English version of this page

Retningslinjer mot trakassering

Sammen mot trakassering!

Nynorsk versjon av retningslinjene

Arbeids- og studentmiljøet ved Universitetet i Oslo skal være trygt og inkluderende. Alle har et ansvar for å sikre et godt ytringsklima og bidra til en akademisk kultur hvor alle finner det trygt å ytre seg, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsnedsettelse, posisjon eller makt.

Lovverket forbyr trakassering på arbeidsplasser og i utdanningsinstitusjoner. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende, eller ydmykende.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Retningslinjene utrykker forventninger til alle ansatte, studenter og ph.d.-kandidater ved UiO i alle faglige og sosiale situasjoner både på og utenfor UiO, også i studentforeninger.

  1. Vi skal møte hverandre med respekt og stoppe alle former for mobbing, maktmisbruk, rasisme, trakassering, diskriminering og seksuell trakassering.
  2. Vær åpen for tilbakemeldinger som gjelder egen språkbruk og adferd.
  3. Som leder, veileder, underviser, ansatt, studentleder, kjeller-/foreningsleder og fadder er det forventet at du har en særlig bevissthet om egen adferd, slik at maktubalanse ikke utnyttes, eksempelvis for å oppnå seksuelle relasjoner. 
  4. Berøringer, oppførsel og intim språkbruk som kan oppleves som seksuelt krenkende skal ikke forekomme.
  5. Det er ikke lov å sende eller videresende seksuelt ladede tekster eller bilder uten eksplisitt samtykke.
  6. Seksuelle overgrep skal meldes til, og etterforskes av politiet.
  7. Unngå situasjoner som kan oppleves som utrygge eller uønskede for andre.
  8. Ta hensyn på reiser, feltarbeid, praksis, utplassering og på arrangementer slik at ingen opplever situasjonen som utrygg.
  9. Alkohol kan øke risikoen for trakassering og seksuell trakassering. Dette innebærer et skjerpet ansvar både for arrangører og deltakere.

Grip inn og Si fra dersom du opplever eller ser brudd på disse retningslinjene. Ingen skal utsettes for gjengjeldelse ved å si fra om trakassering.

Ledere ved UiO skal påse at retningslinjene er kjent, blir overholdt og at brudd blir meldt og fulgt opp.

Dette ansvaret gjelder også for studentledere, tillitsvalgte, fadderansvarlige og andre interne eller eksterne aktører som har ansvar for arrangementer eller aktiviteter hvor ansatte, studenter eller ph.d.-kandidater deltar.

Ved brudd på retningslinjene kan statsansattelovens og universitets- og høgskolelovens regler få anvendelse.

Se også Etiske retningslinjer ved UiO.

Si fra logo

 

Publisert 12. mars 2019 14:00 - Sist endret 22. juli 2020 09:58