Gaveforsterkning

Gaver til Universitetet i Oslo fra privatpersoner, virksomheter og stiftelser kan utløse gaveforsterkning. Støtter gaven forskning kan det gis gaveforsterkning fra Kunnskapsdepartementet, mens gaver til universitetsmuseene kan utløse gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. 

Gaveforsterkning fra Kunnskapsdepartementet

Ordningen administreres av Forskningsrådet. Viktige føringer:

  • Gavens verdi er minst tre millioner kroner
  • Giveren er en enkeltperson eller et annet privat rettssubjekt
  • Mottakeren er et norsk universitet, en norsk høyskole med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskningsråd eller Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Giveren kan ikke bruke gaven til å bestille forskning for direkte anvendelse i egen virksomhet og resultatet av forskningen kan ikke rettighetsklausuleres fra givers side

Søknader om gaveforsterkning fra Kunnskapsdepartementet til UiO sendes fra universitetsledelsen og undertegnes av universitetsdirektøren. Enheter ved UiO som ønsker å søke om gaveforsterkning fra Kunnskapsdepartementet fyller ut dette skjemaet

Gaveforsterkning fra Kulturdepartementet 

Universitetsmuseene søker selv om gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. Vilkår for gaveforsterkning (fra regjeringen.no):

Pengegaver til norske museer utløser en statlig gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent* av gavebeløpet når

a) gaven eller gavene utgjør minst kr 100 000.

b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter inkludert helt eller delvis privateide foretak**.

c) gavemottakeren er et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne.

d) gaven har blitt utbetalt etter at gaveforsterkningsordningen trådte i kraft 01.01.2014.

e) gaven har som formål å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer.

f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven, jf. punkt 4 under.

g) gaven ikke er betinget av konkrete motytelser eller er en fradragsberettiget kostnad for en skattepliktig giver, jf. skatteloven § 6-1, samt pkt. 4 d) i disse retningslinjene.

h) gavemottaker søker Kulturdepartementet om gaveforsterkning i henhold til kravene i pkt. 4.

* Det vil normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år, for å sikre at rammebevilgningen kommer flest mulig museer og givere til gode.
** Bidrag fra givere med eierskap eller direkte øknomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i denne sammenheng ikke som gaver.

Publisert 20. okt. 2015 10:13 - Sist endret 9. mars 2021 18:18