Retningslinjer for Universitetet i Oslo som gavemottager

UiO vil aktivt arbeide og legge til rette for å motta gaver fra private givere som gjør oss i stand til å oppfylle vårt samfunnsmessige oppdrag innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Innledning

UiO skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.

UiO er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, utdanning, formidling og innovasjon. En viktig oppgave er å gripe fatt i og belyse samtidens utfordringer, men også å arbeide langsiktig og fremtidsrettet for å fange opp nye og ukjente problemstillinger. Universitetet legger grunnlaget for fornyelse av samfunnet gjennom ny kunnskap.

Ambisjonen frem mot år 2020 er å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste. Universitetet skal være et faglig kraftsenter som bidrar med ny viten og som utvikler samfunnets og individenes evne til å stille gode spørsmål og finne holdbare svar. Helt sentralt i universitetets virksomhet står det kunnskapssøkende, innsiktsfulle og kreative mennesket.

Studentene er en viktig del av universitetets faglige fellesskap, og UiO skal bidra både til deres utdannelse og dannelse. Kunnskapsformidlingen til samfunnet skjer mest effektivt gjennom de kandidatene som utdannes.

Som et ledd i å nå målene frem mot år 2020, ønsker UiO å styrke samhandlingen med samfunn og næringsliv. For å øke handlingsrommet og fleksibiliteten ønsker vi å legge til rette for økte eksterne inntekter, i form av gaver og donasjoner fra private givere. UiO har erfart at det blant enkelte er stor interesse og engasjement for forskning og utvikling innen ulike områder, og har mottatt både store og små gaver som bevis på det. Takket være sjenerøse givere har flere forskningsmiljøer blitt styrket. Vi tror at flere vil kunne se muligheten til å bidra til å skape ny kunnskap gjennom å gi gaver til UiO.

Formål

UiO vil aktivt arbeide for, og legge til rette for, å motta gaver fra private givere som gjør oss i stand til å oppfylle vårt samfunnsmessige oppdrag innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Dette dokumentet skal gi en veiledning til hvordan gaver godtas og administreres internt i forhold til gjeldende regler og retningslinjer, og hvordan eventuelle forpliktelser overfor giver skal overholdes.

UiOs hovedoppgaver og kjerneverdier:

Den akademiske kultur skal kjennetegnes ved kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og saklighet.

  • UiOs hovedoppgaver er forskning, utdanning og formidling og innovasjon.
  • En sentral kjerneverdi er akademisk frihet.  Akademisk frihet er grunnleggende for all forskning – både som et nødvendig premiss for å framskaffe ny viten og for å sikre legitimitet til selve forskningen. Akademisk frihet kjennetegnes ved at forskeren selv velger hvilke hypoteser som skal prøves og hvilke metoder som skal legges til grunn for arbeidet. Det betyr også retten til å publisere og til å publisere hvor og når.

Prinsipper

Givere skal behandles profesjonelt og respektfullt. Givers ønske, med hensyn til formål for gaven, eventuelt ønske om anonymitet eller annet, skal søkes å imøtekommes i den grad det ikke strider mot juridiske, etiske eller andre hensyn. UiOs planlagte bruk av gaven skal kommuniseres tydelig.

Dersom UiO ikke kan benytte en gave slik den var ment fra givers side, skal UiO gå i dialog med giver om hvordan gaven best mulig kan benyttes. Dersom det ikke er mulig å inngå dialog med giver, skal UiO, etter best mulig vurdering, benytte bidraget slik at det i størst mulig grad oppfyller givers ønske.

UiO forbeholder seg retten til å vurdere og eventuelt takke nei til gaver dersom gaven innebærer uakseptable restriksjoner på virksomheten, gir institusjonen ekstra kostnader, medfører uheldige bindinger, går på bekostning av den akademiske frihet eller strider mot alminnelige forskningsetiske prinsipper om forskningens åpenhet og forskningsresultatenes tilgjengelighet for offentligheten.

UiO er en statlig virksomhet, og forholder seg til de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder.

Definisjoner, beskrivelser, rutiner og retningslinjer

Gaver

Det tradisjonelle gavebegrepet i norsk rett er at: «En gave er en vederlagsfri disposisjon som reduserer giverens formue og øker mottakerens og fremtrer som en gavmildhetsakt».

En gave er en personlig eiendel (kontanter, aksjer, eiendeler, livsforsikring etc.) eller privat eiendom som gis til UiO av private givere, uten at det kreves motytelser (ytelse av tjeneste mot vederlag).

Dersom giver selv definerer midlene som stilles til rådighet som en gave, gir dette sterke føringer også for hvordan UiO skal betrakte midlene. Dette er uavhengig om det er en privatperson, en stiftelse eller en bedrift som er giver.

Begrepet gave omfatter også de synonyme begrepene «donasjon» og «bidrag».

Givere

En privat giver er enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser eller andre private organisasjoner. Givere som er en del av en kommune, fylkeskommune eller staten som rettssubjekt regnes ikke som privat giver.

Slik kan gaver gis:

  • En gave kan gis til et spesifikt formål, som for eksempel et prosjekt, et forskningsområde, et gaveprofessorat, en bygning, innredning, utstyr og lignende til institutter eller fakulteter.
  • En gave kan gis til studentrettede tiltak, som for eksempel utvikling av studietilbud.
  • En gave kan også gis uspesifisert til UiO

Gaveforsterkning

Gaver til UiO kan utløse gaveforsterkning fra Staten. Støtter gaven forskning kan det gis gaveforsterkning fra Kunnskapsdepartementet, mens gaver til universitetsmuseene kan utløse gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. Søknader om gaveforsterkning fra Kunnskapsdepartementet til UiO sendes fra universitetsledelsen og undertegnes av universitetsdirektøren. Universitetsmuseene søker selv om gaveforsterkning fra Kulturdepartementet.

Skattefritak

Tilskudd og bidrag til vitenskapelig forskning ved UiO kan gi rett til skattefradrag (skatteetaten.no). Skattefradrag kan gis med inntil kr 10 000 uten begrensning i forhold til skattyters inntekt. Kreves det fradrag for mer enn kr 10 000, kan samlet fradrag gis med inntil 10 % av skattyterens alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag for årets og ev. framførbare underskudd for vedkommende år.

For å få skattefritak for tilskudd, må bidragsyter melde inn fødselsnummer eller organisasjonsnummer til UiO. Dette er en forutsetning for at UiO kan rapportere tilskuddet videre til Skatteetaten.

Avtale/kontrakt

Når det gjelder gaver som kommer inn under ordningen om gaveforsterkning, skal det settes opp en avtale. For andre gaver kan det være en fordel for giver og mottager å formalisere gaven i en avtale, men det er ikke et formelt krav. Dersom giver og/eller mottager finner det formålstjenlig, vil UiO ta initiativet til å utarbeide en til formålet passende avtale, basert på eksisterende standardavtaler.

Publisert 8. juni 2010 14:30 - Sist endret 1. jan. 2019 12:51