Partnerseminar for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Forholdet mellom politikere og embetsverk – embetsverkets rolle

På bakgrunn av den siste tids medieoppslag om departementenes håndtering av tilskuddsforvaltning, habilitet, forholdet mellom embetsverk og politikk vil årets fagdag ta utgangspunkt i juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Program

12:00 Velkommen 
          Ole T. Andersen, ekspedisjonssjef i HOD

12:10 Forholdet mellom politikere og embetsverkembetsverkets rolle
          Fredrik Sejersted, professor, Det juridiske fakultet, UiO

13:10 Pause

13:25 Etikk i statsforvaltningen (pdf)
          Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI  

14:25 Pause

14:35 Forvaltningens utfordringer - kommentar og oppsummering
          Anne Kari Lande Hasle, departementsråd i HOD.

15:05 Et skråblikk på utviklingen i helsesektoren
          Tore Frost, Det humanistiske fakultet, UiO

 

 

Om innlederne

Fredrik Sejersted er professor i europarett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og daglig leder av Senter for europarett. Sejersted ledet utvalget som har gjennomgått Norges erfaringer med EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU. Sejersted arbeidet tidligere ved Regjeringsadvokatembetet, hvor han hadde ansvar for EU-/EØS-rettssaker. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om europarettslige temaer og vært medlem av en rekke offentlige utvalg.

Øyvind Kvalnes er filosof og førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han er en erfaren tilrettelegger, foreleser og forsker. I 1998 forsvarte han sin doktorgradsavhandling ”Living with Moral Luck”. I ti år var han daglig leder for Humanistisk Akademi i Oslo, en liten enhet av filosofiske konsulenter. Kvalnes har skrevet tre bøker om praktisk filosofi på arbeidsplassen og mottok i 2005 Universitetsforlagets faglitterære pris for en av dem, ”Se gorillaen! Etikk i arbeid”.

Tore Frost har i flere år jobbet som universitetslektor ved Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo, hvor han har hatt som hovedoppgave å gi førstesemesterstudenter både livslyst og studiemotivasjon ved inngangen til Akademias lærde hus. Han er nå blitt emeritus og har hele det norske folk som siktemål for et utrettelig og ganske ulønnsomt engasjement i det gode livs tjeneste til det en gang må ta slutt. Frost har et omfattende forfatterskap, har holdt en rekke foredrag, og er medredaktør i tidsskriftet Omsorg - Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Han er ofte spaltist i tidsskriftene Embla og Fontene, norske fagtidsskrift for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere, hvor han kommenterer etiske dilemmaer.

Arrangør

HOD og Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Etikk, Juss
Publisert 21. juni 2012 14:48 - Sist endret 15. aug. 2017 13:31