EØS-rettens betydning for norsk forvaltning

EØS-avtalen byr på både utfordringer og muligheter. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene er det nødvendig med kunnskap og bevissthet om EØS-retten og dens betydning i norsk rett.

Bildet kan inneholde: tre, serveringsutstyr, mat, mallet, bord.

 

EØS-avtalen påvirker store deler av norsk rett. EØS-retten stiller ikke bare krav til innhold og praktisering av norsk rett, men inngår som en integrert og fullverdig del av norsk rett innenfor de enkelte rettsområdene. Dette reiser en rekke ulike problemstillinger knyttet til:

 • EØS-rettslig handlingsrom
 • Hvordan EØS-regelverket skal implementeres i norske lover og forskrifter på en korrekt og tilgjengelig måte
 • Praktisering og etterlevelse av de EØS-rettslige reglene

Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om kompetanseheving innenfor EØS-rett, og Partnerforum bistår med dette. Dette er et kick off-arrangement for departementenes satsing.

Partnerforum vil også tilrettelegge for en seminarrekke som går i dybden på ulike tema knyttet til EØS-rett, med oppstart høsten 2022.

Målgruppe

Arrangementet er laget for alle i offentlig forvaltning som er interessert i og berørt av tematikken, også ikke-jurister.

Video av arrangementet.
OBS: Man må hoppe litt frem i filmen før selve arrangementet begynner,
særlig på del 2. 

 

 

 

Program
 

08:30    Registrering, kaffe/te og frukt

09:00    Velkommen ved prorektor ved Universitetet i Oslo, Åse Gornitzka og prorektor
             ved Handelshøyskolen BI, Amir Sasson                    

09:10    Åpning ved Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

             Kort informasjon fra konferansier Morten Kinander, professor                         
             Handelshøyskolen BI 

             Kort anslag til dagen og bakgrunnen for dette initiativet til kompetanseheving                 og bevisstgjøring rundt EØS-rett og dens betydning for norsk forvaltning ved
             departementene
            

Del 1 09:30 - 11:10 EØS-rett i norsk rett – vi setter scenen

Del 2 11:25 - 14:00 EØS-rett i norsk rett: muligheter og
utfordringer

 • ..sett fra et departement
  Tonje Meinich, avdelingsdirektør Justis- og beredskapsdepartementet
 • ..sett fra et direktorat
  Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet
 • ..sett fra et direktorat
  Ingunn Midttun Godal, adm. direktør Mattilsynet
 • LUNSJ KL. 12.30-13.25
 • ..sett fra domstolene
  Henrik Bull, høyesterettsdommer
 • ..sett fra akademia 
  Karl Harald Søvig, dekan Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  Ragnhild H. Hennum, dekan Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • ..sett fra advokatene
  Karin Fløistad, partner i Simonsen Vogt Wiig

Del 3 14:00 - 15:00 Hvordan endre takt?

Om innlederne

Åse GornitzkaÅse Gornitzka er prorektor ved Universitetet i Oslo.  Begge sitter også i Partnerforums styringsgruppe. Gornitzka har bakgrunn som professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, hake, frisyre, smil.

Amir Sasson er prorektor ved Handelshøyskolen BI. Han har bakgrunn som professor ved Instiutt for strategi ved Handelshøyskolen BI. 

 

 

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl (Sp) er Justis- og beredskapsminister.

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, nese, ansikt, kinn, leppe.Heidi Heggenes er utdannet Cand jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag i skatterett og tilleggsstudium i EU/EØS-rett. Heggenes ble utnevnt til departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet i 2018. Har tidligere jobbet som ekspedisjonssjef på Statsministerens kontor (2011-2018) og som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet fra 1991-2011.  I forbindelse med sine jobber har hun deltatt aktivt i Norges delegasjon til EU-forhandlingene i 92/93 og 94. Hun har også representert Norge i flere saker overfor ESA og deltatt i COCE. 

 

Bildet kan inneholde: briller, klær, hår, briller, synsomsorg.Eli Telhaug er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun jobbet i Finansdepartementet fra 1987 til 2007 som avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef. Hun har også vært ansatt ved Statsministerens kontor. Hun har vært styremedlem i Norges Eksportråd, Verdipapirsentralen og Oslo Børs. Hun var assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet fra 2007 til 2012. Telhaug var prosjektleder for lærerrekrutteringskampanjen Gnist. I 2012 ble hun utnevnt til departementsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, en stilling hun hadde fram til 2016, da hun gikk over til stillingen som departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet, fra 2022 Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Anne Line Wold er utdannet sosiolog (cand.polit.) ved Universitetet i Oslo og Northwestern University i USA. Hun har jobbet i Kunnskapsdepartementet siden 2002, med unntak av noen år i Kommunal- og moderniseringsdepartementet der hun var avdelingsdirektør med ansvar for blant annet Statsbygg og DSS. I KD var hun først saksbehandler og jobbet med blant annet livslang læring og finansiering av universiteter og høyskoler. Siden ble hun avdelingsdirektør og er nå ekspedisjonssjef i Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt ansvar. 

 

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hode, hake.Finn Arnesen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ledet utvalget som avga NOU 2020: 9 Blindsonen - Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hår, kinn.Ketil Bøe Moen er ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har tidligere arbeidet mange år hos Regjeringsadvokaten med faglig ansvar for EØS-rett. Ketil har bistått departementene med gjennomføring av EØS-rett i norsk rett, og han har ført en rekke saker om EØS-rett for EFTA-domstolen, EU-domstolen og norske domstoler. 

 

Halvard Haukeland Fredriksen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og ansvarlig redaktør for tidsskriftet Lov og Rett. Fredriksen ledet også lovutvalget som gjennomgikk trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

 

Bildet kan inneholde: panne, smil, kinn, skjorte, øyenbryn.Gjermund Mathisen er direktør i ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling. Han har tidligere jobbet i ESAs juridiske avdeling, ved EFTA-domstolen, i Europakommisjonen og i Justisdepartementets lovavdeling.

 

 

Bildet kan inneholde: briller, klær, panne, briller, nese.Tonje Meinich er avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling. Hun ledet bl.a. den interdepartementale arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten Departementenes EØS-arbeid i juni 2021

 

 

Bildet kan inneholde: halskjede, panne, smil, briller, hake.Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet.

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, klær, hår, smil, hake.Ingunn Midttun Godal er direktør for Mattilsynet.

 

 

 

 

Foto: Sturlason
Foto Sturlason

Henrik Bull har vært høyesterettsdommer siden 2011. Han har i flere år jobbet i Justisdepartementets lovavdeling, han var i 2002 – 2005 leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo, og var dommer i EFTA-domstolen fra 2006 – 2010. 

 


 

Bildet kan inneholde: panne, øyenbryn, kjole skjorte, kjeve, erme.Karl Harald Søvig er dekan ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

 

 

 

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, briller, kinn.Ragnhild Helene Hennum er dekan ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har bakgrunn som professor ved Institutt for offentlig rett.

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, klær, panne, kinn, hake.Karin Fløistad har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen i Justisdepartementet og har omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring. 
Hun har prosedert flere saker i EU- og EFTA-domstolen, har møterett for Høyesterett fra 2006, sitter i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og i Medieklagenemnda. Hun har gitt ut boken The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services”, basert på sin doktorgradsavhandling i EU/EØS-
                                rett fra European University Institute i Firenze.

Tobias Bach er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser dekker organiseringen og beslutningsprosesser i offentlig forvaltning i et komparativt perspektiv. 

 

 

 

Haakon Hertzberg er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og er ansvarlig for politikk og regelverksutvikling i NAV. Han har ansvar for etableringen av en ny juridisk avdeling i NAV, som blant annet skal ha et overordnet ansvar for EØS-rettslige problemstillinger. Han har jobbet i NAV i en årrekke og deltatt i flere råd og utvalg som har sett nærmere på regelverksutvikling i lys av digitalisering og personvern. Hertzberg er medlem av Personvernkommisjonen og Juridisk fakultet sitt arbeidslivspanel.

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, nese, kinn.Hans Christian Holte er direktør for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Holte er utdannet statsviter og har jobbet med forvaltningsutvikling i ulike roller og i flere sektorer. Han er tidligere direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT, og før dette var han ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet. Holte har også vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Fra 2013 – 2020 var Holte direktør i Skattedirektoratet. 

 

Bildet kan inneholde: slips, panne, kinn, hake, frisyre.Morten Kinander er professor og instituttleder ved Handelshøyskolen BI.

 

 

Påmelding

 

Venteliste - påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 21. feb. 2022 13:01 - Sist endret 29. mars 2022 12:17