Utkast til referat fra møte 3/2019 – Seminar med studielederne

Til stede i møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS (kom under sak 4)
 • Elin Olaug Rosvold, studiedekan MED
 • Gunn Enli, studiedekan HF
 • Knut Martin Mørken, visedekan MN 
 • Amer Sehic, studiedekan OD 
 • Alix Young Vik, studiedekan OD
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, leder LINK 
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Markus Leira Aspusten for Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Sekretariat

 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, SADM
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, SADM SK (referent)

Observatører

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Øvrige tilhørere

 • Anne Marthe N. Gibbons, seniorrådgiver SADM SK
 • Anne-Lise Lande, seksjonssjef, SADM DT
 • Petter Bogen Sydhagen, overingeniør  SADM DT

Forfall

 • Nina Hoel, studiedekan TF

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referatet fra møtet 18. desember 2018

Godkjent.

Del 1 – Diskusjonssaker

2. Åpenhet i Canvas

Seksjonssjef Anne-Lise Lande og  overingeniør Petter Bogen Sydhagen orienterte.

Avdeling for studieadministrasjon tar med seg innspillene som kom i møtet. Det vil utarbeides forslag til retningslinjer som sendes enhetene på høring. 

Universitetsledelsen fatter endelig beslutning. 

Presentasjon gitt i møtet:

3. Koordinert kvalitetsutvikling ved UiO

Leder av LINK, Bjørn Stensaker orienterte. 

Målsetningen er å skape en struktur for en bedre koordinering på ulike strategiske initiativ og utviklingstiltak ved UiO, samt imøtekomme enhetenes behov for utviklingsstøtte.

Det vil bli utarbeidet en tidslinje. 

Saken diskuteres i i Dekanmøte.

4. Forslag til utlysning og fordeling av prosjektmidler

Leder av LINK, Bjørn Stensaker orienterte. 

Utdanningskomiteen sluttet seg til forslag til kriterer med noen mindre forslag til justeringer. Kommende koordineringsgruppe for digitalt læringsmiljø (SK-DLM) innstiller til universitetsledelsen til fordeling av midler. 
Utlysningen av midlene sendes til fakultetene. Søknadsfrist settes til 15. mai 2019.

5. Studenter i strategiprosessen

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte om skisse til  hvordan studentene kan engasjeres bredere og mer strukturert inn i strategiprosessen.

For å kunne aggregere den innsamlede informasjonen bør det være en felles struktur på informasjonsinnhentingen.  Gunn Enli, Bjørn Stensaker, Elin O. Rosvold og Susann A. Biseth-Michelsen lager et utkast til en felles intervjuguide. 

Presentasjon gitt i møtet:

Del 2 – Orienteringssak

6. Utdanningslederkonferansen høsten 2019

Utdanningslederkonferansen 2019 holdes 22. november 2019.Utdanningskomiteens medlemmer bes holde av dagen, samt spre informasjon internt ved egen enhet. 

7. Eventuelt

NIFU har lansert sin arbeidsgiverundersøkelse «Utdanning for arbeidslivet: Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteteter, høgskoler og fagskoler».

Publisert 28. mars 2019 13:00 - Sist endret 28. mars 2019 13:03