English version of this page

Regler for bruk av forskerstillinger SKO 1108, 1109, 1110 og 1183 ved UiO

Godkjent av rektor på fullmakt 17. oktober 2005

1. Ekstern og intern finansiering

Gjennom et tidligere reglement var forskerstillingene forbeholdt eksternt finansierte forskningsoppdrag. Denne begrensningen gjelder ikke lenger. UiO kan dermed fritt bruke forskerstillingene uavhengig av om prosjektet er finansiert av ekstern oppdragsgiver eller over UiOs grunnbevilgning.

2. Bruken av kombinerte stillinger og forskerstillinger

Ut fra grunnprinsippet om forskningsbasert undervisning vil hovedregelen fortsatt være kombinerte stillinger, dvs. at UiO skal benytte stillingskode som professor og førsteamanuensis. Forskerstillingene kan likevel unntaksvis være et alternativ når oppgavenes karakter tilsier det.

3. Arbeidsplikt/arbeidsoppgaver

Som hovedregel skal arbeidsplikt i stilling som forsker disponeres uavkortet til forskningsaktivitet, men det kan være aktuelt å også pålegge andre plikter som har direkte relevans for forskningsprosjektet. Konkret definering av stillingsinnhold vil imidlertid avhenge av det aktuelle prosjekt vedkommende forsker er tilknyttet.

Eksempler på bruk av forskerkodene: ansvar for delprosjekt ved sentre under fakulteter, ordboksredaktør for prosjektet Norsk ordbok 2014, forskning tilknyttet forskningsgruppe under SFF, forskning innen avgrenset fagområde ved institutt under Det juridiske fakultet, forskning tilknyttet forskningsprosjekter ved institutter under Det medisinske fakultet, med noe administrasjon og undervisning, forskning med ansvar for seksjonens FoU-arbeid ved samme fakultet.

4. Kvalifikasjonskrav

Kandidater til forskerstillinger skal vurderes i forhold til vitenskapelige kvalifikasjoner, formidlingsarbeid og eventuelle andre relevante kvalifikasjoner. Stilling som forsker SKO 1183 forutsetter professorkompetanse, SKO 1109 forutsetter doktorgrad og SKO 1108 universitetsutdanning tilsvarende masternivå.

Det kan søkes om personlig opprykk etter kompetanse i henhold til Regler for opprykk til forsker SKO 1109 i statlige virksomheter og Regler for opprykk til forsker SKO 1183.

5. Ansettelsesprosedyrer

Ved ansettelse i forskerstillinger følges de ordinære prosedyrene for kunngjøring/unntak fra kunngjøring, sakkyndig vurdering, innstilling og ansettelse som gjelder for det aktuelle stillingsnivået ved UiO/ fakultetet, tilpasset forskerstillingenes arbeidsplikter.

6. SKO 1110

Ved UiO har praksis vært identiske kvalifikasjonskrav til stillingene SKO 1109 og SKO 1110, uten føringer om differensiering i oppgaver. SKO 1110 brukes i liten grad, og universitetsdirektøren anbefaler derfor ut fra behovet for ryddighet at enhetene ved fremtidig ansettelse konsekvent bruker SKO 1109 og ikke 1110.

Publisert 14. sep. 2005 15:31 - Sist endret 23. jan. 2020 13:18