Sluttet selskap

Definisjon:

  • Med sluttet selskap menes at det før skjenkingen eller drikking begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet. Kretsen må ikke være åpen for utenforstående.
  • Deltakerne må ha en tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Invitasjoner som går ut på flygeblad, annonse i aviser eller en Facebook-event der alle kan invitere sine venner, er ikke å anse som lukket selskap. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

 Vær oppmerksom på:

  • All servering av alkohol mot vederlag krever bevilling (§ 1-4a, jfr. § 1-4)
  • Skal du arrangere fest i sluttet selskap i forsamlings- eller festlokalet er det videre et krav om at den som låner eller leier ut lokalet ikke er involvert i arrangementet på annen måte enn ved å stille lokalet og tilhørende utstyr til disposisjon. Skal utleier/ utlåner også sørge for innkjøp av mat og/eller drikke, eller servere, kreves skjenkebevilling.
  • I lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet kreves det i utgangspunktet alltid bevilling. Unntaket er sluttede selskaper hvor eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk. Et typisk eksempel vil være sommerfesten som arrangeres av de ansatte i kantinen.

Kontakt:

Publisert 7. aug. 2015 11:04