Foredragsholdere på Partnerforums høstkonferanse 2014

Partnerforums høstkonferanse 2014 retter fokus på fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering.

Foredragsholderne kommer fra akademia, forvaltning, næringsliv og tillitsvalgte og presenteres nedenfor.

Om bidragsyterne

Lars Aksnes er direktør for Styringsstaben i Statens vegvesen - Vegdirektoratet, en stilling han har hatt siden 2010. I perioden 1995-2010 var han utbyggingsdirektør i samme etat, og han har også flere ganger vært fungerende veidirektør. Aksnes er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole. Han har også arbeidet 10 år i Bærum kommune, bl.a. som teknisk direktør.

Ann Cecilie Bergene er samfunnsgeograf med Ph.D. fra Universitetet i Oslo. Hun er seniorforsker og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet, hvor hun fra høsten 2013 leder et treårig prosjekt om arbeidsutleie. Hun har bl.a. ledet et prosjekt om konkurranseutsetting av offentlige tjenester og et treårig prosjekt om arbeidsvilkår og arbeidslivsrelasjoner i hotellsektoren i Oslo og Akershus. Dessuten har hun ledet et prosjekt om trender og utfordringer innenfor norsk transportsektor, hvor ulike tilknytningsformer innen veitransport, lufttransport og sjøfart stod sentralt.

Roald Bjørklund er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og utdannet psykolog derfra. Bjørklund har fra 1975 arbeidet innen bedriftshelsetjenesten i et stort antall bedrifter. Han har utført oppdrag innenfor et bredt register av arbeidspsykologiske oppgaver, som seleksjon, trening, konflikthåndtering, lederopplæring, gruppeprosesser o.a.. Han har i tillegg fungert som sakkyndig for rettsapparatet.

Aslak Bonde har jobbet ti år i Aftenpostens politiske avdeling og ti år i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver ukentlig politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York.

Tom Colbjørnsen er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i perioden 2006-2014. Han har tidligere også vært professor ved Norges Handelshøyskole. Colbjørnsen er utdannet siviløkonom og sosiolog, og han har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Colbjørnsen har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg.

Klas Elmberg er administrerende direktør i Coor Service Management Norge. Han har flere års erfaring fra å drive og lede outsourcede Facility Management-tjenester for kunder i både privat og offentlig sektor. I 2014 fikk Coor ansvar for den største outsourcede FM-avtalen som er blitt konkurranseutsatt i det nordiske markedet de siste ti årene.

Johan From er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Han har sin doktorgrad fra European Institute, University of Sussex. From var direktør i Justisdepartementet i perioden 1985-1989, og han har deretter vært tilknyttet Handelshøyskolen BI i ulike stillinger. Hans faglige interesse og forskningsfelt omfatter ulike aspekter av EU-politikk, deriblant modernisering av offentlig sektor, New Public Management-reformer og konkurranseutsetting. Han har vært rådgiver for en rekke offentlige virksomheter innen disse områdene.

Åse Gornitzka er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, professor II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, og redaktør av Scandinavian Political Studies. Hun er statsviter med doktorgrad fra University of Twente, Faculty of Public Administration. Faglige interesser inkluderer offentlig politikk og administrasjon, offentlige reformer og organisasjonsendring, informasjonsgrunnlaget for offentlig politikk, EUs beslutningsprosesser og flernivåforvaltning.

Randi Lunnan er professor i strategi og instituttleder for Institutt for Strategi og Logistikk ved Handelshøyskolen BI. Hun forsker på bedriftssamarbeid og internasjonal organisering, og hun har skrevet flere artikler og bøker om disse temaene.

Ole Helby Petersen er lektor ved Roskilde Universitet. Han er utdannet statsviter, med Ph.D. fra Handelshøjskolen i København/CBS. Han forsker bl.a. på samspillet mellom offentlig og privat sektor, med særlig fokus på erfaringer med konkurranseutsettelse, outsourcing og offentlig-privat partnerskap i dansk, nordisk og internasjonalt perspektiv. Hans forskning har de senere år fokusert på effekter ved konkurranseutsetting og outsourcing av offentlige oppgaver. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter om dette og publisert om bl.a. outsourcing i bøker og internasjonale tidsskrifter. Han formidler siner forskningsresultater i foredrag for offentlige og private virksomheter og blir ofte brukt som ekspert i media.

Ragnar Bøe Elgsaas er forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag. Han arbeider med forvaltningspolitikk, utredning av alternativer til markedsstyring i offentlig sektor (NPM), NTLs pensjonsarbeid, NTLs nettverk mot økonomisk kriminalitet, samt faglig og politisk påvirkning. Han har tidligere jobbet i Finanstilsynet og vært leder i Oslo AUF.

 

Publisert 2. okt. 2014 16:07 - Sist endret 17. apr. 2019 13:57