Foredragsholdere på høstkonferansen 2012

 

Jan Fridthjof Bernt er professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for en rekke lovutvalg, herunder Kommunelovutvalget, og har et omfattende forfatterskap innen forvaltningsrettslige emner, bl.a. Offentleglova, sammen med Harald Hove.
Erik. M. Boe er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett. Hans forskningsfelt er først og fremst alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelser mellom ulike offentligrettslige fag.
Tom Colbjørnsen er rektor ved Handelshøyskolen BI og professor i organisasjon og ledelse. Han er utdannet siviløkonom og sosiolog. Colbjørnsen har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Han har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg.
Jan Erik Grindheim er ansvarlig redaktør for Stat & Styring og faglig koordinator for etter- og videreutdanningsprogrammet i policy-analyse ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Sammen med professor Anne Lise Fimreite har han skrevet boken Offentlig forvaltning, som kom i tredje utgave i 2009, hvor forvaltningsloven og offentlighetsloven står sentralt.
Hanne Harlem er kommuneadvokat i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som advokat hos regjeringsadvokaten og Norsk Hydro. Harlem har vært byråd i Oslo, justisminister og universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Før hun ble kommuneadvokat i Oslo, satt hun i styret i bl.a. Hafslund ASA og Aker ASA og var styreleder i Helse Sør-Øst.
Toril K. Høyland er avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, der hun leder Lovavdelingens enhet for offentlig rett. Høyland har juridisk doktorgrad fra Universitetet i Oslo og har tidligere blant annet vært advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo og dommer ved Oslo tingrett.
Arne Jensen er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Tidligere har han blant annet vært journalist i Dalane Tidende og Sandefjords Blad, nyhetsredaktør i Moss Avis, organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund og redaktør i Østlands-Posten i Larvik. Han er medlem av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, hvor han også har vært leder i flere år. Sammen med tidligere høgskolelektor Finn Sjue har han redigert og vært medforfatter av boken Innsyn – slik kikker du byråkrater og politikere i kortene.
Jon Håkon Odd er seniorrådgiver ved Direktoratet forforvaltning og IKT (Difi). Odd er fagansvarlig for Offentlig elektronisk postjournal og inngår i Difis faggruppe for åpen forvaltning. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har siden 2005 arbeidet med å utvikle innbyggerrettede digitale tjenester i forvaltningen ved Difi og tidligere Norge.no

 

 

 

Eva M. Sibbern er avdelingsdirektør ved Avdeling for administrasjon og økonomi i Kunnskapsdepartementet. Hun er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har vært ansatt i Kunnskapsdepartementet siden 1991. Sibbern har erfaring som privatpraktiserende advokat og advokat i arbeidsgiveravdelingen i Kommunenes Sentralforbund. Hun har også vært personalsjef hos direktøren for skole og oppvekst i Bærum kommune.

 

Jon Wessel-Aas er advokat og partner ved Bing Hodneland advokatselskap DA. Han er Bsc. i International Relations fra London School of Economics & Political Science, 1988; samt cand.jur., Universitetet i Oslo, 1995. Han arbeider særlig med medierett, personvern og menneskerettigheter. Han har forfattet en rekke fagartikler og bokbidrag om de samme temaene og foreleser også om dem ved blant annet Universitetet i Oslo og Juristenes Utdanningssenter. Wessel-Aas er styremedlem og daglig leder i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling.

 

Publisert 20. sep. 2012 13:45 - Sist endret 10. juli 2019 13:21