2013

Tidlegare

Tid og stad: 11. des. 2013 08:0010:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Korleis arbeider forvaltninga med å utvikle og realisere idear? Kva kjenneteiknar verksemder som verkeleg klarer å få fram dei gode ideane og dei innovative løysingane?

Tid og stad: 23. apr. 2013 08:0010:00, Akersgt 59 (R5), auditoriet

Styrt organisasjonsendring er ein prosess som ofte går på tvers av hierarkiske inndelingar. Mange organisasjonar er likevel ikkje i stand til å gjennomføre tverrgåande prosjekt.

Partnerforum inviterte til frukostmøte om endringsleiing.

Tid og stad: 4. apr. 2013 08:0010:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

På dette frukostmøtet såg vi på kva for særlege utfordringar som er knytte til strategiutvikling og -iverksetjing i det offentlege.