Norge – et nokså uavhendelig rike? Om internasjonaliseringens dilemmaer.

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

"Sverd i fjell" i Hafrsfjord, av Fritz Røed. Monumentet er laget til minne om slaget i Hafrsfjord i 872, da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Minnesmerket er også et fredssymbol: Sverdene er satt ned i fjellet for at de aldri mer skal brukes.

Grunnlovens §1 har i snart 200 år slått fast at Kongeriket Norge skal være et "frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige."  

I de siste 50 års debatt om den politiske integrasjonen i Europa, har avveiningen mellom hensynet til norsk suverenitet på den ene siden og medbestemmelse og deltakelse på den andre representert det sentrale prinsipielle dilemma vi står overfor som nasjon. Samtidig blir de økonomiske og politiske konsekvensene av internasjonaliseringen bare tydeligere for hvert år.

Beslutningene som treffes utenfor Norges grenser, griper direkte inn i forvaltningens daglige arbeid. I Norge jobber samtlige departementer i større eller mindre grad med EU/EØS-saker, og det samme gjør de fleste ytre etater, samt alle kommuner og fylkeskommuner. Konferansen vil derfor bl.a. se på hva internasjonaliseringen betyr for departementer, direktorater og andre offentlige virksomheter.

Konferansen drøftet spørsmål som:

  • Hvordan påvirkes Norges suverenitet, demokrati, velferdsstat og forvaltning av utviklingen i EU/EØS og av øvrige internasjonale samarbeidsavtaler? Hvilke konstitusjonelle valg står staten overfor?
  • Overføres det makt fra politikere til embetsverk, domstoler og overnasjonale organer?
  • Blir forholdet mellom statsmaktene endret, og forandres deres arbeidsoppgaver og myndighetsrom?
  • Med de demografiske og politiske endringer vi ser internasjonalt: Hvordan vil en friere flyt av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital være bestemmende for velferdstatens innhold og bærekraft?

Program

09:00

Velkommen ved Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (video)

Orientering om dagens program ved konferansier, Partnerforums sekretariat

 

Del 1: Internasjonalisering og det demokratiske paradoks

09:15

Globalisering og ny regionalisme – konsekvenser for Norge og norsk offentlig sektor. (Pdf) (video)
Ved Kjell A. Eliassen, professor ved Senter for europeiske og asiatiske studier, Handelshøyskolen BI.

09:50

Utsiktene til en handelsavtale mellom USA og EU – og  konsekvenser for Norge. (Pdf) (video)
Ved Jan Farberg, ekspedisjonssjef, Nærings- og handelsdepartementet.

10:10

EUs utvikling og utfordringer for Norge. To år etter europautredningen. (Pdf) (video)
Ved Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI og professor 2 ved Handelshøyskolen BI

10:45 Pause
11:00

Det demokratiske paradoks - europeisk rettsrevolusjon og domstolsmakt. (video)
Ved Øyvind Østerud, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap.

11:35

De uforutsette konsekvenser av de gode hensikter. (Pdf) (video)
Ved Svein Eriksen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT.

11:55 Lunsj
 

Del 2: Europeisk integrasjon og velferdsstatens bærekraft.

13:00

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter for norsk økonomi. (Pdf)
Ved Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt

13:30

Er velferdsstaten robust overfor innvandring?
Ved Grete Brochmann, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

 

Del 3: Samordning, handlingsrom og organisering i det offentlige

14:00

Norsk forvaltning i en europeisk kontekst. (Pdf)
Ved Jan Erik Grindheim, redaktør i Stat & Styring; leder i Europabevegelsen.

14:30

Pause

14:45

Selvforskyldt dynamikk – utfordrer EØS-avtalen nasjonal suverenitet på grunn av norsk praksis? (Pdf)
Ved Morten Harper, utredningsleder, Nei til EU.

15:15

Arbeidsprogram for EU/EØS-saker: Koordinering av interesser og tilrettelegging for et levende engasjement. (Pdf)
Ved Geir Bekkevold, fagdirektør, Utenriksdepartementet.

 

Del 4: Folkestyre i en europeisk brytningstid

15:35

Norges plass i det internasjonale samfunn: Fellesskapenes fremtid.
Bernt Hagtvet, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap

Om bidragsyterne

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Internasjonalt, Demokrati, Velferd og helse, Forvaltningspolitikk, Økonomi
Publisert 20. sep. 2013 13:54 - Sist endret 29. apr. 2014 10:29