English version of this page

Linda Kristina Joelsson

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte. 

Linda Kristina Joelsson, postdoktor, Fagseksjonen, Det teologiske fakultet.

Forslagsstiler

  • Linda Kristina Joelsson foreslår seg selv.

Valgplattform

Linda Kristina Joelsson
Linda Kristina Joelsson

Ett viktigt syfte (hänsikt) med UiO i samhället – och motivationen bakom min egen kandidatur till UiO:s styrelse – är att bidra till hållbarhet (bärighet). När samhället förändrats är det väsentligt att universitetet verkar för hela samhället och är öppet för hela samhället. Fler och snabba förändringar skymtar vid horisonten och universitetet spelar en nyckelroll genom att producera kunskap, sprida kunskap och att stå för en inställning till samhället och varandra som gör att kunskap kan produceras och spridas. I detta ärdemokratins roll avgörande.

Jag vill genom demokratiska arbetet bidra till att stärka UiO som en arbetsplats som främjar mångfald, fördjupning och nyansering. För att på bästa sätt kunna fullgöra sitt uppdrag och vara orädd i arbetet krävs en tydlig kompass och ett pågående öppet samtal. Därför behöver UiO vara synligt i samhället.

Redan universitetet i sig är en mångfald av discipliner, ämnesområden, yrkeskategorier och personalgrupper och alla spelar en viktig roll för att universitetet ska kunna utföra sitt uppdrag att bidra till, och samspela med, både enskilda och samhället i stort. För detta krävs kommunikation på flera olika nivåer och på olika sätt. Om jag ska försöka sammanfatta mitt engagemang för UiO i tre punkter så vill jag lyfta fram: samverkan/samhörighet, integritet och hållbarhet. 

  • Samverkan/samhörighet: Vad blir lättare och roligare om vi gör det tillsammans? Hur kan vi skapa samhörighet? Kampen mot Covid-19 har gjort det mänskliga behovet av samverkan, samhörighet och kommunikation både tydligare och svårare. Vad har vi lärt oss och vadtar vi med oss? Hur kan vi som universitet utveckla vår samverkan och bidra till samverkan och sammanhållning i samhället i stort?
  • Integritet: Hur kan vi bli bättre på att vara ”olika tillsammans”? Frågan om integritet rör både en forskares arbetssituation, en studentsarbete och vardag, samt de olika fakulteternas och yrkesgruppernas möjlighet att driva sina frågor och utveckla sina arbetssätt. Samhörighet förutsätter inte att vi är lika, utan tvärtom har de sociala system som tillåter större individuell variation också bättre förutsättningar för att klara av motgångar, jämfört med de grupper som bygger sin kollektiva identitet kring en idé om likhet.
  • Hållbarhet: Hållbarhet är en fråga som inte går att undvika i dessa dagar. Mycket är gjort, men mycket återstår att göra. Här vill jag lyfta en fråga som många betonat före mig, nämligen hur forskningsresultat kommuniceras vidare till nya sammanhang. Mycket samhällsrelevant forskning hittar inte ut till dem som skulle behöva den. Här skulle också popularisering och bredare kommunikation kunna ges högre prioritet inom den akademiska världen.

Bakgrund

Jag är teolog och bibelforskare, uppvuxen i södra Sverige. Jag har blivit mer och mer intresserad av översättningsfrågor och sociala system. Dessa områden kombineras i mitt pågående forskningsprojekt vid UiO (Marie Sklodowska Curie-fellowship, 2020-2022). Min doktorsavhandling(Åbo Akademi University, Finland, 2015) behandlar Paulus inställning till döden från psykologiska perspektiv (Routledge, 2017). Jag har undervisat i bland annat nytestamentlig teologi, exegetik, religionspedagogik, tvärvetenskapliga perspektiv på religion och hälsa (Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola, 2015-2018, och Umeå Universitet, 2019). Jag har arbetat inom två olika kyrkliga samfund i Sverige (Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan) och i mitt arbete där har samverkan och mångfald spelat en nyckelroll. Jag är intresserad av hur individer samspelar med varandra och hur individer och grupper samspelar, samt hur olika grupper relaterar till varandra.

I forskningssammanhang har jag sedan 2015 varit ordförande för sektionen ”Psychological Hermeneutics för Biblical Themes and Texts” vid Society of Biblical Literatures Internationella forskningskonferenser, som anordnar årligen. Jag har varit ledamot i en församlingsstyrelse (Gustavsbergs missionsförsamling, 2009-2010) och anställd som sekreterare i Botkyrka församling (kyrkoråd och kyrkofullmäktige) samt projektledare för ett program för att stötta barn och familjer under asylprocessen (2007-2008). Jag ingår i redaktionskommittén för ELSA, Sveriges ekumeniska kvinnoråds tidskrift (sedan 2017) och för Tro & Liv, en pastoralt orienterad skriftserie anknuten till Enskilda Högskolan i Stockholm (sedan 2016). Jag kommer dessutom vara en av primäröversättarna för nästa svenska översättningen av Nya testamentet (NT26).

Publisert 14. mai 2021 12:47 - Sist endret 14. mars 2022 10:54