English version of this page

Retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler (cotutelle-avtaler) mellom UiO og europeiske universiteter

Godkjent av Forskningskomiteen 6. desember 2006, revidert av Rektor 04.05.2009

Formål

Formålet med retningslinjene er å bidra til å utvikle akademisk samarbeid mellom forskningsgrupper ved UiO, og et eller flere europeiske universiteter og derved også stimulere til mobililtet av doktorgradsstudenter.

Forutsetninger

Samveiledning av en doktorgradsavhandling skal utføres innenfor rammen av en egen avtale mellom de samarbeidende institusjonene, og skal inkludere:

Avtalene skal baseres på prinsippet om gjensidighet. Begge avtalene skal reguleres av Retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler (cotutelle-avtaler) mellom UiO og europeiske universiteter, og av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

Ph.d.-kandidaten skal være tatt opp til et anerkjent doktorgradsprogram ved begge (alle) involverte institusjoner. Ph.d.-kandidater som kommer til UiO via en samveiledningsavtale må tilfredsstille gjeldende krav for opptak til et ph.d.-program ved UiO. Forskrifter og programplaner ved alle involverte institusjoner gjelder.

UiO og samarbeidende institusjon skal gjensidig anerkjenne ph.d-studiene som er utført ved de respektive instiusjonene.

Kandidaten skal ha en veileder ved hver institusjon.

I spesielle tilfeller kan det også inngås avtale om samveiledning av doktorgradskandiater mellom UiO og universiteter utenfor Europa. Den akademiske status for vedkommende institusjon må være internasjonalt anerkjent. En tilpasset utgave av rammeavtale og individuell avtale skal benyttes, men tilpasningene kan ikke gå på tvers av gjeldende retningslinjer for samveiledning mellom UiO og et europeisk universitet.

Prosedyre for inngåelse av avtale

Dersom det er interesse for å etablere samarbeid om samveiledning av ph.d.-kandidater, skal det inngås en rammeavtale på institusjonsnivå mellom UiO og den/de institusjonen(e) man ønsker å samarbeide med. Rammeavtalen skal undertegnes av fakultetdirektør og universitetsdirektør.

I tillegg skal det inngås en individuell avtale for den enkelte ph.d.-kandidat som ønsker å ha en samveiledet avhandling. Ved UiO skal søknad om å inngå samveiledningsavtale rettes til det fakultet som koordinerer det ph.d.-programmet hvor kandidaten skal ha opptak. Den individuelle avtalen skal signeres av instituttleder, veileder og kandidat.

Institusjonene som signerer på samveiledningsavtalen skal anerkjenne gyldigheten av doktorgradsavhandlingen som er forsvart innenfor rammen av avtalen.

Den individuelle avtalen for den enkelte ph.d.-kandidat skal inneholde følgende momenter:

  • Avhandlingstittel
  • Veilederes navn ved de respektive institusjoner
  • Avtalens varighet og mulighet for forlengelse
  • Kandidatens residensperiode ved de respektive institusjoner
  • Ressurser som stilles til rådighet for kandidaten ved de respektive institusjoner når kandidaten opphodler seg der
  • Spesielle klausuler/forhold som gjelder avhandlingen og forsvaret av denne (språk, bruk av logo, reiseutgifter, publisering etc.)
  • Krav om eller ettergivelse av semester-/undervisningsavgifter, hvis relevant
  • IPR-avtaler, hvis relevant.

Krav til avhandlingen

Doktorgradsavhandlingen skal normalt skrives og forsvares på engelsk dersom ikke annet er avtalt i henhold til pkt. 6 ovenfor. Doktorgradsavhandlingen skal ha påtrykt logoen til begge (alle) involverte institusjoner, og samveiledningsforholdet skal fremgå av avhandlingens forside/tittelside.

Krav til bedømmelse og disputas

En bedømmelseskomité bestående av minst 3 medlemmer skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. Komiteen skal oppnevnes i fellesskap av de involverte institusjonene. Sammensetningen av komiteen skal være i overensstemmelse med de gjeldende regler og retningslinjer ved den institusjon hvor disputasen foregår, men det skal som et minimum være en representant fra hver av institusjonene i komiteen. Komiteen skal arbeide i samsvar med regler og retningslinjer som gjelder ved den institusjon hvor disputasen foregår. Utgifter som påløper i forbindelse med at utenlandske medlemmer sitter som medlemmer i bedømmelseskomiteen, dekkes av det universitetet som avvikler disputasen.

Doktorgradsprøven skal inkludere en offentlig prøveforelesning, og et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

Kandidaten tildeles graden og kreeres der hvor disputasen avholdes, og samme institusjon utsteder vitnemål. Det skal fremgå av vitnemålet og/eller vitnemålsvedlegget at det er en samveiledningsgrad.

Publisering, opphavsrett og IPR

Publisering og bruk av forskningsresultatene samt opphavsrettigheter skal garanteres av alle involverte institusjoner og være i tråd med de gjeldende lands lover og regler. I Norge reguleres oppbevaring, forfatterrettigheter og opphavsretter av Lov om opphavsrett til åndsverk av 1. juli 2018 (lovdata.no) og av de til enhver tid gjeldende lover samt gjeldende regler for IPR [Intellectual Property Rights].

Ph.d.-kandidater ansatt ved UiO har plikt til å informere Universitetet om patenterbare oppfinnelser i henhold til Lov av 17. april 1970, nr. 21 (lovdata.no), om rett til arbeidstageres oppfinnelser.

Publisert 9. okt. 2012 15:10 - Sist endret 18. nov. 2020 15:04