Tidligere arrangementer - Side 6

Tid og sted: 21. okt. 2009 08:0010:00, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Norsk velferdsforsking viser seg å vere omfattande, velfinansiert, rutinisert og institusjonalisert. Departementa har brukt over ein halv milliard kroner på velferdsforsking dei siste ti åra. Korleis blir denne forskinga brukt? Korleis har forskinga prega politikkutforminga?  

Tid og sted: 21. sep. 2009 12:4515:30, Akersgata 59 (R 5)

Seminaret tok opp ansvars- og samarbeidsrelasjoner samt utfordringer knyttet til rettslige spørsmål ved forvaltningens fremtidige bruk av IKT. I sitt innlegg utforsket Schartum noen sentrale rettslige verdier og visjoner som bør stå sentralt i det videre omstillingsarbeidet.

Tid og sted: 2. sep. 2009 13:0015:30, Akersgata 59 (R5) auditoriet

Det tredje møte i HR-nettverket tok for seg HR-målinger. Trenger vi slike målinger? Hvordan følger vi opp resultatene, og er vi profesjonelle nok til å kunne behandle alle ansatte med integritet og verdighet?

Tid og sted: 11. juni 2009 12:0015:00, Akersgata 59 (R5) auditoriet

Seminaret tok for seg temaet ledelse i staten og utdypet erfaringer og utfordringer i forbindelse med implementeringen av lederplattformen.

Tid og sted: 27. mai 2009 08:3016:00, Handelshøyskolen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.

Tid og sted: 14. mai 2009 12:3015:00, Handelshøyskolen BI, rom A2-095

Det andre møte i HR-nettverket tok for seg strategisk kompetansestyring og utvikling. Vi fikk presentert kompetansearbeidet i to virksomheter: Norges Forskningsråd og NAV. Professor Roald Bjørklund ved Universitetet i Oslo kommenterte innleggene og var fasilitator for gruppearbeid og plenumsdiskusjon.  

Tid og sted: 12. mai 2009 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37. Rom B2-060

Målingane frå Norsk Kundebarometer viser at statseigde tenesteytarar har problem med å gjere brukarane så nøgde som det aktørar i bransjar prega av konkurranse, klarer. Vi spør: Kva kan gjerast? Vi bydde også på ein presentasjon av styresmaktene si nye innbyggjarrundersøking – om det inntrykket folk har av publikumsretta statlege og kommunale tenester. Kva er utfordringane ved å måle kor tilfreds brukarane er med tenester som det offentlege yter?

Tid og sted: 2. apr. 2009 13:3015:30, Akersgata 59, Auditoriet (R 5)

Partnerforums syvende nettverksmøte tok opp krav og forventninger til likebehandling i forhold til offentlige anskaffelser og praktisering av konsesjonsordninger.

Tid og sted: 10. mars 2009 13:3015:30, Norges forskningsråd, møterom Abel

Partnerforums sjette og siste innovasjonsnettverksmøte: Her diskuterte representanter fra sentrale departementer og organisasjoner Stortingsmeldingen "Et nyskapende og bærekraftig Norge". Hva vil den økte interessen for innovasjon i offentlig sektor bety rent konkret.

Hva vil departementene gjøre for å følge opp "innovasjonsmeldingen" og hvordan har de tenkt å koordinere arbeidet på tvers av departementene? Hvordan kan vi sikre et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen?  

Tid og sted: 25. feb. 2009 08:0010:00, Akersgata 59, Oslo, Auditoriet (R5)

NAV-reforma er den største forvaltningsreforma i Noreg nokon gong, når det gjeld tal tilsette, brukarar og ressursar. Dette frukostmøtet har som mål å formidle fersk kunnskap om kvar NAV står i dag og diskutere nokre av utfordringane ved den omfattande reforma. Vi får innleiingar av Tom Christensen og Kåre Hagen, som leier kvar sin modul av evalueringa av NAV.

Tid og sted: 13. jan. 2009 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), rom 2511

Det første møtet i HR-nettverket tok for seg implementering av HR strategi i virksomheten. Vi fikk presentert et case fra Helse Sør-Øst ved HR-direktør Morten Buan, Ullevål sykehus. Professor Bård Kuvaas ved BI kommenterte innlegget.

Tid og sted: 9. des. 2008 08:0010:00, Akersgata 59, Oslo, Auditoriet (R5)

Bernt Hagtvet presenterte ti teser og kasta fram nokre idear til debatt.

Tid og sted: 28. nov. 2008 12:0014:30, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, rom A2-030

Rune Sørensen og Leif Helland, begge professorer ved Handelshøyskolen BI, innledet med utgangspunkt i sin siste bok "Demokrati og effektivitet". Kalle Moene, professor fra Universitetet i Oslo (UiO) kommenterte innlegget.

Tid og sted: 19. nov. 2008 16:3021:00, Universitetet i Oslo, Administrasjonsbygningen

"Ledere i staten skal sammen med medarbeidere bidra til å frambringe resultater til beste for fellesskapet i henhold til politiske prioriteringer og grunnleggende samfunnsmessige verdier." Sitatet, som kommer fra Siri Røine, Statens personaldirektør, ble utdypet og kommentert på seminaret.

Tid: 10. okt. 2008 09:0016:00

Dagskonferanse om universell utforming.

Legger din sektor og arbeidsplass til rette for universell utforming? Kan det offentlige være en pådriver for å forhindre diskriminering? Hva innebærer den nye innsatsen for deg og din sektor?

Tid og sted: 16. sep. 2008 13:3015:30, Universitetet i Oslo, Rådssalen

På Partnerforums sjette etikknettverksmøte fikk man en gjennomgang av "overvåking i arbeidslivet" sett fra Datatilsynets ståsted. Deretter fikk man en etikers vurderinger av ulike sider ved arbeidslivets overvåkingspraksis.

Tid og sted: 11. sep. 2008 08:0010:00, Norad, Ruseløkkveien 26, Oslo

Møtet tok opp utfordringar for tverrfagleg forskingssamarbeid – infrastrukturen for slikt samarbeid stiller krav om ei betre koordinering, i dag synest ansvaret å vera pulverisert. Er innsikta vi har skaffa oss i Noreg vert brukt på ein god måte?

Tid og sted: 25. juni 2008 13:0015:30, Norges forskningsråd, møterom Abel

Partnerforums innovasjonsnettverks femte møte:

God styring av IKT er blitt svært krevende. Mengden teknologisystemer og høyt antall ulike leverandører gjør styring og ledelse til en hovedutfordring ved offentlige IT-prosjekter. Seminaret søker å belyse hvordan det offentlige bør håndtere sine IKT-utfordringer framover. Har det offentlige noe å lære av det private næringsliv?

Tid og sted: 5. juni 2008 16:3019:00, Akersgata 59, (R5), auditoriet

Kan departementets nettside bli en ny demokratisk-politisk arena, nå hvor partipressen er borte?

Tid og sted: 14. mai 2008 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37. Rom B2-060

Professor Tor W. Andreassen frå Handelshøyskolen BI presenterte ferske resultat frå Norsk kundebarometer si måling av brukartilfredsheit for utvalde offentlege tenesteleverandørar.

Tid og sted: 15. apr. 2008 12:0014:30, Akersgata 59, (R5) Auditoriet
Tid og sted: 26. mars 2008, Handelshøyskolen BI

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Tid og sted: 10. mars 2008 13:3015:30, Akersgata 59 (R5) i auditoriet

Partnerforums femte etikknettverksmøte tok opp kommunikasjonsbetingelser og varsling - hva er varsling, hva skjer med arbeidstakere som varsler og hvorfor er noen tause?

Tid og sted: 12. feb. 2008 08:0010:00, Handelshøyskolen BI

Partnerforum arrangerte frukostmøte om bruk av oljepengane. Først presenterte professor Øystein Noreng frå Handelshøyskolen BI synspunkt frå si forsking, deretter fekk vi ein kommentar ved professor Steinar Holden frå Universitetet i Oslo.  

Tid og sted: 23. jan. 2008 09:0012:00, Norges forskningsråd, seminarrom Frisch/Hassel

Er det noe ved den norske samfunnsmodellen som gjør oss gode på innovasjon?

Partnerforums medlemmer ble invitert til spesialseminar hos Norges forskningsråd  23. januar 2008