Forretningsorden for styringsorganer ved Universitetet i Oslo

Fastsatt av universitetsstyret 8. september 2003

1. Møteinnkalling

Innkalling til møte skal sendes styringsorganets medlemmer senest en uke før møtet finner sted.

2. Dagsorden

Dagsorden for et møte gjøres kjent senest en uke før møtet. Forslag til endringer i eller tillegg til dagsorden må bekjentgjøres i god tid og senest tre dager før møtet. For at saker som ikke står på dagsorden eller tilleggsdagsorden skal tas opp til realitetsbehandling kreves to tredjedels flertall.

Dagsorden/eventuelt tilleggsdagsorden skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og om det i den enkelte sak tas sikte på en realitetsavgjørelse (vedtak), en foreløpig drøftelse, en avklaring av den videre saksbehandling, eller om saken er til styringsorganets orientering.

3. Møteledelse

Henholdsvis rektor, dekan og instituttleder er styringsorganets leder og leder møtene.

4. Møtefrekvens

Styringsorganets leder skal sørge for at organet holder møter så ofte som det trengs. Styringsorganet skal innkalles hvis rektor, universitetsdirektøren eller et styremedlem krever det.

5. Styringsorganets forhandlinger

 1. Møtene holdes som hovedregel for åpne dører.
 2. Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:
  1. Personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om ansettelse, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon.
  2. Saker som etter lov eller forskrifter er taushetsbelagt.
 3. Følgende saker behandles normalt for lukkede dører, dersom styringsorganet ikke bestemmer noe annet:
  1. Saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet
  2. Saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige eller private institusjoner
 4. Styringsorganet kan i orienteringssaker og spesielle saker vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne saksbehandling.
 5. Når særlige grunner taler for det kan styringsorganet innby utenforstående til å delta i dets møter, med talerett, men ikke stemmerett.

6. Vedtaksførhet

Styringsorganet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

7. Avstemningsregler

Et forslag vedtas med alminnelig flertall. Flertallet for et vedtak må utgjøre minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

Valg gjennomføres etter bestemmelsene i Valgreglement for UiO.

8. Protokoll

Det skal føres protokoll fra styringsorganets møter. Det skal framgå av protokollen hvordan det enkelte medlem har stemt. Eventuelle særuttalelser skal utformes og innleveres under møtet.

9. Møteplikt og forfall

Styringsorganets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis beskjed til styringsorganets sekretariat slik at varamedlem kan innkalles. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

10. Generelt

I spørsmål som ikke er berørt i punktene 1-9, kan styringsorganet med to tredjedels flertall bestemme sin forretningsorden.

11. Gyldighetsområde

Dette reglementet gjelder for Universitetsstyret, fakultetsstyrene og instituttstyrene.

Publisert 14. sep. 2004 08:57 - Sist endret 18. nov. 2020 15:27