English version of this page

Pedagogisk kompetanse - regler vedrørende tilsetting i vitenskapelige stillinger

Regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger som er tillagt undervisning. Med veiledning for søkere og sakkyndige. Vedtatt av Kollegiets arbeidsutvalg 7. april 1989.

Regler

 1. I utlysningen skal det stå at det vil bli lagt vekt både på vitenskapelig og pedagogisk kompetanse.
 2. For å bli erklært kompetent kreves det både en vitenskapelig og en pedagogisk basiskompetanse. Dersom søkere ved vurdering og tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, kan de likevel tilsettes, men de tilpliktes da å dokumentere slik kompetanse innen en periode på to år etter tilsetting.
  Fagområdet for universitetspedagogikk
 3. Pedagogisk kompetanse ut over basiskompetansen teller med ved rangering av de søkere som er funnet kompetente.
 4. Søkernes pedagogiske kompetanse vurderes av bedømmelseskomitéen. I spesielle tilfeller, og hvis komitéen ber om det, kan det oppnevnes spesialsakkyndige.
 5. En veiledning om dokumentasjon og vurdering av pedagogisk kompetanse skal søkerne kunne få fra den instans ved lærestedet der man også får betenkningen/stillingsbeskrivelsen. Veiledningen sendes også de sakkyndige.

I disse reglene benyttes "kompetanse" om den formelt tilkjente dyktighet i form av en erklæring på grunnlag av antatte, reelle kvalifikasjoner.

Merknader

 • Til pkt 2
  • Det prinsipielt viktige i dette punktet er kravet om at det også stilles krav til en pedagogisk basiskompetanse. Et slikt kompetansekrav bør i utgangspunktet ikke stilles høyere enn til et universitetspedagogisk kurs av 3-4 ukers varighet (normert heltid) eller tilsvarende (dvs. annen pedagogisk utdanning etter samlet vurdering av relevans og omfang).
  • En måte å innfri dette kravet på er også å kreve av alle nytilsatte som ikke har dokumentert slik pedagogisk basiskompetanse ved tilsetting, at de gjennomgår institusjonens universitetspedagogiske kurs i løpet av en toårsperiode, forutsatt at institusjonen tilbyr et kurs av et slikt omfang, eller skaffer seg tilsvarende kompetanse på annen måte.
  • Slike krav bør formelt ikke knyttes til en midlertidig tilsetting. Den som tilsettes, bør imidlertid gjøres klart kjent med kravet. Skulle noen ikke oppfylle forutsetningen, vil det neppe være aktuelt med sanksjoner i øyeblikket. Forholdet bør derimot tillegges vekt ved senere søknader om opprykk, andre stillinger o.l.
 • Til pkt 3
  • Dette punkt slår fast at pedagogisk kompetanse ut over basiskompetansen skal telle med ved rangeringen av kompetente søkere. Stimulansen til å utvikle seg bør gjelde både undervisning og forskning.
  • Reglene angir ikke noe bestemt forholdstall i vektlegging mellom vitenskapelig og pedagogisk kompetanse ved en slik rangering. Vektleggingen bør skje gjennom en kvalitativ helhetsvurdering. Det kan hende at den relative vekt bør variere noe med hvor mye undervisning som er tillagt stillingen. Nærmere om dette kan også tas med i betenkningen/stillingsbeskrivelsen.
  • Å trekke inn pedagogisk kompetanse bare for å kunne skille mellom søkere som står likt i vitenskapelig kompetanse, er imidlertid å legge for liten vekt på den pedagogiske.
 • Til pkt 4
  • Dette punktet slår fast at bedømmelseskomitéen for stillingen også skal foreta vurderingen av pedagogisk kompetanse. Vurderingsarbeidet for vitenskapelige stillinger bør ikke kompliseres ytterligere.
  • Komitéer som spesielt ønsker det, og som står overfor en spesiell vurderingssituasjon, bør imidlertid ha anledning til å benytte spesialsakkyndige, slik en også kan på andre områder, men dette er det komiteen som i så fall selv må be om.
 • Til pkt 5
Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 25. nov. 2014 20:04