Partnerseminar for Norad

Et giverlandskap i endring - private aktørers rolle i Afrika sør for Sahara. Åpent halvdagsseminar i regi av Norad og Parterforum  

Målet med seminaret var å bidra til økt kunnskap om norske private aktører engasjert i utviklingsarbeid i Afrika sør for Sahara. Seminaret var også en møteplass for dialog mellom private aktører, offentlig sektor og sivilt samfunn. Disse tre aktørene har ulik karakter og fortrinn - hvordan kan de bedre spille sammen og bidra til en effektiv og god arbeidsfordeling - og et enda større engasjement?

 

PROGRAM

08:30

Registrering og kaffe/te

09.00

Velkommen ved Partnerforum

 

Åpning - bakgrunnen for seminaret og studien The role of Private Actors in the Aid Landscape
ved avdelingsdirektør Per Øyvind Bastøe, Norad

09:20

Private actors in the aid landscape.
Mapping an emerging segment of Norwegain engagement in Sub Saharan Africa
(pdf)
ved professor Anne Welle-Strand med studenter, Handelshøyskolen BI

09:50

Kaffepause

10:10

Hvordan best utnytte de private aktørers komplementaritet? Hva er deres styrker og svakheter?
- Ingrid Stange, styreleder i stiftelsen Et rikere liv (Formuesforvaltning) (Lysark pdf)
- Jan Olav Baarøy, programsjef i Care Norge
- Åsa Sildnes, konsulent i NHOs Sekretariat for næringsutvikling i sør. (Lysark pdf)
 

11:00

Spørsmål og diskusjon
Avsluttende kommentarer fra innlederne

Om seminaret
I løpet av de siste årene har norske private aktører styrket sitt engasjement innen internasjonal bistand. Utgangspunktet for seminaret er en studie om norske private aktørers rolle i Afrika sør for Sahara, utført av Senter for utviklingsstudier og mikrofinans(MICRO) på Handelshøyskolen BI, på oppdrag fra Norad. Studien er basert på intervjuer med norske bedrifter, frivillige organisasjoner og såkalte hybride organisasjoner om deres aktiviteter i Afrika sør for Sahara. Representanter fra ulike virksomheter vil kommentere rapporten og fortelle litt om egne erfaringer i forhold til norsk giverlandskap i endring. Studien vil også spille inn i et bredere prosjekt om filantropisk virksomhet i Afrika sør for Sahara, iverksatt av Verdensbanken i samarbeid med blant annet Norad og Kellogg Foundation.

Hva er bakgrunnen for trenden med styrket engasjement fra private aktører? Hvor stor andel av den totale bistanden er det faktisk snakk om? Hva er de private bistandsaktørenes styrker og svakheter? Hva er deres motivasjon? Representerer de en mer effektiv form for bistand? Hvordan kan vi utnytte komplementariteten og øke samhandlingen mellom disse og de mer tradisjonelle bistandsaktørene? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på seminaret.


Om bidragsyterne

Per Øyvind Bastøe er avdelingsdirektør ved avdeling for samfunnssøkonomi og offentlig forvaltning, Norad. Bastøe er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og har i mange år arbeidet med organisasjonsutvikling og endringsprosesser, særlig i offentlig sektor. De siste årene har han særlig jobbet innenfor internasjonalt utviklingsarbeid knyttet til Verdensbanken og den Asiatiske Utviklingsbanken.

Anne Welle-Strand er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI og leder Senter for utviklingsstudier og mikrofinans. Welle-Strands forskningsområder er innenfor evaluering, bistand, utdanning og utvikling, utdanningsledelse og høyere utdanning.

Ingrid Stange er styreleder for stiftelsen Et Rikere Liv. Stiftelsen er etablert av Formuesforvaltnings eiere og ansatte. Et Rikere Liv har som mål å bidra med finansiell, strategisk og operativ støtte til gode samfunnsnyttige prosjekter der Formuesforvaltnings kompetanse og nettverk kan ha spesiell relevans.

Jan Olav Baarøy er programsjef i CARE Norge og har det overordnede ansvaret for utvikling og gjennomføring av CARE sin kvinnerettede bistand. Baarøy har tidligere jobbet 8 år i UNICEF med ansvar for resultatbasert styring, koordinering av hiv og aids programmer, beskyttelse av barn i krig, og nødhjelp. Han er sosialantropolog med fokus på menneskerettighter, og har hatt ulike verv i frivillige organisasjoner i Norge.

Åsa Sildnes er konsulent i NHOs Sekretariat for Næringsutvikling i Sør. Sekretariatet organiserer og tilrettelegger prosjekter innen institusjonsbygging og næringsutvikling i land i sør og arbeider for å redusere fattigdom ved å legge til rette for at privat sektor kan spille en aktiv og konstruktiv rolle i utviklingsland. Åsa Sildnes har en MBA fra University of Cape Town og har tidligere jobbet i skjæringspunktet mellom bistand og business, både i Strømmestiftelsen, som utenlandssjef for Selskapet for Norges Vel og som selvstendig næringsdrivende med matchmakingprogrammet i Sør Afrika, India og Sri Lanka.
 

 

Arrangør

Norad og Partnerforum
Emneord: Internasjonalt
Publisert 25. aug. 2011 13:53 - Sist endret 15. jan. 2016 13:58