Rettigheter og ansvar i HMS-arbeidet

Studentene har selv både rettigheter og ansvar i gjennomføringen av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak:

 • Studenter plikter å utføre arbeidet i forbindelse med studiene i samsvar med instrukser fra instituttet ved den/de som til enhver tid er ansvarlig for arbeidslokaler og instrumenter
 • Studentene skal informeres om deres plikter til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, bl a til å hindre og avgrense skader og avbryte sitt arbeid når det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse
 • Studentene plikter å følge disse retningslinjene

Serviceerklæringen

Serviceerklæringen gjelder for alle som har en studieplass ved Universitetet i Oslo. Den gjelder også for videreutdanningsstudenter og for internasjonale studenter. Erklæringen gjelder ikke for privatister.

Universitets- og høyskoleloven

Studentenes rettigheter ivaretas gjennom Universitets- og høyskoleloven. Lovens § 4-3 gjelder læringsmiljø spesielt.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven gjelder for studenter ved utplassering i virksomheter og når de utfører arbeid som ledd i en praktisk opplæring. Loven, forskrifter og veiledninger til Arbeidsmiljøloven kan hentes hos Arbeidstilsynets nettsider.

Arbeidsmiljøloven omfatter blant annet følgende:

 • Utforming av arbeidsplassen; arbeidsstillinger, bygningens utførelse, gang- og transportveier, klima, ventilasjon, støy, sikring mot fall, tekniske innretninger og utstyr, renhold, førstehjelpsutstyr, personalrom, innkvartering
 • Giftige og andre helsefarlige stoffer
 • Tilrettelegging av arbeidet

Utvalg av paragrafer til Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 1-6 Personer som ikke er arbeidstakere

(1) Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven:

a) elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål

Arbeidsmiljøloven § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsmiljøloven § 3-2 Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten

Arbeidsmiljøloven § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven § 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø

Begrepet fysisk/kjemisk arbeidsmiljø omfatter blant annet:

 • lokaler og fysisk tilgjengelighet
 • lys- og lydforhold
 • inneklima
 • utstyr
 • verneinnretninger og utearealer

Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø omfatter også kjemiske og biologiske faktorer, renhold og vedlikehold.

Publisert 30. aug. 2019 13:59 - Sist endret 30. aug. 2019 13:59