Grenseoppgang mellom stipendiatkodene SKO 1017 og SKO 1378

Partene ved UiO er enige om en grenseoppgang mellom stipendiatkodene SKO 1017 og SKO 1378.

Som utgangspunkt bør hensynet til rekrutterings- og konkurransesituasjonen være et tungtveiende moment i denne sammenheng. Universitetet står overfor store utfordringer knyttet til sviktende forskerrekuttering. Stadig flere potensielle forskere velger alternative karriereveier, og dette henger i stor grad sammen med at det eksterne markedet tilbyr bedre lønnsbetingelser. Normering i SKO 1378 av stipendiater innenfor særlig konkurranseutsatte felt kan være et viktig virkemiddel i arbeidet med å snu denne utviklingen.

Det er imidlertid også andre forhold som kan tilsi differensiert normering av stipendiater, og partene har blitt enige om retningsgivende rammer for bruk av stipendiatkoden SKO 1378.

Momenter som kan ligge til grunn ved valg av normering i SKO 1378 kan eksempelvis være:

  • særlig konkurranseutsatte felt

  • spesielt attraktiv kompetanse

  • spesialistutdanning eller andre tilleggskvalifikasjoner ut over embetseksamen

  • særlig relevant yrkeserfaring

  • vitenskapelig erfaring/forskningsaktivitet

  • lønnsnivå i sammenlignbare funksjoner

  • behov for å begrense lønnsreduksjon ved overgang fra annen stilling

For øvrig er det opp til linjeledelsen ved den aktuelle enhet å vurdere om det ved den enkelte tilsetting foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier normering i SKO 1378 fremfor i SKO 1017.

Med mindre det er spesielle forhold, skal SKO 1017 normalt brukes ved rekruttering av kandidater som går direkte fra hovedfagseksamen til stipendiatstilling.

I valg av kode må det likevel også tas hensyn til at SKO 1017 har en ansiennitetsstige, som sikrer stipendiaten lønnsutvikling gjennom tilsettingsperioden. Innplassering som SKO 1378 vil derimot ikke gi noen automatisk justering, og senere lønnsutvikling vil da eventuelt være avhengig av gjennomslag for lønnskrav i lokale forhandlinger.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 22. juni 2012 14:08