Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Nettverket avholder seks seminarer i løpet av 2019-2021

Om nettverket

Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?

Temaet er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Oversikt -  seminarer:

Nr 1: Hva er en god strategi? 

Nr 2: Strategiarbeid i direktoratene: Etatsstyringens C-moment  

Nr 3: Strategiutvikling i staten - roller og handlingsrom

To seminarer avholdes hvert år i perioden 2019-21.
Det fjerde seminaret planlegges avholdt i desember 2020. 

Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor – hvordan ivareta fremtidige tjenestebehov?

Partnerne ønsker følgende fokus for nettverkets seminarer i nettverket:

  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen samarbeider med sekretariatet og foreslår tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) med mål om å bidra til relevante og praktisk nyttige seminarer. 

Arbeidsgruppen består pr i dag (mai 2020) av ressurspersoner fra hhv Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digitaliseringsdirektoratet. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis mellom hvert seminar,og oppsummerer erfaringer og legger planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppen.

Partnerforums sekretariat
E-post-adresse: partnerforum@uio.no

 

Emneord: Styring, Strategi, ledelse, Tjenester, økonomi, effektivitet, Kommunikasjon
Publisert 4. mars 2019 13:56 - Sist endret 10. sep. 2020 12:31