Referat fra møte 6/2019 – Utdanningskomiteen

Til stede

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Nina Hoel, studiedekan TF
 • Elin Olaug Rosvold, studiedekan MED
 • Gunn Enli, studiedekan HF
 • Knut Martin Mørken, visedekan MN 
 • Amer Sehic, studiedekan OD 
 • Tone Vold-Sarnes, underdirektør for Ingjerd Hoëm, prodekan SV (kom under sak 2 og gikk etter sak 5)
 • Line Sletten, seksjonssjef for Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, leder LINK (gikk etter sak 5)
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Fra sekretariat

 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, SADM SK (referent)

Øvrige tilhørere

 • Svein Stølen, rektor (sak 2)
 • Jonny Roar Sundnes, seniorrådgiver SADM SK
 • Hedvig Lie Nygaard, seniorrådgiver SADM seksjon for samfunnskontakt (sak 1-9)
 • Svein Hullstein, seniorrådgiver, EL (sak 2)
 • Johannes Saastad, påtroppende studie- og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet
 • Gisle Hellsten, leder Karrieresenteret (sak 3)

Forfall

 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JF
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 18. mars 2019

Godkjent.

Del 1 Diskusjonssaker

2. European University

Rektor Svein Stølen presenterte statusen for European University-initiativet og den pågående søknadsprosessen. For ytterligere informasjon se https://www.circle-u.eu/

3. UiOs karrieretjenester

Leder av Karrieresenteret Gisle Hellsten orienterte om status og forslag til satsinger innenfor UiOs karrieretjenester, hvor målsetningen er at våre studenter skal bli godt trent i å håndtere sein egen karriere. 

Strategisk er det viktig at det videre arbeidet knyttes til fakultetsnivå, og Hellsten vil ta kontakt med enhetene for å avtale møter. Prorektor holdes løpende orientert før nye tiltak iverksettes.

Presentasjon gitt i møtet:

4. Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans

Kunnskapsdepartementet vil legge frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans og har bedt institusjonene om innspill innen 15. september 2019. Innspillene skal være styreforankret. 

Utdanningskomiteen gav sin tilslutning til det forslaget til prosess som fremgikk av sakspapirene. Saken vil dermed ikke bli sendt på ordinær høring til enhetene. LOS lager et utkast til høringssvar som legges frem for vedtak i Universitetsstyret i september.

Enheter som har gode eksempler på samarbeid med arbeidslivet kan sende inn forslag til Avdeling for studieadministrasjon innen 1. august 2019.

5. Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) – Forslag til ny organisering

Utdanningskomiteen sluttet seg til forlaget om å opprette et mindre Råd for samarbeid med arbeidslivet som kobles tettere til Utdanningskomiteen og UiOs karriereuke.

Del 2 Orienteringssaker

6. Kandidatundersøkelsen 2018

Seniorrådgiver Hedvig Lie Nygaard orienterte om resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2018.

Presentasjon gitt i møtet:

7. Si fra rapport 2018, samt informasjon om omlegging av Si fra-systemet

Saken ble tatt til etteretning.

8. Rapport fra Klagenemnda for 2018

Saken ble tatt til etteretning.

9. Digitalt pensum

Saken ble tatt til etteretning.

10. Eventuelt

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte om den bekymringsfulle økningen i antallet rusmiddelforgiftninger som er kommet inn til Legevakten i Oslo ifm de siste årenes studiestart. 

SiOs ledelse, UiOs ledelse og Studentparlamentet har tett kontakt for å vurdere forebyggende tiltak, og fakultetene bes også ha et særskilt fokus på dette i tiden frem til Fadderuka starter i august. 

Presentasjon gitt i møtet:

Publisert 29. aug. 2019 14:29 - Sist endret 17. sep. 2019 10:19