Smart stat i lommeformat? Om modernisering og effektivisering i forvaltningen.

Den nye regjeringen har et erklært mål om at «fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester.»  På Partnerforums vårkonferanse ser vi på hvilke krav og muligheter forvaltningen står overfor når dette målet skal nås.

 

NB: Video fra konferansen ligger på denne siden.

 

Omorganisering og reformer som følge av at forvaltningen har fått ny politisk ledelse skjer samtidig med at omgivelser, demografi og teknologi endrer seg i et rekordstort tempo. Dette gir store utfordringer, men også muligheter man ikke har hatt tidligere.

Effektivitet i staten blir et mål som er viktig, men samtidig ikke uten risiko, enten det gjelder utvikling og ytelse av tjenester, sektorovergripende samarbeid i forvaltningen, digitalisering og innovasjon, nye arbeidsmåter og endrede miljøer, moderne former for styring og ledelse, eller kamp mot tidstyver og transaksjonskostnader.

Samtidig handler det om beslektede fenomener som delvis også er motstridende: På den ene siden kreves det høy grad av kostnadseffektivitet, produktivitet, eller interneffektivitet. På den annen side er det behov for å sikre formålstjenlighet, eller hva man også kan kalle tjeneste- og samfunnseffektivitet.

Dette kan sees som en balanse mellom "efficiency" og "effectiveness": Oppgaver og tjenester skal utføres på en økonomisk rasjonell måte, men de må også være virkningsfulle og oppfylle krav til kvalitet.

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering og effektivisering – i en tid da både velferdsstaten og byråkratiet er under press?
 

Program

08:30

Registrering, kaffe/te og frukt

09:00

Velkommen – åpning ved Ragnhild H. Hennum, prorektor, Universitetet i Oslo

 

Produktivitet og omstilling i staten: nordiske erfaringer

09:10

Modernisering på norsk
Andreas Hompland, frilanser

09:30

Effektivisering gjennom mål- og resultatstyring (pdf)
Jostein Askim, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

10:00

En effektiv forvaltning: Danske erfaringer og nye tiltag (pdf)
Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus, Aarhus universitet

10:40 Pause
10:55

Styring og produktivitet i staten (pdf)
Svein Gjedrem, finansråd, Finansdepartementet

11:30

Formålstjenlighet, kostnadseffektivitet og sektorovergripende samarbeid (pdf)
Hans Solli-Sæther professor, 
Høgskolen i Ålesund/Handelshøyskolen BI

12:00 Lunsj
13:00

Mätningar för bättre styrning (pdf)
Mattias Elg, professor, Linköpings universitet

 

Effektivitet i digitalstaten

13:40

Hvordan kompetanse og kompleksitet hemmer offentlige IT-prosjekter (pdf)
Ragnvald Sannes, førstelektor, Handelshøyskolen BI

14:15 Pause
14:30

Digitalisering, effektivitet og fleksibilitet i NAV (pdf)
Maria Røhnebæk, forsker 3, Østlandsforskning / (Ph.D, UiO, 2014)

 

Mot og modernitet

14:55

Er det rom for mot og gjennomføringskraft i statsforvaltningen? (pdf)
Marianne Andreassen, adm. direktør, Statens lånekasse for utdanning;
medlem av Produktivitetskommisjonen

15:30

Hvorfor effektivisering fører til ineffektivitet i den digitale tidsalder
Thomas Hylland Eriksen, professor, Universitetet i Oslo

16:00

Avslutning ved Partnerforums sekretariat

Program i pdf.

Om bidragsyterne

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Effektivitet, IKT, Ledelse, Forvaltningspolitikk, Innovasjon
Publisert 3. apr. 2014 12:53 - Sist endret 10. mars 2021 09:48