Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Vi har avholdt seks seminarer i løpet av 2019-2022

Om seminarserien (tidligere kalt "nettverk")

Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?

Temaet er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med seminarserien/nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Oversikt -  seminarer 2019-22:

Nr 1: Hva er en god strategi? 

Nr 2: Strategiarbeid i direktoratene: Etatsstyringens C-moment  

Nr 3: Strategiutvikling i staten - roller og handlingsrom

Nr 4: Hvordan fremtidssikre forvaltningen?

Nr 5: Implementering av strategi

Nr 6: Bruk av strategi i krisetid


Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor – hvordan ivareta fremtidige tjenestebehov? Partnerne ønsker følgende fokus for seminarserien:

  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer alltid aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til seminar-seriene. 
Arbeidsgruppen har samarbeidet med sekretariatet og foreslått tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) med mål om å bidra til relevante og praktisk nyttige seminarer. 

Arbeidsgruppen har bestått av ressurspersoner fra hhv Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet,  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Gruppa har møtts ved behov, fortrinnsvis mellom hvert seminar,og oppsummert erfaringer og lagt planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i våre seminarrekke-arbeidsgrupper. Se oversikt over pågående seminarserie om Samording (2022-2024)

Partnerforums sekretariat
E-post-adresse: partnerforum@uio.no

 

Emneord: Styring, Strategi, ledelse, Tjenester, økonomi, effektivitet, Kommunikasjon
Publisert 4. mars 2019 13:56 - Sist endret 9. mars 2022 16:01