Tidligere arrangementer - Side 3

Tid og sted: 9. feb. 2016 08:0010:30, Akersgt. 59, aud i R5

Kva kjenneteiknar utviklinga frå 1970 og fram til i dag?

Partnerforum inviterte til frukostmøte med Einar Lie. Sentrale embetspersonar kommenterte.

Tid og sted: 3. des. 2015 08:3010:30, Akersgaten 59 (R5), Aud

Europa har vore i ei langvarig krise dei siste åra: Finanskrise, arbeidsløysekrise, demokratisk underskot i EU, krav om territoriell separatisme (Katalonia, Skottland), Russlands nye maktstilling og konflikten i Aust-Ukraina, terrorisme i Paris og København – og no ei massiv flyktningkrise.

Vaklar det europeiske statssystemet under desse utfordringane?

Tid og sted: 23. nov. 2015 16:3019:30, Handelshøyskolen BI, A2-080

Seminar om statens toppledere sin deltakelse i den offentlige debatten. Hva slags ytringsfrihet og ytringsplikt har ledere og ansatte i staten?

Seminaret er forbeholdt partnernes toppledere og spesielt inviterte gjester.

Tid og sted: 16. okt. 2015 09:0015:45, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?

Tid og sted: 7. okt. 2015 12:0015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Fra kaos til flyt - hvordan skape effektive og sunne omstillinger i statlige virksomheter?

Tid og sted: 8. sep. 2015 11:3015:30, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Om det faglige og politiske forholdet mellom departement og direktorat. Skjer det en strukturell endring av dette forholdet?

Tid og sted: 1. sep. 2015 08:2510:30, Norad, Ruseløkkveien 26, Auditoriet

Gode anskaffingar stiller nye krav til både leiarar og medarbeidarar i det daglege arbeidet.

Tid og sted: 27. mai 2015 09:0015:40, Handelshøyskolen BI, C1-060

Partnerforums vårkonferanse 2015 tok for seg hvordan beslutninger egentlig treffes i Norge. Hvilke hindre oppstår som følge av motsetningene mellom politisk og økonomisk rasjonalitet?

Tid og sted: 5. mai 2015 12:2515:30, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

På Partnerforums 5. seminar i rekken om arbeids- og organisasjonsformer spurte vi om nettverksorganisering er egnet i staten.

Tid og sted: 28. apr. 2015 08:2510:00, Auditoriet, Akersgt. 59 (R5)

På dette frukostmøtet såg Partnerforum på statsforvaltninga si rolle i den offentlege debatten og på kva slags ytringsfridom og ytringsplikt ein har og burde ha i staten.

Tid og sted: 21. apr. 2015 12:2515:30, Akersgt 59 (R5), Auditoriet

Forskning i seg selv gir ikke løsninger på politiske problemer. I saker hvor det er spenninger og verdiuenighet, er det ikke nok med forskningsresultater. Bør man også legge til rette for en annen type diskusjon -- og et sett med muligheter istedenfor én vei?

I så fall: Hva slags konsekvenser gir dette forskere og politikkutformere?

Tid og sted: 15. jan. 2015 08:3010:30, Akersgate 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums første frukostseminar i 2015 tok vi føre oss medarbeidarundersøkingar og korleis ein kan få til ein best mogleg prosess som gir verksemda og medarbeidarane ein meirverdi.

Tid og sted: 8. des. 2014 16:1519:30, Forskningsparken konferansesenter, Toppsenteret. Gaustadalléen 21, Oslo

Partnerforum og Næringslivsforum inviterer toppledere til seminar om Norges sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

Tid og sted: 28. nov. 2014 08:3010:30, Universitetet i Oslo, Domus Bibliotheca, Aud. 14

I starten av november set FNs klimapanel punktum for den femte hovudrapporten.

Tid og sted: 24. nov. 2014 12:0015:15, Akersgate 59 (R5), auditoriet

Partnerforums fjerde nettverksmøte om arbeids- og  organisasjonsformer handler om hvordan arbeidsprosesser kan fremme kunnskapsdeling og effektiv bruk av medarbeidernes kompetanse.

Tid og sted: 10. nov. 2014 08:3010:30, Akersgate 59 (R5), auditoriet

Partnerforums frukostmøte 10. november 2014: Omorganiseringar i offentlege og private verksemder kan skape sterke kjensler hjå tilsette og eigarar. Det kan påverke dei tilsette si fellesskapsoppleving, deira engasjement, lojalitet og effektivitet. Både organisasjonsidentitet og -kultur blir påverka av slike endringar.

Tid og sted: 29. okt. 2014 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Partnerforums høstkonferanse rettet fokus mot fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering. I år bidro også "Næringslivsforum" inn i programmet.

Tid og sted: 16. okt. 2014 12:0015:45, Akersgate 59 (R5), Auditoriet

Hva slags tilnærming bør vi ha til sykefraværsarbeidet for å best mulig kombinere hensyn til en bærekraftig sykelønns- og velferdsordning med målene om et mer inkluderende arbeidsliv? Hvordan jobber vi best med nærværsarbeid på arbeidsplassen? Dette var temaet for aktualitetsseminaret den 16. oktober.

Tid og sted: 13. juni 2014 08:0010:00, Akersgate 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums andre frukostmøte i 2014 såg vi på korleis forvaltninga kan fange opp og kjempe ned korrupsjon i eigne rekker og i samhandling med andre.

Tid og sted: 3. juni 2014 09:0016:00, Universitetet i Oslo, Blindern, Georg Sverdrups hus, Aud. 1

Den nye regjeringen har et erklært mål om at «fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester.»  På Partnerforums vårkonferanse ser vi på hvilke krav og muligheter forvaltningen står overfor når dette målet skal nås.

 

Tid og sted: 2. apr. 2014 12:3015:30, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

Partnerforums tredje nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer handlet om hvordan IKT kan bidra til kunnskapsarbeid og samhandling i forvaltningen.

Tid og sted: 24. feb. 2014 12:0015:15, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Tid og sted: 17. feb. 2014 08:0010:00, Akersgata 64-68, aud. Hovedbølet (Arbeids- og sosialdepartementet)

Partnerforum inviterte til frukostmøte om leiingsteori og styringsutfordringar i staten. Vi presenterte og kommenterte ei ny bok om transformasjonsleiing.

Tid og sted: 11. des. 2013 08:0010:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Korleis arbeider forvaltninga med å utvikle og realisere idear? Kva kjenneteiknar verksemder som verkeleg klarer å få fram dei gode ideane og dei innovative løysingane?

Tid og sted: 20. nov. 2013 12:3015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet (Arbeids- og velferdsdirektoratet/Arbeidsdepartementet)

Både statlige og private virksomheter benytter åpne kontorlandskap i stadig større grad. Er kontorlandskap en gunstig måte å organisere det fysiske arbeidsmiljøet på, når forvaltningen skal møte nye krav om effektivitet og ressursutnyttelse? Og legger det til rette for bedre kunnskapsarbeid?