Nærmere regler om emnebeskrivelser

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven av 1. april 2005).

Fastsettelsen bygger også på ”Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning”, fastsatt av NOKUT 25. januar 2006.

Nærmere regler til § 3.4 i forskriften er fastsatt første gang 18. april 2007 av Universitetsdirektøren.

Vedtak om emne og om fastsettelse og endring av emnebeskrivelse

EMNE (Navn og FS-kode for å identifisere temaene nedenfor)

       

§ i UiO-forskriften

Vedtak mht etablering, endring og nedlegging av emne

Dato

Saksnr.

Vedtaksorgan

Semester

 

Etablering av emnet

     

Start

 • for undervisn.

 • for eksamen

3.1.2, 3.1.3 og 3.2

Endring av emnet

     

Endring fra

3.2

Ansvarlig fakultet

X

X

 

X

 

Ev samarbeidende fakultet

X

X

 

X

 

Ev samarbeidende institusjon, nasjonalt/ internasjon.

     

X

 

Institutt

X

X

 

X

 

Stedkode (fakultet, institutt eller gruppe)

X

X

 

X

 

Vedtak mht fastsettelse og endring av emnebeskrivelse

Dato

Saksnr.

Vedtaksorgan

Fra semester

 

Fastsettelse av emnebeskrivelsen

       

3.1.4 og 3.4

Siste endring av emnebeskrivelsen

       

3.4

Innholdet i en emne- eller annen studieenhetsbeskrivelse

1. Emnets nivå, omfang, innhold og mål

Beskrivelse

Emnets navn

Emnet skal ha et dekkende navn; må fins på bokmål, nynorsk og/eller engelsk, ev. annet språk etter behov.

Emnekode i FS, nivå for emnet og studienivåkode i FS

Emnekode i FS skal ordinært inneholde nivå for emnet og faglig tilknytning.

Nivået skal nærmere angis i tillegg til studienivåkoden for emnet i FS.

Emnets omfang i studiepoeng

Angi antall studiepoeng for emnet.

Innhold i emnet

Hva emnet faglig inneholder, inkludert ev praksis som inngår i emnet. Beskrivelsen skal sees i sammenheng med målene for emnet og undervisningen.

Finansiering av emnet

Ren KD finansiering, ev egenbetaling fra studenter (med %) (herunder om studenter må betale noe for feltkurs eller lignende), eller ev oppdragsfinansiering (med merknad dersom det ikke skal betales semesteravgift).

Mål for emnet

Det skal fremgå av målet hvilke kunnskaper og ferdigheter emnet gir, samt holdninger dersom disse ikke er felles for studieprogrammet.

Ev målgruppe (bare for visse emner, se Beskrivelse)

Angi målgruppe for emnet, men bare når dette inngår i en av følgende typer studieprogram:

 • videreutdanningsprogram innen lavere grad

 • videreutdanningsprogram innen høyere grad

 • utvekslingsprogram (for innreisende)

 • program tilhørende samarbeidsavtale med annen institusjon i inn- eller utland, med og uten fellesgrad.

2. Opptak til emnet

Beskrivelse

Formelle/obligatoriske forkunnskapskrav for å få adgang til undervisning (faglige krav)

Angi om emnet krever formelle for- kunnskaper og hvilke disse er, i form av:

 • Bestått eksamen i annet emne.

 • Obligatorisk arbeid/gjennomført aktivitet på forhånd

 • Øvrige kompetansekrav (herunder generelle og spesielle kompetanseregler ved opptak til studieprogram som omfatter emnets faglige område og/eller nivå).

Om adgang til undervisning og eksamen i emnet er forbeholdt et visst studieprogram og dets studenter.

Eller:

Om emnet ikke tilhører bare ett studieprogram ved UiO.

Angi om man må være student på ett bestemt studieprogram for å kunne delta i undervisning og eksamen i emnet, og hvilket studieprogram dette er.

Eventuelt:

Angi om det er mulig å delta i undervisning og/eller eksamen i emnet uten å være deltaker i et bestemt studieprogram

Rangering av søkere til emnet

Angi om noen søkerkategorier blir prioritert og angi evt. gjeldende rangeringsregler for undervisningsopptak.

Kapasitet på emnet

Angi ca. antall plasser til undervisning, både minimum og maksimumstall.

3. Struktur omkring emnet

Beskrivelse

Oppbygging omkring emnet med anbefalte forkunnskaper

Hvordan emnet faglig inngår i en sammenheng/i en emnegruppe og/eller bygger faglig på annet emne uten at det er formelt ”Faglig krav” om dette, jf over.

Emnegruppe som emnet skal eller kan inngå i

En eller flere emnegrupper som emnet skal inngå i eller kan inngå i, dvs

 • som obligatorisk del, eller

 • som valgbar del

Ved stort antall emnegrupper kan en verbal beskrivelse av typen emnegruppe være tilstrekkelig i denne sammenheng.

Studieprogram som emnet skal inngå i

De studieprogram hvor emnet er obligatorisk eller valgfritt innenfor et mindre omfang emner, og hvor studieprogrammets struktur er programdefinerte emner tilsvarende en viss mengde, dvs. innen bachelorgrad tilsvarende minst 120 studiepoeng.

Studieprogram som emnegruppen(e), skal eller kan inngå i

De studieprogram som emnegruppen(e), jf ovenfor, skal eller kan inngå i, og hvor emnet er obligatorisk eller valgfritt innenfor et mindre omfang.

Ev begrensninger ved ekstern utdanning

Ev spesielle krav mht veiledning osv av masteroppgaven.

Organisering av emnet

 • Fulltid eller deltid.

 • Ordinært studium eller annen type studium: Kveldsstudium, nettstudium, desentralisert studium osv.

Om emnet tilbys både høst og vår

 • Om emnet fins både høst og vår, eller bare ett av semestrene, mht undervisning og mht eksamen. dersom det fins en fast årlig syklus.

 • Om emnet ev er lagt opp til å følges i mer enn ett semester.

Sammenfall med annet emne

Om emnet helt eller delvis sammenfaller med annet emne og angi reduksjonen i ant. studiepoeng.

Ev overgangsording for emnet.

Eventuell overgangsording for emnet eller henvisning til egen emnebeskrivelse for overgangsordning.

4. Undervisningstema

Beskrivelse

Undervisning og læringsformer

Hvordan undervisningen er lagt opp for å fremme kandidatens læring. Inkludert:

 • studentaktive metoder

 • fleksible læringsformer og bruk av IKT

 • ev praksis

 • hvordan veiledning er lagt opp

Rammer for pensum/litteraturliste (ev henvisning til oppdatert pensum/litteraturoversikt annet sted).

Obligatoriske forhold i undervisningen

Eventuelle krav mht obligatorisk fremmøte og/eller mht obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Undervisningsspråk, inkludert pensum

Om dette er norsk, eventuelt skal eller kan være engelsk el. annet språk. Bør sees i sammenheng med eksamensspråket.

Undervisningssted

Angi undervisningsstedet, som UiO i Oslo eller annet sted.

5. Eksamenstema

Beskrivelse

Eksamens- og vurderingsformer

Vurderingsformene i emnet, herunder bruk av underveisvurdering og avsluttende vurdering som eksamen, og ev sammenheng mellom dem.

Eksamens- og vurderingsformer skal være tilpasset den undervisning og veiledning som er gitt, og skal være egnet for de mål som er satt for emnet.

Særskilte forhold som gjelder eksamen

Bestemmelser mht utsatt eksamen, ny eksamen osv, antall forsøk til eksamen og andre tema som gjelder særskilt for den enkelte eksamen.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Hva som må være fullført/bestått for å kunne avlegge eksamen (viktig også her pga privatister), herunder:

 • Bestått eksamen i annet emne.

 • Obligatorisk arbeid/gjennomført aktivitet.

 • Øvrige kompetansekrav (herunder generelle og spesielle kompetanseregler ved opptak til studieprogram som omfatter emnets faglig område og/eller nivå).

Krav ved eksamensdeler

Hva som må tas om igjen ved ”utsatt eksamen”, ”ny eksamen” osv i emnet dersom dette er mindre enn alt som inngår i ”ordinær eksamen”.

Eksamensspråk

Om språket er norsk, engelsk eller annet språk i eksamensoppgaver og hvilket av disse som skal eller kan benyttes i eksamensbesvarelser. Bør sees i sammenheng med undervisningsspråket.

Eksamenssted

Eksamenssted som UiO i Oslo eller annet sted.

Antall forsøk ved tidligere bestått eksamen

 • Om det skal være totalt to eller tre forsøk til eksamen ved tidligere bestått eksamen.

 • Om det i et 5- eller 6-årig studieprogram er krav om at flere eksamener må avlegges på ny når en bestått eksamen ønskes gjentatt.

Hjelpemidler til eksamen med tilh. kontrolltiltak

Eventuelle hjelpemidler til eksamen sammen med tilhørende kontrolltiltak.

Ev annen eksamensform for privatister enn for programstudenter

Ev. egen eksamensform dersom en eksamenskandidat uten undervisnings-opptak til emnet (privatist) skal ha annen eksamensform enn en programstudent.

6. Karaktersystem og sensur

Beskrivelse

Karaktersystem

Hvilket av de to gjeldende karaktersystemer A-F og Bestått/Ikke bestått som benyttes.

Sensurordning

 • Sensuropplegget, med ev lenger sensurfrist, anonymitet, annen semesterinndeling osv.

 • Bruk av sensor i form av antallet bedømmersensorer og ev bruk av ekstern bedømmersensor.

Sensurering

 • Hvilken andel de enkelte deler av eksamen skal utgjøre i den eventuelle samlede karakter for emnet.

 • Ved bruk av muntlig eksamen skal det komme frem hvorvidt resultat av denne er selvstendig karakter, kan føre til stryk for hele emnet eller kun justerer karakter fra annen del av eksamen, og med hvor meget maks opp eller ned.

Løpende vurdering

Starttidspunkt for ev klageprosedyre hvis dette ved løpende vurdering er før sluttresultatet foreligger.

7. Kvalitetssikring

Beskrivelse

Evalueringsordning knyttet til emnet

Evalueringer underveis og periodisk, inklusive:

 • rapport tilsynssensor

 • studentevalueringer

Ordning for tilsynssensor

Beskrive ordning for bruk av tilsynssensor for emnet.

Publisert 18. nov. 2008 16:56 - Sist endret 1. sep. 2017 09:42