Avtale om midlertidig tilsetting - instruktørtannleger

Avtale om midlertidig tilsetting for instruktørtannleger mellom Universitetet i Oslo/Universitetet i Bergen og Den norske tannlegeforening, i medhold av tjenestemannslovens forskrift; § 6, A. Inngått i medhold av tjenestemannslovens forskrift, § 6, A.

1 Tilsetting

Foruten fast ansatte instruktører disponerer universitetene et tilstrekkelig antall instruktørtannlegestillinger til midlertidig tilsetting for å sikre nødvendig kapasitet for klinisk kompetanseoppbygging.

Merknad

Partene er enige om at den kliniske kompetanseoppbygging fortrinnsvis skal gjelde videre- og eventuelt etterutdanningsformål, herunder også rekruttering til institusjonenes faste vitenskapelige stillinger.

2 Varighet

  1. Tilsettingsperioden ved midlertidig tilsetting er normalt inntil 3 år, med adgang til en ny tilsetting for inntil 3 år. Fratreden etter endt, avtalt tjenestetid skjer uten oppsigelse, jf. tjenestemannslovens § 7, pkt. 2. Tjenestetid utover 4 år medfører således ikke fortrinnsrett etter lovens § 13.

  2. Tilsettingstiden for midlertidig tilsatt instruktørtannlege kan som hovedregel ikke brytes. Unntatt er permisjoner med hjemmel i lov, eller hovedtariffavtalen og Hovedavtalen for statsansatte. Dette gjelder i første rekke syke-, svangerskaps-, omsorgs- og velferdspermisjon, permisjon ved avtjening av verneplikt og permisjon ved organisasjonsmessige oppdrag.

3 Ikrafttreden og oppsigelse av avtalen

Denne avtale gjelder for tilsettinger for tidsrommet 1. januar 1987 - 31. desember 1988 og videre for ett år av gangen dersom avtalen ikke blir sagt opp med 3 - tre - måneders varsel.

Merknad

Partene er enige om å henholde seg til Hovedavtalens og særavtalenes bestemmelser.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 22. juni 2012 14:08