English version of this page

Cecilie Wingerei Lilleheil

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Cecilie Wingerei Lilleheil er seniorrådgiver/tillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiO.

Cecilie Wingerei Lilleheil, Forskerforbundet ved UiO.

Mitt kandidatur til universitetsstyret er fundert i et brennende engasjement for universitetet – både som forsknings- og utdanningsinstitusjon med et betydelig samfunnsansvar, og som arbeidsplass for hardtarbeidende, engasjerte og dedikerte kunnskapsarbeidere.

Jeg kjenner UiO godt, fra ulike posisjoner – og ønsker å være med på laget for å gjøre Norges viktigste universitet enda bedre.

Forslagsstillere

  • Katrine L. Stensløkken, rådgiver/tillitsvalgt, Fysisk institutt, MN

  • Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver/hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO

Valgplattform

Som representant i universitetsstyret ønsker jeg å bidra til at:  

  • UiO fortsetter å være en viktig premissleverandør for kunnskapssamfunnet.

Kunnskap som motvekt til populisme krever forsvar for akademisk frihet og uavhengige forskningsmiljøer. Vi svarer på vårt samfunnsoppdrag for å løse aktuelle samfunnsutfordringer, samtidig som vi har en bredde og et mangfold som gjør oss unike.

Med stadig større oppmerksomhet mot ekstern finansiering av forskning og utdanning løfter vi frem enkeltmiljøer som er fremragende og som fortjener honnør for sitt banebrytende arbeid. Samtidig må vi ikke glemme at det ikke er rom for at alle fagmiljøer blir fremragende. Vi må bevisst ivareta også mindre miljøer som forvalter viktige oppgaver. Universitetsstyret må sikre at det er rom for både spissing og bredde ved UiO.

Vi bidrar med utdannelsen av kandidater til et arbeidsliv der deres kreativitet, nyskapning og kritiske refleksjon former samfunnet. Gjennom økt fokus på forsknings- og utdanningskvalitet sikrer vi at UiO utdanner engasjerte studenter og ph.d.-kandidater som har mot og profesjonell kompetanse til å bidra i samfunnsutviklingen og -debatten. Universitetsstyret bør diskutere hvordan våre kandidater skal få kunnskap og selvtillit nok til å ta dette ansvaret.

  • UiO har en attraktiv personalpolitikk, gode arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø. 

UiO skal være et godt sted å være. Det vil bidra til at vi vinner frem i konkurransen om å rekruttere de beste, samtidig som det ivaretar utviklingsmulighetene til eksisterende medarbeidere. Et fremragende fysisk og psykososialt arbeidsmiljøet må være målet. I diskusjoner om nybygg og fremtidens kontorløsninger må universitetsstyret sikre at dette ivaretas.

Å oppleve innflytelse over egen arbeidshverdag, å ha tid til faglig og personlig utvikling, forutsigbarhet og trygghet i jobbsituasjonen, og å oppleve å bli verdsatt for engasjement og innsats betyr mye for alle ansatte. Til det trenger vi både gode ledere og godt medarbeiderskap. Universitetsstyret bør derfor vedta en karrierepolitikk både for teknisk-administrativt - og for vitenskapelig ansatte, sørge for at UiO fortsetter sitt arbeid for å redusere andelen midlertidige stillinger og sikre god lederutdanning og god lederkultur.

Ansatte skal oppleve å være inkludert i diskusjoner om veivalg og prioriteringer og ha tillit til hverandre og til sine ledere. Jeg vil være opptatt av at universitetsstyrets vedtak er basert på grundige saksforberedelser med gode og inkluderende prosesser der ansattes rett til medbestemmelse er ivaretatt.

Hvem er jeg?

Jeg er tilsatt som seniorrådgiver i studieseksjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, med ansvar for forskerutdanning, administrasjonsreglement og valggjennomføring. Fra august 2016 er jeg frikjøpt fra min stilling for å være tillitsvalgt på heltid for Forskerforbundet ved UiO.

Jeg møter mennesker med nysgjerrighet, tillit og respekt og er opptatt av samarbeid og gode løsninger. Jeg er ærlig og direkte og har en ambisjon om å utgjøre en forskjell i det arbeidet jeg gjør.  

Som styrerepresentant vil jeg gjøre mitt beste for å ivareta teknisk-administrativt ansattes interesser, samtidig som jeg har et ansvar for å se hele organisasjonen og foreta strategiske valg som jeg mener tjener virksomhetens overordnede mål.

Bakgrunn/erfaring:

  • Administrativt ansatt ved UiO siden 2002
  • Erfaring fra studie- og forskningsadministrasjon på institutt- og fakultetsnivå
  • Hovedfag i samfunnsgeografi og praktisk-pedagogisk utdanning
  • Ekstern sensor ved HiOA i perioden 2006-2011
  • Engasjert i Forskerforbundet med diverse verv fra 2005, inkludert lokal tillitsvalgt, medlem av innstillingsråd, leder for den fagpolitiske foreningen "Forskerforbundet for teknisk/administrativt ansatte (FFTA)" ved UiO, fra mars 2017 vararepresentant i styret i FFTA nasjonalt
  • Representant i instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (2008-2009) og fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (2016)
Publisert 4. mai 2017 15:17 - Sist endret 7. feb. 2020 17:00