Perspektivmeldingen 2013

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Perspektivmeldingen 2013 og åpnet opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning. Arrangementet var åpent for alle.

Illustrasjonbilde: Anne Leela/Gjerholm design

I Perspektivmeldingen drøfter Regjeringen viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. Konsekvensene av at vi lever lenger, står sentralt. Det samme gjør vekstevnen i norsk økonomi. Hvordan kan vi styrke bærekraften i de offentlige velferdsordningene og videreutvikle den norske velferdsmodellen til glede for kommende generasjoner?

Program

12:00 Velkommen ved Inga Bostad, prorektor, Universitetet i Oslo (UiO)
12:05

Langsiktige utfordringer for vårt velferdssamfunn

Pressekonferanse der statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen presenterer Perspektivmeldingen 2013.

                   

12:45 Spørsmål fra presse
13:00 Pause
13:15

Noen sentrale samfunnsområder i 2060:
- Hva er hovedutfordringen på mitt område?

 

God helse, gode liv -- også i 2060 (pdf)
   ved Knut Inge Klepp, fung. assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet

Hovedutfordringer på arbeids- og velferdsområdet (pdf)
   ved Joakim Lystad, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV.

Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret

Perspektivmeldingen 2013 -- noen perspektiver (pdf)
   ved Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, UiO

Inga Bostad, prorektor, UiO

 

 

Diskusjon ledet av Andreas Hompland

Kommentar ved finansminister Sigbjørn Johnsen

 

Om bidragsyterne

Knut Inge Klepp er fungerende assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Til vanlig leder han Folkehelsedivisjonen i direktoratet. Han er professor II ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og har tidligere vært professor i ernæring, helsefremmende arbeid og epidemiologi ved henholdsvis Universitetene i Oslo, Bergen og ved Nordiska Hälsovårdshøgskolan i Gøteborg. Klepp har bl.a. vært leder av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og medlem i WHOs styringsgruppe for barne- og ungdomshelse, samt WHOs ekspertgruppe for ikke-smittsomme sykdommer.

Joakim Lystad er direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV. Sammen med om lag 19 000 medarbeidere i stat og kommune jobber han for at flere folk skal komme i arbeid og aktivitet, og for at brukerne skal få de ytelser de har krav på.  NAV har årlig 2.8. millioner brukere, og etaten forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Lystad har vært administrerende direktør i Mattilsynet, underdirektør i Miljøverndepartementet, og avdelingsdirektør i SFT (nå Klif). Han er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole på Ås.

Knut Røed er seniorforsker ved Frischsenteret og professor 2 ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han er Dr. polit i økonomi fra Universitetet i Oslo. Røed har publisert en rekke artikler i internasjonale fagtidsskrifter om temaer som arbeidsledighet, sykefravær, trygdebruk, pensjoneringsatferd, og entreprenørskap. Han har sittet i flere offentlige utvalg relatert til utforming av norske velferds- og pensjonsordninger.

 

Karen Helene Ulltveit-Moe er professor i internasjonal økonomi ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Ulltveit-Moe har publisert en rekke artikler og bidratt til bøker knyttet til virkningene av økonomisk integrasjon og internasjonal handel for næringsutvikling, næringspolitikk, skattepolitikk, og tatt del i større Europeiske forskningsprosjekter på disse områdene. Videre har hun også sittet i ulike offentlige utvalg relatert til områdene skatt, næringspolitikk og FoU politikk.

Inga Bostad er prorektor ved Universitetet i Oslo, og var viserektor i perioden 2006-2009. Hun er førsteamanuensis i filosofi og dr.philos. Bostad har vært undervisningsleder ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og fagkoorinator for ex. phil. Hun ledet det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget som gjennomgikk formålet med opplæringen og har ledet "Dannelsesutvalget for høyere utdanning".

 

Andreas Hompland er sosiolog (mag. art.) fra Universitetet i Oslo. Han er frilanser som journalist og forfatter og har arbeidet mye med møteledelse og forskingsformidling – ofte i scenarieform.

 

Emneord: FoU, Velferd og helse, Tjenester, Økonomi
Publisert 15. jan. 2013 10:38 - Sist endret 2. mars 2018 14:38