Møte 6/2019 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Nina Hoel, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Elin Olaug Rosvold, studiedekan MED
 • Gunn Enli, studiedekan HF
 • Knut Martin Mørken, visedekan MN
 • Amer Sehic, studiedekan OD
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, leder LINK
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  • 1. vara Johannes Saastad
  • 2. vara Markus Leira Aspusten
  • 3. vara Dorthea Enger

Observatører

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 18. mars 2019

Del 1 Diskusjonssaker

2. European University

Rektor Svein Stølen orienterer.

3. UiOs karrieretjenester

Leder av Karrieresenteret Gisle Hellsten orienterer. Forberedt kommentar fra Bjørn Stensaker.

Vedlegg:

4. Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans

Kunnskapsdepartementet vil legge frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans og ber institusjonene om innspill.

Vedlegg:

5. Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) – Forslag til ny organisering

Det er behov for å vurdere organiseringen av UiOs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på nytt, både tematisk innretning, sammensetning og møtefrekvens. Studieavdelingen legger fram forslag om et mindre råd som kobles tettere til utdanningskomiteen og UiOs karriereuke

Vedlegg:

Del 2 Orienteringssaker

6. Kandidatundersøkelsen 2018

Vedlegg:

7. Si fra rapport 2018, samt informasjon om omlegging av Si fra-systemet

Vedlegg

8. Rapport fra Klagenemnda for 2018

Vedlegg

9. Digitalt pensum

Prosjekt digitalt pensumlistesystem har som mål å innføre det digitale pensumlistesystemet Leganto ved UiO. Prosjektet starter opp med en pilotering høsten 2019 for et utvalg emner som skal gå våren 2020, og for resten av emnene som skal gå høsten 2020. Det har gått ut invitasjoner til fakultetene der fakultetene melder inn til prosjektet hvilke emner som er aktuelle å ta med i pilotrunden for fakultetet. Frist for å melde inn er 21. juni 2019.

Prosjektet planlegger full utrulling av digitalt pensumlistesystem for alle emner (som har pensum) for høst 2020- emnene, det vil si at den prosessen starter vår 2020 (rundt april) Les mer om prosjektet på prosjektets nettside, og ta gjerne kontakt ved spørsmål: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/digitalt-pensum/

10. Eventuelt

Publisert 4. juni 2019 15:20 - Sist endret 5. juni 2019 13:49