Møter mellom underliggende etater og Stortingets organer

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets brev av 31. oktober 1994 (ref. 94/9495) og 18. oktober 1995 (ref. 95/8470 jtr/bns) til institujoner under universitets- og høgskoleavdelingen.

Med referanse til notat av 3.3.94 fra Statsministerens kontor ber departementet om å bli informert om møter mellom underliggende etater og Stortingets organer, slik at departementet eventuelt kan ha anledning til å være representert på slike møter.

En ber likeledes om at departementet blir tilsendt kopi av korrespondanse fra institusjonene til Stortinget.

Det vises i denne forbindelse til punkt 4 i notatet.

Notatets punkt 4 er som følger:

"Underliggende etater

Det har også vært lansert som en alminnelig regel at underliggende etater ikke skal møte i noen av Stortingets organer uten at statsråden er informert. Statsråden eller den statsråden bemyndiger kan, hvis det er ønskelig, forlange å være til stede ved slike møter, og henvendelse fra Stortinget til underliggende etat bør skje gjennom departementet. I praksis skjer ikke dette bestandig. Underliggende etater er imidlertid instruert om at de ikke skal ha direkte kontakt med stortingskomiteene uten å underrette departementet. Dette syndes det imidlertid ofte mot, og man opplever fra tid til annen manglende forståelse for dette fra underlagte institusjoner.

I en sak fra 1975 klaget en fylkesveterinær over at han gjentatte ganger hadde vært utsatt for kritiske uttalelser fra departementet for at han hadde tatt direkte kontakt med stortingskomiteen. Sivilombudsmannen uttalte da bl.a.: "... Jeg kan heller ikke se at det er grunnlag for i fremtiden å skulle kanalisere informasjonen gjennom departementet." Det tilfelle som her er nevnt er imidlertid så spesielt at det ikke bør være retningsgivende for kontakten mellom ytre etat og en stortingskomité.

Utgangspunktet må derfor som nevnt foran være at underliggende etater ikke skal møte i noen av Stortingets organer uten at statsråden er informert og at henvendelse fra Stortinget til en ytre etat normalt skal skje gjennom departementet."

"Konklusjon:

Underliggende etater skal ikke møte i noen av Stortingets organer uten at statsråden er informert, og henvendelser fra Stortinget til den ytre etat skal normalt skje gjennom departementet."

Publisert 14. sep. 2004 08:59 - Sist endret 22. juni 2012 14:07