Organisatorisk samhandling og kunnskapsdeling i statlige virksomheter

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Program

12:50

Registrering - enkel bevertning

13.00

Velkommen ved Partnerforum

13:05

Organisatorisk modenhet og nytten av samhandling (pdf)
Hans Solli-Sæther, postdoktor, Handelshøyskolen BI

13.50

Hindringer for organisatorisk samhandling (pdf)
Riitta Hellman, Karde AS

14.35

Kommentar ved Anders Mørch, førsteamanuensis ved Intermedia Universitetet i Oslo.
(Mørch kommenterte istedenfor Terje Grønning/UiO - som ble forhindret fra å stille)

Diskusjon ledet av Anders Mørch

Om bidragsyterne

Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen BI. Han har mange års praktisk erfaring med outsourcing bl.a. som IT-direktør i Posten Norge og har publisert en rekke vitenskapelig artikler og bøker om outsourcing. Solli-Sæther er for tiden postdoktor ved Handelshøyskolen BI og Semicolon-prosjektet og forsker nå på organisatorisk samhandling i offentlig sektor.

Om Solli-Sæthers foredrag:
Forbedret samhandling på tvers av offentlige etater er viktig for å lykkes med elektronisk forvaltning. Det antas at samarbeidende etater skaper større nytte når arbeidsprosesser er samordnet, kunnskap deles, verdiskapningen er felles og strategier er samordnet. Organisatorisk modenhet bestemmer nytteverdien av samhandling i offentlig sektor. Foredraget er basert på to case-studier i Semicolon-prosjektet og en spørreundersøkelse foretatt i offentlige etater, landets helseforetak, samt landets største kommuner.

Riitta Hellman er PhD i informatikk fra Universitetet i Åbo, Finland. Hun startet i Karde AS i 2006. Hennes to arbeidsfelt er organisatoriske spørsmål og IKT, samt tilgjengelighet og universell utforming av IKT. Tidligere har Hellman hatt stillinger på Norsk Regnesentral, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Statens Institutt for forbruksforskning og Postdirektoratet. Hellman har hatt mange tillitsverv i styrer og råd, og hun har en lang publikasjonsliste nasjonalt og internasjonalt.

Om Hellmans foredrag: Innenfor fagfeltet IKT oppstår jevnlig områder som trekker mye oppmerksomhet. Ett meget aktuelt område er samhandling på tvers både på det tekniske systemnivået, og mellom mennesker og organisasjoner. Foredraget er basert på kvalitative intervjuer blant deltakere i Semicolon-prosjektet, og handler om hindringer for organisatorisk samhandling og hvordan overkomme disse. Kunnskapsdeling er et nøkkelord.

Anders Mørch er førsteamanuensis ved InterMedia, Universitetet i Oslo. Han har doktorgraden i informatikk fra IFI, UiO (1997) og en mastergrad fra University of Colorado, Boulder (1988). Han har jobbet 3 år som forsker ved NYNEX Science & Technology Center, New York. Før han begynte ved InterMedia var han ansatt ved UiB og HiO. Mørch er engasjert i flere forskningsprosjekter i IKT & Læring og End-User Development. Han er InterMedias koordinator for forskningsclusteret IKT & Læring i Arbeid. Hans interesser er i HCI, CSCW og CSCL, spesielt critiquing systems, multiple perspectives on developer-user relations, sosioteknisk interaksjonsdesign og technology-enhanced workplace learning.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: IKT, Innovasjon, Effektivitet, Tjenester, Styring, FoU
Publisert 29. juni 2011 11:24 - Sist endret 15. jan. 2016 13:34