English version of this page

Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo

Fastsatt av universitetsdirektøren 15. februar 2008, endret senest 10. juni 2008. Lovhenvisninger oppdateres ved behov.


1 Innledning

Rutinene for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk er fastsatt av universitetsdirektøren 10. juni 2008. Virkeområdet for rutinene er alle emner på bachelor- og masternivå, profesjonsutdanningene, PPU og videreutdanningene ved UiO. Rutinene gjelder også for elementer i opplæringsdelen i forskerutdanningen som avsluttes med eksamen. Rutinene gjelder ikke for øvrige forhold i forskerutdanningen eller for spesialistutdanningen. Rutinene gjelder både for obligatoriske arbeidskrav og for eksamener med tilsyn og eksamener uten tilsyn. Rutinene gjelder for alle kategorier studenter og for privatister (heretter omtalt felles som ”studenter”).

Universitetsstyret har delegert vedtaksmyndigheten i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk til Den sentrale klagenemnda ved Universitetet i Oslo (heretter omtalt som ”klagenemnda”), jf universitetsloven § 4-7, første ledd. Formålet med rutinene er å presentere saksgangen i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk ved UiO for aktørene involvert i denne typen saker.

Det er i rutinene forsøkt tatt hensyn til mangfoldet i universitetets prøvings- og eksamensformer, slik at rutinene kan benyttes i mange ulike saker. Det kan imidlertid dukke opp tilfeller som ikke direkte er omtalt i rutinene, men i de fleste tilfellene vil saken likevel kunne behandles på vanlig måte i samsvar med disse rutinene.

2 Generell informasjon

Ved UiO skal studentene få klar og lett tilgjengelig informasjon om tillatte hjelpemidler, tillatte innarbeidelser i hjelpemidler og fakultetenes/instituttenes kontrollordninger for hjelpemidler i studieplanen eller i annen forhåndsinformasjon fra fakultetet/instituttet, slik at de vet hvordan de skal forholde seg for ikke å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Alt som kan ha faglig interesse utover de tillatte hjelpemidlene klassifiseres som ulovlige hjelpemidler.

Studentene plikter å sette seg inn i de gjeldende reglene for hjelpemidler ved eksamen og for kildebruk og siteringsregler ved oppgaveskriving. Manglende kjennskap til reglene om fusk/forsøk på fusk, hjelpemidler og siteringsregler fritar ikke for ansvar.

Klagenemnda fatter vedtak som førsteinstans i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk. Hvis klagenemnda finner at en student har fusket/forsøkt å fuske, gir universitetsloven §§ 4-7 og 4-8 følgende mulige reaksjonsformer:

 • Annullering av eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs (§ 4-7).

 • Utestenging fra institusjonen og tap av retten til å gå opp til eksamen ved institusjonen og eventuelt andre institusjoner under universitetsloven (§ 4-8).

Reaksjonsformene kan ikke iverksettes før det er fattet vedtak i klagenemnda.

Henvendelser fra pressen eller andre i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk ved UiO skal henvises til studiedirektøren. Når klagenemndas vedtak er fattet, kan UiO oppgi fakultet, type fusk, reaksjonsform og eventuelt institutt, men opplysningene må ikke gjøre personidentifikasjon mulig.

3 Hva er fusk/forsøk på fusk?

I henhold til universitetsloven § 4-7 første ledd skal det reises sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk i tilfeller hvor det er mistanke om at en student eller eksamenskandidat har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs. Det skal også reises sak på grunnlag av fusk/forsøk på fusk i de arbeider som kreves godkjent for å få fremstille seg til eksamen.

En student kan mistenkes for fusk/forsøk på fusk hvis han/hun for eksempel:

 • lar være å gi opplysninger om kilder eller oppgir fiktive kilder (trykte, utrykte, muntlige og skriftlige)
 • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den faktisk er
 • bruker hjelpemidler (hjelpere) som ikke er tillatt

Ved eksamener med tilsyn kan mistanke om fusk/forsøk på fusk for eksempel oppstå hvis:

 • studenten har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. For at sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk skal reises for klagenemnda er det ikke nødvendig at studenten har brukt de ulovlige hjelpemidlene eller blir tatt i å bruke dem.
 • studenten har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på områder utenfor selve eksamenslokalet, for eksempel plassert/gjemt på toalettet.
 • studenten samtaler med eller på annen måte kommuniserer med andre om eksamensoppgavene under eksamen eller i eventuelle pauser.
 • studenten sender en annen person for å avlegge eksamen i sitt sted.

Ved eksamener uten tilsyn kan mistanke om fusk/forsøk på fusk for eksempel oppstå hvis:

 • eksamensbesvarelsen ikke er utført av studenten selv.
 • eksamensbesvarelsen er utført i samarbeid med andre uten at dette er oppgitt.
 • eksamensbesvarelsen tidligere har blitt innlevert til en annen eksamen ved UiO eller ved annet nasjonalt eller internasjonalt lærested.
 • eksamensbesvarelsen gjengir andres arbeider (for eksempel faglitteratur/artikler/nettsider) uten å oppgi kilde.
 • eksamensbesvarelsen gjengir eget arbeid uten å oppgi kilde.
 • eksamensbesvarelsens litteraturliste ikke inneholder alle kilder og referanser som er benyttet i eksamensbesvarelsen.

I tilknytning til eksamen kan det reises sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk også på grunnlag av forhold som ikke skjer under selve eksamensavleggelsen. Dette kan for eksempel skje hvis:

 • studenten før eksamen skaffer seg tilgang til eksamensoppgavene.
 • studenten forsøker/greier å endre sin besvarelse etter at den er levert, også hvis dette skjer etter at sensuren for den aktuelle eksamenen er falt.
 • en student hjelper andre studenter med å fuske.

Obligatoriske arbeidskrav der det inngår et element av vurdering fra UiOs side omfattes også av bestemmelsene om fusk i universitetsloven.

4 Sensur/vurdering

Når mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal eksamensbesvarelsene ordinært sensureres på vanlig måte, men sensuren skal ikke gjøres kjent for studenten. Fakultetet kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om en eksamensbesvarelse kan sensureres på vanlig måte eller om eventuell sensur må vente til etter klagenemndas behandling av saken.

Hvis saken fremmes for klagenemnda, skal sensuren ikke gjøres kjent for studenten. Hvis klagenemnda vedtar at en eksamen skal annulleres, får studenten ikke opplyst resultatet av den eventuelle sensuren for eksamenen. Hvis klagenemnda vedtar at en eksamen ikke skal annulleres, får studenten opplyst resultatet av sensuren for eksamenen og fakultetet overfører karakteren til eksamensprotokollen.

5 Fakultetets behandling

Når sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk blir oppdaget, har studenten rett til å fullføre pågående eller resterende eksamen(er) som planlagt. Eventuelle sanksjoner kan ikke settes i verk før det foreligger endelig vedtak i saken.

Som hovedregel skal alle saker hvor det er mistanke om fusk/forsøk på fusk fremmes for klagenemnda. Fakultetet kan likevel i hver enkelt sak vurdere forholdet mellom faglig umodenhet og fusk/forsøk på fusk. Hvis fakultetet er i tvil om en uregelmessighet hører inn under fuskebegrepet, kan fakultetet kontakte Avdeling for studieadministrasjon for bistand.

Når mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal fakultetet/instituttet kartlegge situasjonen og sikre seg eventuelle bevis. Dokumentasjonen må være så nøyaktig som mulig og omfatte alle aktuelle dokumenter. Hva som kreves av bevis vil avhenge av hvordan man mistenker at studenten har fusket/forsøkt å fuske. Eventuelle uttalelser fra vitenskapelig ansatte, for eksempel sensorer, kan vedlegges fremleggsnotatet til klagenemnda. Det skal utarbeides en oversikt over personer som har vært involvert, siden disse vil kunne bli benyttet som vitner.

Den enkelte saksbehandler har taushetsplikt om at det foreligger mistanke om fusk/forsøk på fusk, jf forvaltningsloven § 13. Det samme gjelder sensorer, eksamensvakter og andre ansatte ved universitetet som kommer i kontakt med slike saker. Dokumenter i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk unntas offentlighet etter offentlighetsloven § 13, jf forvaltningsloven § 13.

Saksforberedelsene på fakultet/institutt skal være av administrativ art. Det er hensiktsmessig at enheten som er nærmest situasjonen hvor mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår utarbeider mye av grunnlagsmaterialet. For å sikre en enhetlig praksis på fakultetet bør likevel fakultetet ha det overordnede ansvaret i denne typen saker.

Når saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal fakultetet snarest mulig informere studenten om at en sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk er under forberedelse og gi studenten anledning til å uttale seg, jf forvaltningsloven § 16. Fakultetet må orientere studenten når fakultetet har tilstrekkelig konkret mistanke om fusk/forsøk på fusk til at det er behov for å undersøke saken nærmere. Studenten skal få vite hva mistanken går ut på, få opplyst hvordan saken vil bli behandlet videre og hvilke rettigheter han/hun har. Informasjonen skal inneholde en orientering om studentens rettigheter etter universitetsloven §§ 4-7, 4-8 og 4-11. Denne informasjonen skal studenten også gis skriftlig.

All post til studenter i forbindelse med saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk skal sendes rekommandert.

Studenten skal opplyses om sin rett til et møte med fakultetet/instituttet for å drøfte saken. Studenten har også rett til å uttale seg skriftlig i saken.

Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen, jf forvaltningsloven § 12. Når studenten har opplyst om hvem han/hun har valgt som fullmektig, skal all videre kontakt skje gjennom fullmektigen.

Studenten har rett til å få dekket kostnader til advokatbistand etter offentlig sats og for øvrig på de vilkår som følger av salærforskriften fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt, jf universitetsloven § 4-8, femte ledd. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen, jf universitetsloven § 4-8, femte ledd.

Studenten har rett til å få dekket kostnader til advokatbistand etter offentlig sats og for øvrig på de vilkår som følger av salærforskriften fra sak om annullering er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel om dette er gitt.

Studenten eller fullmektigen har rett til innsyn i saken etter forvaltningsloven §§ 18-20. Studenten eller fullmektigen vil under saksforberedelsen normalt bare ha rett til innsyn i det faktiske grunnlaget, for eksempel egne prøver, vitneprov og beskrivelser av hendingsforløpet.

I henhold til Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 9.1 skal fakultetet selv fremme sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk, herunder utarbeide et fremleggsnotat til klagenemnda. Notatet skal beskrive bakgrunnen for saken og de faktiske forhold i saken. All relevant dokumentasjon skal legges ved.

Fremleggsnotatet skal inneholde en vurdering av mulige sanksjoner i den konkrete saken. Fakultetet skal vurdere sanksjonsnivået og innstille overfor klagenemnda, men endelig vedtak fattes av klagenemnda. Vedtak fattes på bakgrunn av en helhetsvurdering av saken hvor det blant annet kan legges vekt på eksamenens omfang, studienivå og eksamensform.

6 Klagenemndas behandling

Universitetsdirektøren underretter studenten eller fullmektigen om tid og sted for klagenemndas behandling av saken.

Studenten og fullmektigen har rett til å møte under behandlingen i klagenemnda. Hvis studenten eller fullmektigen ønsker å møte under behandlingen i klagenemnda, skal dette meldes til universitetsdirektøren senest dagen før møtet.

7 Administrativ oppfølging av klagenemndas vedtak

Eventuelt vedtak om utestenging gjelder fra det tidspunktet klagenemnda vedtar. Vedtaket kan iverksettes straks selv om studenten påklager til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” og eventuelt deretter bringer vedtaket inn for rettsapparatet. Universitetsdirektøren kan gi vedtaket utsatt iverksettelse, jf forvaltningsloven § 42. Universitetsdirektøren underretter studenten om klagenemndas vedtak, jf forvaltningsloven §§ 24 og 25. Underretningen skal omfatte selve vedtaket og begrunnelsen for dette, samt hvilke konsekvenser vedtaket får for studenten. I tillegg skal det legges ved en orientering om studentens rettigheter etter universitetsloven §§ 4-8, fjerde ledd og 4-11, herunder klagefristen til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” og fristen for å bringe vedtaket inn for rettslig prøving.

Universitetsdirektøren underretter fakultetet om vedtaket i klagenemnda og om hvilken oppfølging som kreves av fakultetet i det enkelte tilfellet.

Ved vedtak om annullering skal fakultetet foreta de nødvendige registreringer i eksamensprotokollen.

Ved vedtak om utestengning skal fakultetet se til at studenten ikke deltar på lukket undervisning i perioden vedkommende er utestengt.

Ved vedtak om utestengning skal Avdeling for studieadministrasjon registrere utestengningen i Felles studentsystem og be om å få returnert eventuelt utstedt semesterkort.

Hvis den eksamenen som annulleres utgjør en nødvendig del av en allerede tildelt grad, skal fakultetet kreve vitnemålet returnert fra studenten, jf universitetsloven § 4-7, femte ledd. Hvis dette ikke skjer frivillig, skal universitetsdirektøren rette henvendelse til namsmannen om tvangsinndrivelse.

Universitetsdirektøren varsler de øvrige universitetene og høyskolene under universitetsloven om klagenemndas vedtak om utestenging. Universitetsdirektøren varsler Utlendingsdirektoratet om klagenemndas vedtak i saker som gjelder annullering og utestenging av utenlandske studenter som har oppholdstillatelse i studieøyemed. Varsling foretas ordinært ikke før klagefristens utløp.

8 Klage på klagenemndas vedtak

Studenten kan påklage klagenemndas vedtak til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10”. Eventuell klage på vedtak fattet av klagenemnda sendes først til ny behandling i klagenemnda. Hvis klagenemnda opprettholder vedtaket sitt, oversender universitetsdirektøren saken til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” som fatter endelig vedtak.

Hvis den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” opprettholder klagenemndas vedtak, kan studenten bringe saken inn for domstolene for rettslig prøving. Slikt søksmål må reises innen 3 måneder etter at endelig vedtak foreligger, jf universitetsloven § 4-11, første ledd. Eventuelt søksmål tas ut ved Oslo tingrett.

Institusjonen dekker alle omkostninger ved søksmålet, herunder også betaling av saksøkers advokat, jf universitetsloven § 4-11, andre ledd.

Når en sak er behandlet ved domstolene, er dommen offentlig. I andre sammenhenger enn konkret saksbehandling, for eksempel i informasjonssammenheng ved UiO, skal dommen anonymiseres.

9 Påtale av straffbare forhold

I følge kollegiets (nåværende universitetsstyrets) vedtak 24. januar 1995, kan universitetsdirektøren på vegne av institusjonen begjære påtale i henhold til straffeloven. Universitetsdirektøren kan vurdere om fullmakten i den enkelte sak bør delegeres til den administrative ledelse ved fakultet, avdeling eller enhet.

10 Varsel fra tredjepart om mistanke om fusk/forsøk på fusk

Mistanke om at en studentinnlevering på uredelig måte utnytter andres arbeider, meldes til fakultetet. Dersom fakultetet finner grunn til å undersøke saken, skal fakultetet varsle den saken gjelder om innholdet i anklagen og hvem som har fremsatt den. Fakultetet bekrefter overfor melderen at henvendelsen er mottatt og innhenter ved behov ytterligere opplysninger fra melderen. Med mindre melderens egne arbeider er utnyttet, får melderen ikke partsrettigheter og skal ikke gis opplysninger om saken eller innsyn i saksdokumenter. Dette gjelder også hvis klagenemnda fatter vedtak i saken og hvis klagenemndas vedtak påklages til nasjonalt nivå.

Publisert 23. sep. 2004 09:39 - Sist endret 7. mars 2019 17:07