Retningslinjer for studentforeninger som bruker lokaler ved UiO

Godkjente studentforeninger og program- og fagutvalg kan, ved søknad, bruke UiOs lokaler uten å betale leie.

Generelle retningslinjer

  • Kun godkjente studentforeninger og fakultetenes program- og fagutvalg kan benytte lokaler ved UiO.
  • Godkjente foreninger ved UiO defineres som interne brukere. Det vil si at foreningen kan søke om bruk av UiOs undervisningslokaler, møterom og andre arealer i tilknytning til foreningens virksomhet uten å bli belastet leie.
  • Studentforeninger som ønsker å bruke UiOs lokaler, må sende søknadsskjema minst én uke før arrangementet skal finne sted. Ved større arrangementer må det søkes minst tre uker i forkant.
  • Rom kan ikke benyttes til foreningsaktiviteter selv om de står tomme.
  • Alle må følge generelle regler ved bruk av UiOs lokaler. Ved brudd på disse retningslinjene kan godkjenning som studentforening bortfalle.

Vakthold

Ved arrangementer i helger og etter bygningenes åpningstid kan Eiendomsavdelingen kreve eget vakthold. Ekstra vakthold faktureres studentforeningen.

Kriterier ved søknadsbehandling

  1. Arrangementer i regi av studentforeninger skal primært være for studenter og ansatte ved UiO. Dersom et arrangement er åpent for utenforstående bør disse ikke utgjøre flertallet av de besøkende.
  2. Universitetet og SiO legger til rette for sosiale, politiske-, religiøse og humanitære aktiviteter initiert av studenter. Arrangementer blir vurdert i forhold til religions- og ytringsfrihet samt særskilte sikkerhetsspørsmål som kan oppstå.
  3. UiO er et åpent universitet der det ikke skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, religion eller politisk standpunkt. Dette gjelder også for arrangementer i regi av studentforeninger.
  4. Studentforeninger kan ikke låne arealer for framleie til privatpersoner, organisasjoner eller kommersielle virksomheter utenfor universitetet. Arrangementer i samarbeid med eksterne grupper eller med spesielt inviterte foredragsholdere krever særskilt godkjennelse fra Eiendomsavdelingen.
  5. Det er et generelt forbud mot reklame og salgsvirksomhet på universitetets område. Frivillige studentarrangementer som mottar sponsormidler for organisering av arrangementer kan søke om særskilt godkjennelse fra Eiendomsavdelingen og unntaksvis få tillatelse til å bruke UiOs arealer på tross av dette forbudet.

 

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 5. okt. 2020 09:16