Funksjonsbeskrivelse for Universitetets studiekomité

Fastsatt av rektor og universitetsdirektøren 13. september 2006.

Komiteens oppgave

Komiteen skal:

 1. Være et rådgivende organ for universitetets ledelse i spørsmål som gjelder universitetets studie- og utdanningstilbud, herunder:
  • Sammensetning av studietilbudet
  • Felles regler og retningslinjer
  • Felles tiltak for økt studiekvalitet
  • Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO
  • Tiltak for internasjonalisering
  • Tiltak for funksjonshemmede studenter
  • Oppfølging av saker som er fremmet av læringsmiljøutvalget
  • Andre aktuelle utdanningspolitiske spørsmål
 2. Være en møteplass for erfarings- og idéutveksling for faglig ledelse og studenter innen studier og utdanning.

Arbeidsområdet omfatter etter- og videreutdanning, men ikke forskerutdanning.

Komiteen har ikke beslutningsmyndighet og eventuell votering er rådgivende. Stemmegivning skal oppgis.

Komiteen kan ta opp saker på eget initiativ.

Sammensetning

Studiekomiteen har følgende sammensetning:

 1. 1 representant fra rektoratet. Representanten er komiteens leder.
 2. 1 representant fra hvert fakultet; dekan, studiedekan eller tilsvarende funksjon.
 3. 3 representanter for studentene oppnevnt av Studentparlamentet.
 4. 1 representant fra Fagområdet for universitetspedagogikk.

Komiteen kan invitere særlige sakkyndige, herunder representanter fra Universitetsbiblioteket, ved behandling av saker der det er ønskelig. Komiteen kan danne arbeidsgrupper for bestemte tema.

Studiedirektøren skal etter samråd med komiteens leder forberede og gi tilråding i de saker som legges fram.

Representantene for gruppe C, studentene, oppnevnes for et studieår. Representanten for gruppe D oppnevnes for et kalenderår.

Publisert 1. okt. 2006 10:24 - Sist endret 19. nov. 2019 10:35