Vårkonferansen: Styring og ledelse i staten

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

Bildet kan inneholde: Team.

PROGRAM 

Les: Deltakerne bestemmer agendaen (Link til blogginnlegg etter deltakelse på  forrige  vårkonferanse, av Audun Farbrot/BI)

08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen ved BIs rektor Inge Jan Henjesand
09:05 Praktisk informasjon og presentasjon av tema ved Partnerforums sekretariat
 •  

Regjeringens styrke og makt: Utviklingen av regjeringens støtteapparat ved Statsministerens kontor
Trond Fevolden, spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Video av innlegget

 •  
Blikk fra forskningen
Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis UiO
 •  

Samtale med Tore Eriksen og Bjørn Grydeland ledet av Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis UiO

Video av samtalen

10:15 - 10:35 Pause med enkel bevertning
 •  

Har sektorstyring en fremtid?
Tom Colbjørnsen, professor, Handelshøyskolen BI

Video av innlegget

 •  

Samordning bør være en naturlig del av styringen på alle nivåer
Hilde Singsaas, direktør  Direktoratet for økonomistyring

Video av innlegget

 •  

Departementene i førersetet for omstilling? 
Dag Solumsmoen, seniorrådgiver i Direktoratet for IKT og forvaltning

Video av innlegget

 •  

Samtale mellom Tom Colbjørnsen, Hilde Singsaas og Dag Solumsmoen ledet av Werner Christie, spesialrådgiver BI

Video av samtalen

12.10-13.05 Lunsj
 •  

Når potensialisering og samarbeid skal styres
Thomas Hoholm, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI

Video av innlegget

 •  

Fra avdelinger, nivåer og sektorer til helhetlig innsats?
Petter Skarheim, departementsråd Kunnskapsdepartementet

Video av innlegget

 •  

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune
Janne Corneliussen, seksjonssjef Byrådslederens kontor, Oslo kommune
Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør, bydel Ullern 

 •  

Samtale med Thomas Hoholm, Marie Anbjørg Joten og Petter Skarheim ledet av Anders Dysvik, professor Handelshøyskolen BI

Video av samtalen

 •  

NORSKE HEMMELIGHETER - om arbeidsliv, kollegaer og det vi egentlig tenker i lunsjpausen
Cathrine Louise Finstad, illustratør

 

Slutt ca 15:00

OM FOREDRAGSHOLDERNE OG INNLEGGENE

Trond Fevolden er spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet og utdannet statsviter. I perioden 1992 til 2016 var han departementsråd i det som i dag er Kunnskapsdepartementet (tidligere Kirke,- utdannings og forskningsdepartementet). I tillegg til lang ledererfaring fra offentlig forvaltning har Fevolden bred forskningserfaring. Han har publisert en rekke artikler og rapporter om offentlig organisasjonsutvikling og har blant annet arbeidet ved Universitetet i Oslo og Norsk institutt for by- og regionsforskning.

Tore Eriksen er cand. oecon. fra Universitetet i Oslo. Han var ansatt i Finansdepartementet fra 1978, som ekepedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling 1991-93 og i Økonomiavdelingen 1996-98. Eriksen var ekspedisjonssjef og økonomisk rådgiver ved Statsministerens kontor fra1993- 95.Fra 1999 - 2011 var han finansråd.  Han var norsk ambassadør til OECD og UNESCO 2011-14.

 

Bjørn Grydeland er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han var fra 1992 til 2001 departementsråd ved statsministerens kontor. Han var deretter Norges ambassadør til EU. Fra 2006 var han president i EFTAs overvåkningsorgan.
Grydeland var utenriksråd i Utenriksdepartementet fra 2008 til 2011. I 2011 ble han utnevnt til ambassadør i Italia.
 

Kristoffer Kolltveit er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO. Doktorgraden handlet om beslutningsprosesser i regjeringene Bondevik 2 og Stoltenberg 2. Kolltveit har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om mediepåvirkning i offentlig sektor gjennomført sammen med forskere fra Journalistutdanningen ved OsloMet og Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. 
 

 

Tom Colbjørnsen er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i perioden 2006-2014. Han har tidligere også vært professor ved Norges Handelshøyskole. Colbjørnsen er utdannet siviløkonom og sosiolog, og han har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Colbjørnsen har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg. Colbjørnsen er mye brukt som foredragsholder og rådgiver i departementer og etater, og nylig ledet han et utvalg som utredet forslag til ny organisering av tolletaten.
Sektorbasert styring er solid forankret I norsk statsforvaltning, men blir utfordret av  
«Network Governance»  og «Whole of Government - approaches»,
ikke minst i forbindelse med den tiltakende digitaliseringen. 
Er sektorstyring i ferd med å bli passé? 

Hilde Singsaas er direktør for Direktoratet for økonomistyring. Hun har tidligere jobbet i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Bank og Econ. Hun har også vært statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Hun har hovedfag i statsvitenskap og en bachelor i samfunnsøkonomi

 

Dag Solumsmoen er seniorrådgiver i Direktoratet for IKT og forvaltning,avdeling for ledelse og organisering. Han deltok i arbeidet med rapporten Mot alle odds? Om samordning i norsk forvaltning (Difi-rapport 2014:07). Han har tidligere vært prosjektleder for en rekke forvaltningsanalyser, bl.a. rapportene Hva skjer i departementene? (Difi 2011:11) og Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle (Difi 2013:11), og prosjektleder for Difi-rapport 2016:8. Ikke bare pådriver. Om utøvelsen av KMDs samordningsroller.  Han har arbeidserfaring fra flere departementer og er utdannet cand.polit. (statsvitenskap). 
For å sikre et fortsatt høyt velferdsnivå er det en utbredt erkjennelse at statsforvaltningen må videreføre og intensivere den omstillingen som allerede pågår. Hvilket ansvar har departementene i denne forbindelse? Kan vi skissere en mer strategisk rolle for departementene for å fremme omstilling?
 

Werner ChristieWerner Christie er førstelektor II ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Han er også spesialrådgiver ved BI. Christie er utdannet lege og tidligere helsepolitiker, og han var Helseminister under Gro Harlem Brundtlands 3. regjering (Ap). Han har vært fylkeshelsesjef og sykehussjef, og han har også forsket og publisert lærebøker. Christie har hatt diverse helserelaterte styreverv for tjenesteytere, investorer og nyetablerte virksomheter. Werner har bidratt flere ganger for Partnerforum og ledet bla. Vårkonferansen 2015; Gjennomføring forbudt? Om beslutninger, investeringer og rasjonalitet 

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Forskingsfeltene hans inkluderer organisasjoner, innovasjon og innovasjonsledelse, entreprenørskap og kunnskap/læring.

 

 

Petter Skarheim er departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Han var før dette direktør i Utdanningsdirektoratet, og var også med på å opprette Udir i 2004. Fra 2011 til 2013 hadde han permisjon og fungerte som ambassaderåd i den norske delegasjonen til OECD.
Kunnskapsdepartementet er et departement hvor ulike ansvarsområder hører tett sammen. Vi ser at endringstakten og kompleksiteten i samfunnet rundt oss gjør at vi må ha et kritisk blikk på oss selv og vi må identifisere utfordringer som kommer, rigge oss for å håndtere disse. 

Janne Corneliussen har siden høsten 2016  ledet seksjon for organisasjon og ledelse ved Byrådslederens kontor. Hun har mange års erfaring fra ulike departementer, senest i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kst. avdelingsdirektør for Forvaltningspolitisk enhet i avdeling for IKT og fornying.  Hun var også leder av program for bedre styring og ledelse i staten.
Janne Corneliussen, vil gi  oss et innblikk i hvordan man fra sentralt nivå jobber med utvikling av  styring og ledelse i Oslo kommune der tillit utgjør et bærende prinsipp. Bydelsdirektør i Ullern Marie Anbjørg Joten, vil redegjøre for hvordan bydelen konkret jobber med utvikling av tillitsbasert styring og ledelse og hvilke erfaringer som gjøres


Marie Anbjørg Joten har vært bydelsdirektør i Bydel Ullern siden 2014. Hun var prosjektleder for etablering av Aker helsearena 2011-2014, og har ellers  lang erfaring som leder i  flere bydeler i Oslo kommune og som leder/prosjektleder  i sykehus. Hun har bachelorutdannelse i sykepleie, hovedfag i sykepleievitenskap og  mastergrad i ledelse ved  BI.

Anders Dysvik er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI og har sin doktorgrad derfra. Han er involvert i flere nasjonale og internasjonale forsknings-prosjekter innenfor temaet Human Resource Management. Forskningsinteressene inkluderer trenings- og utviklingstiltak, organisasjonsatferd og -psykologi, kunnskapsdeling, samarbeid, kreativitet og innovasjon. Han har publisert sin forskning i flere internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. 

 

Cathrine Louise Finstad er illustratør og dama bak det digitale kunstprosjektet NORSKE HEMMELIGHETER. Siden 2009 har hun samlet anonyme betroelser fra hele landet og vist dem fram som illustrasjoner på nettet. Et utvalg innsendte hemmeligheter blir hver dag illustrert og publisert på norskehemmeligheter.no og på Instagramkontoen med over 100 000 følgere! 
NORSKE HEMMELIGHETER speiler samfunnet vi lever i og er et visuelt dokument av det vi velger å skjule. Hemmelighetenes innhold varierer fra humor til alvor og er en god dose blanda drops fra virkeligheten! Med kunstprosjektet NORSKE HEMMELIGHETER som kilde forteller Cathrine om hemmelighetene fra sjefens kontor, fra kollegaene og fra timene som glir forbi mellom 8 og 16.

 

PÅMELDING

Gratis inngang for ansatte hos partnerne (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Deltakeravgift for alle andre interesserte er kr. 1500,- (studenter/honnør kr. 750,-)

Påmelding partnere

Påmelding for partnerne Fri inngang. Hvem er partner?

Påmelding for alle andre Studenter og eksterne

Påmelding ikke-medlemmer

FINN FRAM TIL KONFERANSELOKALET

Adresse: Nydalsveien 37, 0484 Oslo
Vi anbefaler at du reiser kollektivt, feks med T-bane - til stoppestedet "Nydalen".
Aktuelle T-baner: nr 4 til Vestli eller nr 5 Ringen.

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 11. mars 2019 22:15 - Sist endret 10. mars 2021 09:58