Reglement om lønnsopprykk for doktorgrad

Reglement om lønnsopprykk for vitenskapelige tjenestemenn med doktorgrad, jf. rundskriv nr. V-44 av 27. august 1987 og rundskriv av 16. desember 1987 fra Kultur- og vitenskapsdepartementet.

Reglementet gjengis med unntak av bestemmelser som viser til regler som er foreldet.

Reglement om lønnsopprykk for vitenskapelige tjenestemenn med doktorgrad

1

Norsk doktorgrad gir uten videre rett til opprykk.

2

Nordisk doktorgrad gir rett til opprykk når det foreligger anbefaling fra norsk universitet eller høyskole med promosjonsrett på vedkommende fagområde.

3

Andre utenlandske doktorgrader gir i alminnelighet ikke rett til opprykk. I unntakstilfelle kan opprykk innvilges etter søknad under følgende forutsetninger:

 1. Vedkommende tjenestemann må oppfylle de kvalifikasjonskrav som er fastsatt i reglement for norsk doktorgrad.

 2. Doktoravhandlingen må være trykt eller publisert på annen måte som godkjennes for norske doktoravhandlinger.

 3. Det må foreligge uttalelse fra norsk universitet eller høyskole med promosjonsrett på vedkommende fagområde om at doktorgraden anses likeverdig med norsk doktorgrad.

For ordens skyld nevnes de stillinger som tilkommer doktorgradstillegg:

 • Kode 1010 amanuensis, lpl. 17.510

 • Kode 1008 høgskolelektor, lpl. 17.510

 • Kode 1009 universitetslektor, lpl. 17.510

 • Kode 1199 universitetsbibliotekar, lpl. 17.520

 • Kode 1108 forsker, lpl. 90.400

 • Kode 1017 stipendiat, lpl. 17.515

 • Kode 1378 stipendiat, lpl. 17.515

 • Kode 1020 vitenskapelig assistent, lpl. 17.515

Kommentar

For amanuensis, høgskolelektor, universitetslektor, universitetsbibliotekar og forsker gis opprykket som stillingsopprykk* med minimum to lønnstrinn. For stipendiat og vitenskapelig assistent gis opprykket som lønnsopprykk med minimum to lønnstrinn.

For øvrig vises det til reglementer for de forskjellige stillingskategoriene.

*For søkere som tilfredsstiller kravene til å søke om opprykk etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (lovdata.no), Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar eller Reglement for opprykk til forsker SKO 1109 i statlige virksomheter, gis opprykket som stillingsopprykk.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 27. jan. 2020 09:09