Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005

På grunn av koronasituasjonen og Covid-19-pandemien har UiO vedtatt en midlertidig forskrift i tillegg til studie- og eksamensforskriften. Den midlertidige forskriften varer fra 5. mars 2020 til 1. september 2022. 

Fastsatt av universitetsstyret ved rektor 5. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9. Endret og forlenget av universitetsstyret ved rektor 2. juli 2020, 27. januar 2021 og 24. juni 2021. 

§ 1. Sensurfrist

Fakultetet kan utvide sensurfristen for eksamener i fakultetets emner på grunn av forhold relatert til koronavirus (SARS-CoV-2). En eventuell utvidelse av sensurfristen for en eksamen skal ordinært ikke overstige to uker utover ordinær sensurfrist for eksamenen. Denne bestemmelsen gjelder både for eksamener med tre ukers sensurfrist og masteroppgaver og tilsvarende større skriftlige arbeider med åtte ukers sensurfrist. 

§ 2. Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne

Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blir forhindret fra å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, kan fakultetet etter en nærmere vurdering gi studentene anledning til å avlegge eksamen i emnet. 

Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blant UiOs ansatte ikke får anledning til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet ordinært gi studentene anledning til å avlegge eksamen i emnet. 

Dersom studenter på grunn av forhold relatert til koronavirus utenfor UiOs kontroll ikke får anledning til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet ordinært gi studentene anledning til å avlegge eksamen i emnet. 

Studenter som omfattes av første, andre eller tredje ledd kan bli pålagt å gjennomføre og få godkjent de obligatoriske aktivitetene innen en viss tid for at eksamensresultatet skal være gyldig. 

§ 3. Dispensasjon fra forkunnskapskrav

Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020* på grunn av forhold relatert til koronavirus, kan fakultetet gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet. 

§ 4. Melding om fravær ved eksamen

Universitetsdirektøren kan forlenge fristen for å levere eller få poststemplet legeattest eller tilsvarende dokumentasjon for gyldig forfall til eksamen til ordinært én uke etter tidspunktet for eksamen.

Universitetsdirektøren kan tillate egenmelding ved fravær fra eksamen. Dersom egenmelding tas i bruk, skal egenmeldt fravær aksepteres som gyldig forfall til eksamen og gi de samme rettighetene som fravær dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Universitetsdirektøren fastsetter hvordan egenmeldinger skal leveres.

§ 5. 

Studenter skal ha egen bærbar datamaskin. 

§ 6. Varighet

Denne forskriften gjelder fra vedtaksdato til 1. september 2022.  

 

* Ved en feiltakelse har denne semesterangivelsen ikke blitt oppdatert samtidig med resten av forskriften. Intensjonen har vært at bestemmelsen skal gjelde så lenge den midlertidige forskriften gjelder. 

Publisert 17. mars 2020 08:37 - Sist endret 17. des. 2021 11:49