfinansierende internasjonale bachelorstudenter ikke er i tråd med gjeldende regelverk. Det er ikke hjemmel i gjeldende forskrift til å gi forhåndsløfte til videre studier for visumpliktige søkere til 1-årig norskkurs. Et slikt "betinget" opptak kan bare gis til søkere som kan dokumentere at de på grunn av spesielle omstendigheter (sykdom eller lignende) ikke kan dokumentere at de har fullført og bestått videregående opplæring som gir studiekompetanse.

Dette innebar at opptak av selvfinansierende internasjonale bachelorstudenter til norskkurs med oppstart høsten 2017 ikke kunne gjennomføres.

I forbindelse med den årlige innspillsrunden for endringer i opptaksforskriften (2017/2681) har HF ønsket at UiO ber KD om å endre opptaksregelverket for grunnutdanningene slik at opptaket av SFB-studenter kan videreføres.

Siden notatet til denne saken ble publisert samme dag som møtet sender AF saken ut på nytt til Utdanningskomitéens medlemmer og de berørte fakultetene gis noen få dagers frist til å svare ut hvorvidt UiO skal be KD om en hjemmel i opptaksforskriften som muliggjør et betinget opptak til studenter som ikke har bestått norsk.

7. Tilrettelegging for studentutvalgene ved UiO

På forrige møte i Utdanningskomitéen var det enighet om at de administrative sidene av saken følges opp i dialog med studieledernettverket og USIT. USIT har presentert de tekniske mulighetene som finnes/kan utvikles for et fornøyd studieledernettverk, og de arbeider videre med saken og en snarlig løsning er ventet.

Studiedekanene fikk i samme møte i oppdrag å undersøke dagens praksis, og vurdere hvor langt fakultetene ønsker å gå i forhold til å imøtekomme studentenes ønske om å regelfeste en minstestandard. Det var bedt om tilbakemelding fra fakultetene på følgende punkter:

 • lønn
 • representasjon i fakultetsstyrene
 • kontaktpunkter/møter mellom SU og fakultetsledelsen og hyppigheten av dem.

Fakultetene har alle møter med studentene, om enn ulik møtefrekvens. Det ble understreket at Utdanningskomitéen ikke har mandat til å endre styringsstrukturen på fakultetsnivå, og SP ved Ingvild minnet om at det er tale om et ønske om minstestandarder som fakultetene gjerne kan gå ut over.

Den videre diskusjonen av saken ble utsatt til neste møte i Utdanningskomitéen 19. mai.

8. NOKUTs underviserundersøkelse 2017

NOKUT ønsker å gjennomføre en fullskala «Underviserundersøkelse» for alle vitenskapelige ansatte. Målet med undersøkelsen er å få fram et representativt bilde av de vitenskapelige ansattes vurderinger av kvalitet i norsk høyere utdanning. Undeviserundersøkelsen skal bidra til å fylle ut det bildet studentene gav av utdanningskvaliteten gjennom Studiebarometeret.

Utdanningskomitéens medlemmer var positive til at UiO skal delta i undersøkelsen. For å nå ut til flest mulig vitenskapelige er det viktig at Utdanningskomitéens medlemmer og fakultetsadministrasjonen bistår i promoteringen av undersøkelsen på sine respektive fakulteter.

Del 2 Informasjonssaker

9. Sluttrapport for digital eksamen

UiOs mål med dette prosjektet har vært å gjøre eksamen papirløs for studenten, administratoren og fagansvarlig / sensor, og prosjektet har bidratt til at UiO kan nå dette målet ved å levere «tjenesten digital eksamen» til UiOs fakulteter. Tjenesten har muliggjort digital gjennomføring for studentene av de hyppigst brukte vurderingsformene, samt digitalisert hovedprosessene for vitenskapelig og administrativt ansatte før, under og etter en eksamen.

I 2017 er det estimert at ca. 45 000 kandidater vil gjennomføre digital skoleeksamen ved UiO fordelt på alle digitale eksamenssystemene ved UiO. Dette er en markant økning fra 2014 da ca. 6 200 kandidater gjennomførte digital eksamen.

Utdanningskomitéen vil få sak om digital eksamen og den videre oppfølgingen ved UiO til sitt neste møte 19. mai.

10. Studietilsynsforskriften

NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Den nye forskriften kommer som følge av tidligere endringer i universitets- og høyskoleloven og i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Ved UiO medfører dette behov for å gjennomgå og vurdere behovet for justeringer i følgende dokumenter:

 • Rutinene for etablering av studietilbud
 • Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten
 • Normalreglene om programrådenes ansvar

Utdanningskomitéen vil få sak om studietilsynsforskriften og den videre oppfølgingen ved UiO til sitt neste møte 19. mai.

11. Årsmelding fra Den sentrale klagenemnda 2016

Årsmeldingen ble tatt til etterretning, og Ragnhild Hennum anbefalte alle å lese den.

12. Årsrapport. Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) 2016

Årsrapporten ble tatt til etterretning, og Ragnhild Hennum anbefalte alle å lese den.

13. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble hevet 1427.

Publisert 28. apr. 2017 12:30 - Sist endret 23. mai 2017 14:04