Høstkonferansen: Er byråkratiet for introvert?

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Samfunnet og forvaltningen er i endring. Byråkratiet har et særlig ansvar for det langsiktige og kunnskapsbaserte og skal sikre stabilitet, konstitusjonelle regler og sannhetsplikt. Hvilke betingelser må vi forholde oss til for å utøve et godt byråkratisk håndverk? Er byråkratiet rigget for fremtiden, og tilstrekkelig lydhør for akademia og samfunnsutviklingen vi står overfor? Hvordan er samspillet mellom politikere, byråkrater og etater? Hvilke maktfaktorer og relasjoner er i spill, og hvordan ser alt dette ut fra utsiden?

VI BEKLAGER DÅRLIG KVALITET PÅ FILM/ BILDEUTSNITT. LYDEN FUNGERER.

 

 

08:30 Registrering, kaffe/te og enkel servering
09:00 Velkommen ved UiOs viserektor Åse Gornitzka
09:10 Praktisk informasjon og presentasjon av tema ved Partnerforums sekretariat

09:15

DEL 1: HVILKEN KOMPETANSE TRENGER FREMTIDENS BYRÅKRATI?

 

Innledning ved John-Arne Røttingen, administrerende direktør for Norges forskningsråd. Deretter følger korte innlegg og panelsamtale ledet av Linn Stalsberg

 • Torgeir Larsen, assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet
 • Tor Saglie, spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet: 
  Kompetansebygging for departementene
 • Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO:
  Byråkratiets kompetansebehov sett fra næringslivet
 • Thomas Hoholm, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI:
  Samspill mellom akademia og samfunn
10:30 Pause med enkel bevertning

10:50-12:00

DEL 2: SAMSPILL OG DYNAMIKK I POLITIKKUTFORMING

 

Dynamikk mellom byråkrater og politikere
Kristin Halvorsen, direktør Cicero

 

Tolgasaken - når byråkratiet settes på prøve
Anne Pauline Jensen, direktør i Statens sivilrettsforvaltning

12:00-12:55 Lunsj
12:55-14:00 DEL 3: HVA SLAGS KUNNSKAP ER RELEVANT FOR POLITIKK OG FORVALTNING, OG HVOR FÅR MAN DEN FRA?

 

Forskning og forvaltning – to ulike verdener eller tett sammenvevd? 
Taran Mari Thune, professor ved UiO

 

Hvordan tar byråkratiet i mot kunnskap fra forskerne? En kommentar til Thunes innlegg
Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV

13:50 Pause med enkel servering

14:10-15:45

DEL 4: HVILKEN FUNKSJON HAR BYRÅKRATIET I EN TID DER POPULISTISKE KREFTER FÅR STADIG STØRRE SPILLEROM?

  Populister med makt og konsekvenser for byråkratiet
Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved C-REX Centre for Research on Extremism, UiO

 

Embetsverkets plikt til å sikre faglighet og rettssikkerhet 
Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat

 

Fra overordnede verdier til praktisk forvaltning: Hva kan jeg som byråkrat og embedsmann gjøre utfra de grunnleggende forvaltningsverdiene? 
Fredrik Bøckman Finstad, ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i Justis og beredskapsdepartementet.
 

Skråblikk på det introverte byråkratiet
Inger Johanne Sæterbakk, språkkonsulent 

15:40 Slutt

PÅMELDING

Gratis inngang på høstkonferansen for ansatte hos partnerne (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum) og ansatte i øvrige departementer og på Stortinget.
Deltakeravgift for alle andre interesserte er kr. 1500,- (studenter/honnør kr. 750,-)

Påmelding partnere, departementer og Stortinget - ingen avgift

 

Påmelding ikke-medlemmer

OM BIDRAGSYTERNE OG INNLEGGENE

John-Arne Røttingen  er administrerende direktør i Norges forskningsråd og har bakgrunn som leder innen helseforvaltningen, samt bred forskerbakgrunn innen medisin og helse.  Han er utdannet lege med doktorgrad fra UiO og mastergrader fra Oxford og Harvard. Røttingen vil innlede delen som har fått tittelen Hvilken kompetanse trenger fremtidens byråkrati? Han vil også inngå i en panelsamtale om samme tema, ledet av Linn Stalsberg.

 

Torgeir Larsen er assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet.

 

 

 

 

 

Tor Saglie er spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og har tidligere vært departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet og i Kommunal- og regionaldepartementet. Han ble norges første arbeids- og velferdsdirektør da Arbeids- og velferdsetaten ble opprettet i 2006. Saglie har også vært universitetsdirektør ved UiO. Han er utdannet cand.polit i Statsvitenskap fra UiO. Saglie vil delta i en samtale om hvilken kompetanse fremtidens byråkrati vil trenge.

 

Mari Sundli Tveit er direktør for område politikk i NHO. Hun er er utdannet naturforvalter og er professor i landskapsarkitektur. Sundli Tveit var tidligere rektor ved NMBU. Hun var også styreleder i Universitets- og høgskolerådet fra 2017 til 2019 og har hatt flere andre styreverv, blant annet i Norges forskningsråds divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø. Mari Sundli Tveit delta i en samtale om hvilken kompetanse fremtidens byråkrati vil trenge.
 

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Forskingsfeltene hans inkluderer organisasjoner, innovasjon og innovasjonsledelse, entreprenørskap og kunnskap/læring. Hoholm vil delta i en samtale om hvilken kompetanse fremtidens byråkrati vil trenge.

 

 

Linn Stalsberg er sakprosaforfatter, sosiolog og journalist, og vil lede samtalen om hvilken kompetanse fremtidens byråkrati vil trenge.


Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, og en tidligere norsk politiker. Hun har bakgrunn som stortingsrepresentant og har vært finansminister og kunnskapsminister. Halvorsens innlegg har tittelen Dynamikk mellom byråkrater og politikere hvor hun tar for seg spørsmålet: Hvordan klarer man å få til et godt samarbeid med kompetente embetsfolk og profesjonelle departementer når man stormer inn som statsråd med store planer og dårlig tid?

 

Anne Pauline Jensen har vært direktør i Statens sivilrettsforvaltning siden 2006. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Sivilavdelingen i Justisdepartementet, og har lang erfaring med offentlig forvaltning. Hun har hatt en rekke verv gjennom blant andre Innstillingsrådet for dommere, Konkursrådet og Norges Forskningsråd, og var Norges representant i nordisk-baltiske justisministermøter gjennom flere år. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.


 

Taran Mari Thune er professor på Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Hun er blant annet tilknyttet OSIRIS-senteret (Oslo Institute for Research on the Impact of Science) og er ansvarlig for en pågående undersøkelse om bruk av forskning i offentlig sektor hvor departementer, direktorater og andre statelige organisasjoner deltar. Hennes innlegg Forskning og forvaltning – to verdener eller tett sammenvevd? vil ta for seg resultater fra dette pågående prosjektet om bruk av forskning i statlig sektor.

Yngvar Åsholt er Kunnskapsdirektør i NAV og er leder for Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Han har tidligere vært arbeidsdirektør, assisterende NAV-direktør og leder for fylkene under etableringen av NAV-reformen. Han er sosialøkonom fra UiO og har tidligere arbeidet i 10 år i Arbeidsdepartementet med arbeidsmarkedspolitikk. Åsholt sitt innlegg har fått navnet Hvordan tar byråkratiet i mot kunnskap fra forskerne? og vil være en kommentar til Thunes innlegg, på bakgrunn av NAV deltakelse i Thunes prosjekt.

 


Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-REX Senter for Ekstremismeforskning, og har en doktorgrad i politisk antropologi fra LSE. Hun har publisert flere bøker og fagartikler om nasjonalisme, populisme, identitet og globalisering med utgangspunkt i feltarbeid i Israel og Europa, og forsker nå på hvordan antisemittiske og anti-muslimske forestilinger blir transnasjonalt produsert og sirkulert mellom ytre høyre aktører. I foredraget diskuterer Thorleifsson populismens karakter og innvirkning på politikk og retorikk. Utgjør populister i posisjon en trussel mot det liberale demokratiet og byrårkatiets uavhengighet eller kan de fungere som et nyttig korrektiv?

 

Fredrik Sejersted er jurist og den norske stats regjeringsadvokat. Han har tidligere vært professor i rettsvitenskap ved UiO. Sejersted vil snakke om Embetsverkets plikt til å sikre faglighet og rettssikkerhet.

 

 

 

 

Fredrik Bøckman Finstad er ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, og har vært avdelingsdirektør i Lovavdelingen, justisråd ved EU-delegasjonen i Brussel og advokat. Innlegget Fra overordnede verdier til praktisk forvaltning vil ta utgangspunkt spørsmålene: I hvilke situasjoner oppstår krysspress og mulige rollekonflikter? Hvordan blir vi bedre byråkrater ved å arbeide med god rolleforståelse og grunnleggende forvaltningsverdier?


 

 Inger Johanne Sæterbakk er språkkonsulent, tidligere spaltist i Stat og Styring og en av forfatterne bak boka Magnhild. En roman om sex, fyll og offentlig forvaltning. Sæterbakk avsluttet vårkonferansen 2017 med et skråblikk på prosessledelse i statsforvaltning. Hun avslutter høstkonferansen med et skråblikk på konferansens gjennomgang av det introverte byråkratiet.

 

FINN FRAM TIL KONFERANSELOKALET

Adresse: Forskningsveien 3 a Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Auditorium 4, Harald Schjelderups hus.
Det blir skiltet fra Forskningsparken/T-baneholdeplassen.

Vi anbefaler at du reiser kollektivt, feks med T-bane til stoppestedet "Forskningsparken" (holdeplassen etter Blindern - om du kommer fra Majorstuen).
Aktuelle T-baner: nr 4 til Vestli, nr til 5 Sognsvann, eller nr 5 til Ringen via Storo/Majorstuen.

TILGJENGELGHET

 • Generelt: Bygningen har 5 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
 • Parkering: Det er 2 reserverte HC p-plasser ved bygningen.
 • Inngangsparti: Bygningen har tilrettelagt hovedinngang.
 • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Heisens indre mål er 139 x 170 cm.
 • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
 • HC-WC: Bygningen har 4 tilrettelagt toaletter, lokalisert i 1U, 1., 2., og 4. etasje.
 • Undervisningsrom: Det er teleslynge i bygningen.
 • Hvilerom: 2

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Juss, Etikk, Forvaltningspolitikk, FoU, Kommunikasjon, HR og kompetanseutvikling, Styring, Ledelse, Ytringsfrihet
Publisert 3. sep. 2019 09:26 - Sist endret 7. feb. 2020 17:19