Partnerseminar for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Samfunnsberedskap i et forvaltningsperspektiv

Seminaret tok opp beredskapsrollen i et forvaltningsperspektiv, og spesielt NVEs rolle. 
- Hvordan fungerer beredskapsapparatet i stat, fylke og kommune?
- Hvordan oppfatter og utøver NVE sin beredskapsrolle i forhold til overordnet myndighet og andre sentrale aktører?
- Hva sier forskningen om roller, ansvar, risiko, sårbarhet, forebygging og blant annet samhandling?

Program

12:00   Velkommen ved Per Sanderud, NVE

12:15   Utrygghet i befolkningen 
            ved filosof Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo

12:30   Forvalting for samfunnssikkerhet (pdf)
            ved Peter Lango, Universitetet i Bergen

13:10   Klimatilpassing –  konsekvenser ved uoversiktlig infrastruktur (pdf) 
            ved Carlo Aall, Vestlandsforskning

13:50   Kort pause

14:10   Spørsmål og diskusjon – ledet av Kjell Otto Bjørnå, NVE

15:00   Slutt

 

Om innlederne

Per Sanderud er vassdrags- og energidirektør og utdannet samfunnsøkonom. Han er president i EFTAs overvåkingsorgan ESA (2007-11), og har tidligere vært departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Han har også arbeidet i blant annet Miljøverndepartementet, Finansdepartementet og Landbruksdepartementet.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og arbeider særlig med etikk, miljøfilosofi og politisk filosofi. Han har utgitt ca. 20 bøker, blant annet "Hva er etikk?", "Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys" og "Frihetens forvandling". 

Peter Lango er stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelt er blant annet samfunnssikkerhet. I 2011 var Lango medredaktør på boken “Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering”

Carlo Aall er forskningsleder ved Vestlandsforsking, og har i flere år ledet en rekke lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter om klimatilpasning. Sist i så måte er et nylig avsluttet prosjekt for KS FoU om klimatilpasning og kommunal fysisk infrastruktur.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Sikkerhet, Klima og miljø
Publisert 9. des. 2011 12:24 - Sist endret 29. okt. 2015 10:23