Veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder

Momentlisten for kompetansekrav for dekan og instituttleder er ment som eksempler på kriterier for utarbeidelse av endelige kompetansekrav ved hvert enkelt fakultet.

1. Dekan

A. Formalkompetanse

 1. Vitenskapelig formalkompetanse
  Det skal normalt stilles krav om professorkompetanse.

B. Realkompetanse

Momentlisten under er eksempler på kriterier som kandidatene kan velges/ansettes ut fra. Hovedpunktene (alfabetisk nummerert) bør inngå i en samlet vurdering. Vektleggingen av de ulike kriteriene vil måtte foretas ut fra en konkret vurdering av det enkelte fakultets situasjon og behov. I vektleggingen bør en videre kunne forutsette at dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og derfor normalt vil ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt.

I vurderingen av kandidatenes kompetanse kan det være nyttig å skjelne mellom:

 • Relevant erfaring som skal dokumenteres
 • Relevant kompetanse som må vurderes (også) på annet grunnlag enn dokumentert erfaring

Hovedområder som bør inngå i en kompetansevurdering i forhold til relevant erfaring og kompetanse:

 1. Politisk og strategisk ledelse
  Langsiktig planlegging, prioritering av faglige mål, utadrettet profilering og markedsføring og utvikling av gode samarbeidsrelasjoner.
 2. Forskningsledelse
  Tverrfaglig og internasjonalt forskningssamarbeid, planlegging og tilrettelegging av forskningsvirksomhet og forskningsformidling og egne erfaringer med forskning på et høyt internasjonalt nivå.
 3. Studieledelse
  Strategisk planlegging og ledelse av utdanningsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt samarbeid om undervisningsspørsmål, studentutveksling og erfaring fra kvalitetssikrings- og kvalitetsutviklingssystemer for studieprogrammer.
 4. Personalledelse
  Personalledelse og ledelse av forskningsgrupper, relasjonsbygging og utvikling av organisasjoner og medarbeidere. 
 5. Administrasjon
  Budsjettplanlegging, oppfølging, tilsyn og kontroll med bruk av ressurser og økonomirapportering. Kjennskap til HMS-spørsmål og relevant lov- og avtaleverk.
 6. Personlige egenskaper
  I vurderingen kan inngå elementer som arbeidskapasitet, evnen til entreprenørskap, kommunikasjon, samarbeid og lagbygging.

Det sier seg selv at noen av disse faktorene - ikke minst det som her er kalt "personlige egenskaper" - vil kunne være vanskelig å vurdere objektivt. Det tilsier nøkternhet og forsiktighet.

2. Instituttleder

A. Formalkompetanse

 1. Vitenskapelig formalkompetanse
  Det skal normalt stilles krav om professorkompetanse.

Bruken av ordet normalt innebærer at også personer uten professorkompetanse kan ansettes. Det kreves minimum førsteamanuensiskompetanse, og i de tilfellene kravet om professorkompetanse fravikes bør det  begrunnes.

B. Realkompetanse

Momentlisten under er eksempler på kriterier som kandidatene kan velges/ansettes ut fra. Hovedpunktene (alfabetisk nummerert) bør inngå i en samlet vurdering. Vektleggingen av de ulike kriteriene vil måtte foretas ut fra en konkret vurdering av det enkelte institutts situasjon og behov. I vektleggingen bør en videre kunne forutsette at instituttleder har støtte i en profesjonell administrasjon og derfor normalt vil ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt.

I vurderingen av kandidatenes kompetanse kan det være nyttig å skjelne mellom:

 • Relevant erfaring som skal dokumenteres.
 • Relevant kompetanse som må vurderes (også) på annet grunnlag enn dokumentert erfaring.

For yngre kandidater bør kravene til dokumentert relevant erfaring kunne nedtones.

Hovedområder som bør inngå i en kompetansevurdering i forhold til relevant erfaring og kompetanse:

 1. Politisk og strategisk ledelse
  Planlegging, prioriteringer av faglige mål, utadrettet profilering og kommunikasjon med eksterne fagmiljøer og "brukergrupper" og utvikling av gode samarbeidsrelasjoner.
 2. Forskningsledelse
  Ledelse av forskningsvirksomhet, opplegg for forskningsformidling, erfaringer med forskning på et høyt internasjonalt nivå samt kjennskap til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.
 3. Studieledelse
  Strategisk planlegging og koordinering av utdanningsvirksomhet, deltakelse i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om undervisningsspørsmål og studentutveksling samt kjennskap til systemer for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.
 4. Personalledelse
  Personalledelse og ledelse av forskningsgrupper.
 5. Administrasjon
  Budsjettplanlegging, oppfølging, tilsyn og kontroll med bruk av ressurser og økonomirapportering.
  Kunnskap om HMS-spørsmål og relevant lov- og avtaleverk.
 6. Personlige egenskaper
  I vurderingen kan inngå elementer som arbeidskapasitet, evnen til entreprenørskap, kommunikasjon, samarbeid og lagbygging.

Noen av disse faktorene - ikke minst det som her er kalt "personlige egenskaper" - vil kunne være vanskelig å vurdere objektivt. Det tilsier nøkternhet og forsiktighet.
 

Publisert 14. sep. 2004 08:57 - Sist endret 18. nov. 2020 14:41