Bidrar evalueringer i staten til forbedring?

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

To case ble presentert; Norads evalueringsarbeid, som innbrakte årets SSØ-pris, og Difis organisasjonsgjennomgang av Samferdselsdepartementet. Vi fikk deretter et faglig innlegg som problematiserer rundt bruken av evalueringer i staten, og avsluttet seminaret med plenumsdiskusjon. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Norsk Evalueringsforening.

 

Program

08:45

Registrering - enkel bevertning

09:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

09:05

Uavhengig evaluering. Intern læring (pdf) + Eidhammers notater (pdf)
Asbjørn Eidhammer, evalueringsdirektør, Norad

09.35

Utfordringer ved organisasjonsgjennomganger - case Samferdselsdepartementet Difi-rapport 2010 (pdf)
Ingunn Botheim, seniorrådgiver, Difi

Kommentar ved Eva Hildrum, departementsråd, Samferdselsdepartementet

10:05

Pianist i skotlina: Evalueringsforsking i konfliktsoner (pdf)
Harald Baldersheim, professor, Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

10.45

Plenumsdiskusjon ledet av Per Øyvind Bastøe, avdelingsdirektør Norad

Om seminaret

Partnerne ønsker mer fokus på erfaringsbasert læring i staten. Det har de siste årene vært en sterk økning i bruken av evalueringer. Faren er at dette mest gjøres for å legitimere det en holder på med eller for å tilfredsstille kravene i Økonomireglementet. Spørsmålet vi tar opp i dette seminaret er hva som skal til for at evalueringsvirksomheten bidrar til læring og forbedring.

Norads evalueringsenhet, som nylig fikk SSØ-prisen, vil utdype om forutsetninger for god læring fra evaluering. Vi får presentert eksempler på kunnskapsformidling og policyendring, og om utfordringer i bygging og bruk av kunnskap fra evalueringer.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vil deretter presentere sine erfaringer med organisasjonsgjennomganger – med utgangspunkt i evalueringen av Samferdselsdepartementet.  Målet for gjennomgangen har vært å legge grunnlag for å vurdere endringer som kan gjøre departementet bedre rustet til å møte nåværende og fremtidige utfordringer. I presentasjonen vil Difi blant annet belyse hvordan evalueringer kan brukes til forbedringsarbeid i organisasjoner og hvordan samhandlingen med oppdragsgiver bør være når oppdragsgiver også er gjenstand for kritisk vurdering. Vi tar også opp hvilke konsekvenser det har for arbeidet at sluttrapporten blir offentlig.

Professor Harald Baldersheim, UiO, vil kommentere de to casene og fortelle om konfliktfylte tema fra ulike evalueringsprosjekter. Han vil også utdype om variasjoner i evalueringsmodeller og om ulike måter som evalueringsforsking kan være nyttig eller unyttig på.

Diskusjonen tok utgangspunkt i de to casene og drøftet hvilke forutsetninger som må være til stede for en postiv bruk av evalueringer. Blant annet hvor viktig det er hvem som utfører evalueringen, tidspunktet det gjøres på og hvordan resultatene presenteres. Behovet for systematisk metodeutvikling og opplæring vil også bli tatt opp.

 

Om bidragsyterne

Asbjørn Eidhammer er evalueringsdirektør i Norad. Han har erfaring fra arbeid med utvikling og bistand i Utenriksdepartementet og ved norske ambassader. Han var ambassadør i Malawi fra 1999 til 2004, og før det avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med ansvar for norsk politikk overfor og bistand gjennom FN.

Ingunn Botheim er utdannet sosiolog og har jobbet med rådgivning og evaluering i Difi (og tidligere Statskonsult) i en årrekke. Hun har gjennomført evalueringer/ organisasjonsgjennomganger av flere departementer og direktorater, bl.a. Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Kulturdepartementet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  Ingunn Botheim har tidligere vært ansatt i Landbruksdepartementet.

Eva Hildrum er departementsråd i Samferdselsdepartementet. Hildrum er statsviter og har tidligere vært ansatt i bl.a. Statskonsult, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Hun var ekspedisjonsjef i Samferdselsdepartementet fra 1997 fram til hun ble departementsråd i 2006.

Harald Baldersheim er professor ved Insitutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere blant annet vært professor ved Universitetet i Bergen og Instituttsjef for Norsk institutt for by- og regionforskning.
Baldersheims forskningsområder: evaluering av offentlig politikk, lokaldemokrati, bypolitikk, europeisk regionalisme og integrasjon, elektronisk forvaltning og demokrati.

Per Øyvind Bastøe er avdelingsdirektør ved Avdeling for bistandsstrategi og utviklingsøkonomi i Norad. Han har bred erfaring fra arbeid med endringsprosesser i staten og i internasjonale organisasjoner. Han er også medlem av International Evaluation Research Group og styremedlem i Norsk Evalueringsforening.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Styring, Økonomi, Effektivitet, FoU
Publisert 29. juni 2011 11:24 - Sist endret 18. aug. 2016 10:32