Tidligere arrangementer - Side 4

Tid og sted: 13. nov. 2013 16:3021:00, Handelshøyskolen BI, A2-075

Årsmøtet og seminar er kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Tid og sted: 1. nov. 2013 09:0016:00, Aud. 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Tid og sted: 27. aug. 2013 12:3015:15, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kort tid før Stortingsvalget så Partnerforum på utviklinger i forholdet mellom politisk ledelse og offentlig forvalting. Vi satte fokus både på maktkonsentrasjon, lojalitet, faglig uavhengighet og dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom politisk styring og forvaltningen av det offentliges samfunnsansvar.

Tid og sted: 10. juni 2013 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

Presentasjoner er lagt ut i programmet nedenfor!

Partnerforums vårkonferanse 2013 tok opp hvilke store endringer norsk statsforvaltning har gjennomgått de siste tre tiårene, og hva slags utvikling kan vi vente oss i fremtiden.

Hvordan må morgendagens forvaltere tilpasse seg? Hvordan kan offentlige virksomheter best løse sine samfunnsoppdrag i fremtiden?

Tid og sted: 28. mai 2013 12:3015:00, Akersgt 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums første nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer så vi på bruken av team.

Tid og sted: 23. apr. 2013 08:0010:00, Akersgt 59 (R5), auditoriet

Styrt organisasjonsendring er ein prosess som ofte går på tvers av hierarkiske inndelingar. Mange organisasjonar er likevel ikkje i stand til å gjennomføre tverrgåande prosjekt.

Partnerforum inviterte til frukostmøte om endringsleiing.

Tid og sted: 4. apr. 2013 08:0010:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

På dette frukostmøtet såg vi på kva for særlege utfordringar som er knytte til strategiutvikling og -iverksetjing i det offentlege.

Tid og sted: 17. jan. 2013 13:0015:30, Handelshøyskolen BI, rom B2-60

På Partnerforums siste møte i økonomistyringsnettverket så vi på statlig styring av selskaper med sektorpolitiske mål.

Hvordan er balansen mellom tett styring fra departementene og selskapenes egen handlefrihet?

Tid og sted: 7. des. 2012 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, Rom C2-060 (Nydalen, Oslo)

Frukostmøte om tilsyn, beredskap og samhandling.

Tid og sted: 29. nov. 2012 16:3021:00, Rådssalen, Lucy Smiths Hus, UiO

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Tid og sted: 22. nov. 2012 08:0010:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

ARENA Senter for europaforsking ved Universitetet i Oslo og Partnerforum inviterer til fagleg påfyll om EU og utviklinga i Europa. Med fredspristildelinga som bakteppe ser vi på utviklinga i Europa og spør korleis den norske forvaltninga må tilpasse seg EU.

Tid og sted: 9. nov. 2012 09:0015:30, Aud. 1, Helga Engs hus, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2012.

Demokrati krever åpenhet og debatt. Derfor er offentlighetsloven en av de viktigste lovene vi har.

Tid og sted: 13. sep. 2012 12:3015:30, Akersgt. 64-68, NAV, Hovedbølet

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Tid og sted: 4. sep. 2012 12:0015:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Partnerforums femte møte i økonomistyringsnettverket tok for seg ulike verktøy i departementenes styring av underliggende virksomheter.

Tid og sted: 15. juni 2012 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, B2-060

– utan å forlengje og komplisere prosessen?

Tid og sted: 23. mai 2012 08:3014:00, Handelshøyskolen BI

Vårkonferanse om statsforvaltningens nye medieutfordringer

Tid og sted: 19. apr. 2012 12:4515:30, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

Aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer

Tid og sted: 29. mars 2012 08:0010:00, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

Frukostmøte om utfordringar i statlege IKT-prosjekt.

Tid og sted: 18. jan. 2012 08:0010:00, Akersgata 59, R5, auditoriet

Har reformene verka etter føremålet? Fungerer organiseringa i forhold til drift og vedlikehald, store utbyggingar og ikkje minst demokratiet?

Tid og sted: 15. des. 2011 12:0015:00, Akersgata 59, audtioriet (R5)

Partnerforums fjerde møte i økonomistyringsnettverket

Tid og sted: 8. des. 2011 16:3021:00, Handelshøyskolen BI, rom A2-075

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Tid og sted: 30. nov. 2011 09:3012:00, Kirkegata 18, 3.etg

Om forvaltningens etablering og bruk av kunnskapssentre, tenke-tanker og analyseenheter

Tid og sted: 4. nov. 2011 09:0016:00, Georg Sverdrups hus, Blindern, UiO

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

Tid og sted: 26. okt. 2011 10:1515:30, hos NAV: aud. Hovedbølet

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Tid og sted: 9. juni 2011 09:0012:00, Akersgata 59, auditoriet (R 5)

Partnerforums tredje møte i økonomistyringsnettverket.

Hvilke konsekvenser har Norges økonomiske situasjon for arbeidet med effektivisering og gjennomføring av reformer i forvaltningen? Vi ønsker å utforske hvordan bruk av insentiver i offentlig sektor kan bidra til mer effektive tjenester, og hvordan insentiver kan konstrueres for å støtte opp under politiske mål.