Møte 1/2018 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Ingrid Os, studiedekan MED
 • Eirik Welo, studiedekan HF
 • Solveig Kristensen, studiedekan MN
 • Amer Sehic, studiedekan OD
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, konstituert leder Senter for læring og utdanning
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Ruben Haugland, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, AF
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, AF

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  1. vara Markus Leira Aspusten
  2. vara Henrik Paulsen Mandelid
  3. vara Knut Nicholas Figenschou

Observatør

 • Linda Therese Johnsen, USIT/ DML

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Del 1 Diskusjonssaker

2. Ordning for merittering av utdanningsfaglig kompetanse: oppnevning og mandat for arbeidsgruppe

Merittering av undervisning har vært diskutert med dekanene og Utdanningskomiteen ved flere anledninger og det har blitt besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe som kan drive arbeidet med å utvikle et meritteringssystem ved UiO.

Universitetsstyret skal oppnevne og vedta mandat for arbeidsgruppen i sitt møte den 6. februar 2018. Utdanningskomiteen får nå forelagt en revidert versjon av det utkastet til mandat som ble diskutert på desembermøtet og bes gi sine endelige innspill til det som skal legges frem for Universitetsstyret i februar.

Vedlegg:

3. Sensorveiledninger

Arbeidsgruppen for sensorveiledninger er oppnevnt av prorektor Gro Bjørnerud Mo og ledes av dekan Sten Ludvigsen. Arbeidsgruppens anbefalinger om sensorveiledninger skal legges fram for universitetsstyret 6. februar 2018. Endelig rapport fra arbeidsgruppen er nå klar

Vedlegg:

4. Styresak - satsing på utdanning

Med bakgrunn i det vedlagte utkastet til styrenotat bes Utdanningskomiteens medlemmer om å forberede seg til diskusjonen i møtet i forhold til følgende:

 1. Vurdere grundig om måten deres respektive enheter er omtalt på, og være beredt til å presentere eventuelle korte endringer/tilføyelser skriftlig.
 2. En overordnet diskusjon i forhold til hvorvidt helheten i dokumentet er dekkende.
 3. Listen over tiltak er ikke fullstendig. Er det noen tiltak dere vil føye til eller stryke?
 4. Hvilke 5 områder mener du UiO bør styrke/endre i det videre arbeidet med en strategisk satsing på utdanning på kortere og lengre sikt?

Til punkt a, c og d ber vi om at forslag sendes på e-post til prorektor innen møtestart.

Det vil i møtet bli innledet til diskusjon ved:

 • Studentparlamentets kommentarer til styrenotatet ved leder av Studentparlamentet Jens Lægreid
 • Tettere oppfølging av førsteårsstudentene. Erfaringer fra TF ved studiedekan Oddbjørn Leirvik
 • Profesjonsfaglig forum ved UiO ved studiedekan Oddbjørn Leirvik
 • Endring i finansiering av EVU og ny organisering ved UiO ved studiedekan Jon Magne Vestøl
 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Vedlegg:

Del 2  Informasjonssaker

5. Seminar for Utdanningskomiteen og administrative studieledere 27. og 28. februar

Pr. 4. januar er følgende fra Utdanningskomiteen påmeldt til ovennevnte seminar:

Gro, Ruben, Jens, Solveig, Amer, Linda og Ingjerd.

Det er viktig at dere alle svarer på nettskjemaet innen fristen 19. januar.

6. Eventuelt

Publisert 11. sep. 2017 08:50 - Sist endret 15. jan. 2018 10:16