Tidligere arrangementer - Side 2

Tid og sted: 29. mai 2018 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

Tid og sted: 22. mai 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Tid og sted: 10. apr. 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.  

Tid og sted: 15. mars 2018 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.

Tid og sted: 22. jan. 2018 12:3015:30, Akersgata 64, aud. Hovedbølet

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2017 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag? Bernt i møte med Datatilsynet og Teknologirådet

Tid og sted: 13. des. 2017 15:0017:00, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, A 2080

Topplederseminar  - Hvilke nye krav og utfordringer står ledere i departement og direktorat overfor?

Tid og sted: 8. nov. 2017 12:3015:30, Universitetet i Oslo, St.Olavs plass 5, Domus Nova, auditoriet i 7. etg.

Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

Tid og sted: 26. okt. 2017 09:0015:30, Gaustad, Forskningsveien 3a, Universitetet i Oslo

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Tid og sted: 20. sep. 2017 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Populistiske strømningar har prega det politiske livet og val og avgjerder i ei rekke land dei siste åra. Dei har også vore synlege i årets valkamp i forkant av stortingsvalet 11. september. Vi ser nærare på fenomenet populisme og kva slike strømningar i verda har å seie for Norge.

Tid og sted: 6. sep. 2017 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Tid og sted: 29. mai 2017 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Vårkonferanse - Hvordan skal vi møte fremtiden?

Tid og sted: 22. mai 2017 12:0014:00, Akersgt. 64

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Tid og sted: 4. apr. 2017 08:0010:00, Akersgt. 59

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

Tid og sted: 27. mars 2017 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Tid og sted: 9. jan. 2017 12:0015:30, Akersgt. 64-68, aud. "Hovedbølet"

Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2016 08:0010:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

Tid og sted: 24. nov. 2016 16:3022:00, Domus Academica, Juridisk Eksamenssal, Karl Johans gate 47, inng.Univ.gata

Topplederseminar om Stortingets kontrollvirksomhet og effekter av kontrollvirksomheten på embetsverket.

Tid og sted: 18. nov. 2016 09:0015:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Stortinget med riksløven
Tid og sted: 13. okt. 2016 12:3015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

Vingeklipping (illustrasjon)
Tid og sted: 26. sep. 2016 08:3010:30, Akersgaten 64-68, Aud. Hovedbølet

Frukostseminar om varslingsintituttets status i forvaltninga

Tid og sted: 23. aug. 2016 12:0015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Ny nettverksserie. Seminar nr. 1:  Digitalisering internt i virksomheten. Kulturutfordringer på arbeidsplassen.

Tid og sted: 7. juni 2016 12:0015:00, Universitetet i Oslo, Blindern, MERK: Sophus Lies Auditorium

Aktualitetsseminar om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved økt innvandring og integrering. Arrangementet streames.

Tid og sted: 3. juni 2016 08:3016:00, Handelshøyskolen BI

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?

Tid og sted: 29. apr. 2016 08:0010:30, Akersgata 64-68, Hovudbølet

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?