2010

Tidlegare

Tid og stad: 3. des. 2010 08:0010:00, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Frukosten tok opp kva leiaråtferd har å seie for å fremje innovasjon på arbeidsplassen. Leiarar påverkar arbeidsmiljøet på ulike måtar – nokre er betre til å skape eit trygt og godt innovasjonsklima enn andre. Kva er forskjellen på kvinnelege og mannlege leiarar?

Tid og stad: 28. okt. 2010 08:3010:30, Wergeland på Litteraturhuset

Kva nye krav blir stilte for å kommunisere effektivt og truverdig med dei du ønskjer å nå?

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Partnerforum inviterte til seminar om bruk av sosiale media i statleg forvaltning.

Tid og stad: 26. apr. 2010 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, rom B2-060

Innbyggerundersøkelsen er ei ny og omfattande spørjeskjemaundersøking, og den vil bli eit nyttig verktøy i reformarbeid og vidareutvikling av offentlege tenester. Norsk Kundebarometer har gjort målingar i over ti år, og det har mellom anna resultert i fleire forskingspublikasjonar. Er innbyggjarane tilfredse med offentlege tenester? Korleis kan vi bruke materialet frå undersøkingane til å gjere offentlege tenester betre? Og korleis tolkar vi desse resultata?

Tid og stad: 8. mars 2010 08:0010:00, Akersgata 59 (R5), auditoriet

Kva er OPS og kva er status for arbeidet med OPS sett frå statens ståstad? På kva område og under kva for område og under kva omstende kan OPS nyttast – eller helst ikkje? Frukostmøtet ga ei innføring i temaet. Vi fekk presentert nokre overordna, prinsipielle synsmåtar med råd frå Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Statens vegvesen presenterer erfaringar frå tre OPS-prosjekt.